FAQ

Principia

O teorii interpretacji Donalda Davidsona raz jeszcze

Data publikacji: 2023

Tom 64

Principia, 2017, s. 201 - 223

https://doi.org/10.4467/20843887PI.17.006.9278

Autorzy

Maciej Kijko Orcid

Abstrakt

On Donald Davidson’s theory of interpretation once again

This article is a polemic with Roman Godlewski’s text on Donald Davidson’s theory of interpretation and with his critique of Jerzy Kmita’s reading of the American neo-pragmatist’s ideas. The aim of this article is to rebut the arguments against Kmita’s proposed interpretation of Davidson’s theory. I find those arguments to be  inconclusive, in some cases even inadequate, and I formulate a strengthening of Kmita’s standpoint.

Keywords: interpretation, rationality, cultural studies, Donald Davidson, Jerzy Kmita

O teorii interpretacji Donalda Davidsona raz jeszcze

Artykuł jest polemiką z tekstem Romana Godlewskiego O teorii interpretacji Donalda Davidsona i zawartą w nim krytyką odczytania myśli amerykańskiego neopragmatysty przez Jerzego Kmitę. Celem artykułu jest odparcie argumentów przeciwko zaproponowanej przez Kmitę wykładni teorii interpretacji Donalda Davidsona. Uznaję, że argumenty przedłożone na rzecz takiego odrzucenia są niekonkluzywne, w niektórych przypadkach nawet chybione i formułuję wnioski wzmacniające stanowisko Kmitowskie.

Bibliografia

Davidson, Donald, Eseje o prawdzie, języku i umyśle, wybrała i wstępem poprzedziła Barbara Stanosz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992.

Davidson, Donald, Interpretacja radykalna, przeł. Paweł Józefowicz, w: tegoż, Eseje..., s. 95–117.

Davidson, Donald, Ku jednolitej teorii znaczenia i działania, przeł. Barbara Stanosz, w: tegoż, Eseje..., s. 141–159.

Davidson, Donald, Przekonania a podstawy znaczenia, przeł. Barbara Stanosz, w: tegoż, Eseje..., s. 118–140.

Davidson, Donald, Psychologia jako filozofia, przeł. Cezary Cieśliński, w: tegoż, Eseje..., s. 217–233.

Davidson, Donald, Umysł materialny, przeł. Tadeusz Baszniak w: tegoż, Eseje..., s. 194–216.

Davidson, Donald, Zdarzenia mentalne, przeł. Tadeusz Baszniak, w: tegoż, Eseje..., s. 163–193.

Davidson, Donald, Komunikacja i konwencje, przeł. Gabriel Kurczewski, „Principia” 1997, t. XVIII-XIX, s. 95–113.

Davidson, Donald, A Nice Derangement of Epitaphs, w: tegoż, The Essential Davidson, Oxford University Press, Oxford 2006, s. 251–265.

Godlewski, Roman, O teorii interpretacji Donalda Davidsona, „Principia” 2010, t. LIII, s. 31–48.

Kijko, Maciej, Kultura a interpretacja, w: tegoż, Nikła siła. Szkice kulturoznawcze, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, Poznań 2017, s. 45–56.

Kmita, Jerzy, Z metodologicznych problemów interpretacji humanistycznej, PWN, Warszawa 1971.

Kmita, Jerzy, Kultura i poznanie, PWN, Warszawa 1985.

Kmita, Jerzy, Jak słowa łączą się ze światem, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1995.

Informacje

Informacje: Principia, 2017, s. 201 - 223

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

On Donald Davidson’s theory of interpretation once again

Autorzy

Orcid https://orcid.org/0000-0001-9858-4371

Instytut Kulturoznawstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 89A, 60-568 Poznań

Publikacja: 2023

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Maciej Kijko ( Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski

Liczba wyświetleń: 2

Liczba pobrań: 1