FAQ

Paragraf na Drodze

Obowiązki kierujących pojazdami i pieszych przechodzących przez przejście dla pieszych po nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym

Data publikacji: 08.2022

Paragraf na Drodze, 2022, 1/2022, s. 7 - 19

https://doi.org/10.4467/15053520PnD.22.001.16237

Autorzy

Ryszard A. Stefański
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest analiza zmian dotyczących przechodzenia pieszego po przejściu dla pieszych, wprowadzonych ustawą z dnia z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym. Jego celem jest wykładnia użytego w art. 13 ust. 1a ustawy Prawo o ruchu drogowym (dalej p.r.d.) pojęcia pieszy wchodzący na przejście dla pieszych, a także jego obowiązków w postaci zachowania szczególnej ostrożności, niewchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd oraz niekorzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego. Rozważania zmierzały także do wyjaśnienia pozostających w związku z uprawnieniem pieszego obowiązków kierującego pojazdem zbliżającego się do przejścia dla pieszych polegających na zmniejszeniu prędkości tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego oraz ustąpieniu pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na to przejście. Dla osiągnięcia tych celów zostały wykorzystane takie metody badawcze jak analiza tekstu normatywnego, metoda językowa i logiczna. Artykuł ma znaczenie – ze względu na wyjaśnienie kontrowersji jakie rodzi art. 13 ust. 1a p.r.d. – przede wszystkim dla biegłych z zakresu ruchu drogowego oraz kierowców i pieszych


Obligations of vehicle drivers and pedestrians walking across zebra crossings pursuant to the amendments to the Act on Road Traffic

The subject of the article is an analysis of the amendments regarding a pedestrian walking across pedestrian crossing, introduced by the Act of February 25, 2021 amending the Act on Road Traffic. Its aim is to interpret the concept, provided in Article 13 (1a) of the Act on Road Traffic, of a pedestrian entering a pedestrian crossing as well as his/her duty to exercise special care, not to enter the road directly in front of a moving vehicle and not to use a telephone or other electric devices. The considerations were also aimed at clarifying the obligations, related to pedestrians rights, of the driver of the vehicle approaching the pedestrian crossing, consisting in reducing the speed so as not to endanger the pedestrian on this crossing or entering it, and giving way to a pedestrian entering the zebra crossing. To achieve these goals, research methods such as the analysis of the normative text together with linguistic and logical methods were used. The article is important as it clarifies the controversy arising from Art. 13 (1a) of the Act on Road Traffic primarily to road traffic experts, drivers and pedestrians.

Key words: Vehicle driver, pedestrian priority, pedestrian, speed, pedestrian crossing, giving way.

Bibliografia

Brylak, J. (2008). Ochrona prawna bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Warszawa: C. H. Beck.
Dunaj, B. (red.). (2007). Nowy słownik języka polskiego. Warszawa: Wilga.
Drexler, Z. (1995). Prawo o ruchu drogowym. Teksty i objaśnienia. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności.
Drexler, Z. (2021). Zmiana ustawy dla ułamka sekundy. Pobrane z: https://www.l-instruktor.pl/aktualnosci/zbigniew-drexler-zmiana-ustawy-dla-ulamka-sekundy.html#.YsXhGYTP0UQ  (dostęp: 09.07.2022 r.)
Kochanowski, J. (1988). W: J. Bafia (red.) Kodeks drogowy. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
Krzemień, P. (2021). Pierwszeństwo pieszego „wchodzącego” na przejście dla pieszych. Nowy przepis Prawa o ruchu drogowym w świetle procesu legislacyjnego, wystąpień posłów i senatorów oraz zasad opiniowania wypadków drogowych. Paragraf na Drodze, 3.
Małecki, M. (2021). Pierwszeństwo pieszego wchodzącego na przejście dla pieszych. Analiza prawna. Paragraf na Drodze, 4.
Małecki, M. (2021). Pierwszeństwo pieszego wchodzącego na przejście: wchodzenie to proces, a nie podniesienie nogi. Pobrane z: https://www.dogmatykarnisty.pl/2021/06/pierwszenstwo-pieszego-wchodzacego-na-przejscie/ (dostęp: 09.07.2022 r.).
Morawski, L. (2015). Wstęp do prawoznawstwa. Toruń: TNOiK „Dom Organizatora”.
Pawelec, K. (2021). Zarys metodyki pracy obrońcy i pełnomocnika w sprawach przestępstw i wykroczeń drogowych. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
Stefański, R. A. (red.). (1997). Przestępstwa i wykroczeni drogowe w orzecznictwie SN 1970–1996. Warszawa: C. H. Beck.
Stefański, R. A. (2005). Prawo o ruchu drogowym. Komentarz. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.
Stefański, R. A. (2006). Glosa do wyroku SN z dnia 19 października 2005 r., IV KK 244/05. Wojskowy Przegląd Prawniczy, 2.
Zgółkowa, H. (red.). (2001). Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, t. 33. Poznań: Kurpisz.
Zgółkowa, H. (red.). (2004). Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, t. 45. Poznań: Kurpisz.

Informacje

Informacje: Paragraf na Drodze, 2022, s. 7 - 19

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Obligations of vehicle drivers and pedestrians walking across zebra crossings pursuant to the amendments to the Act on Road Traffic

Autorzy

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Publikacja: 08.2022

Otrzymano: 12.07.2022

Zaakceptowano: 22.07.2022

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Ryszard A. Stefański (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 23

Liczba pobrań: 33