FAQ

Studia Religiologica

Hermeneutyka trydenckiej doktryny na temat mszy świętej w perspektywie katolickiego tradycjonalizmu

Data publikacji: 12.05.2015

Studia Religiologica, 2015, Tom 48, Numer 2, s. 171 - 188

https://doi.org/10.4467/20844077SR.15.013.3559

Autorzy

Marcin Lisak
Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC, ul. Skaryszewska 12, 03-802 Warszawa
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Hermeneutics of the Tridentine Doctrine on the Mass in the Perspective of Catholic Traditionalism

The Council of Trent defined what the Eucharistic conversion is, and classified some liturgical questions concerning the order of Holy Mass and its sacrificial nature. Regarding this, groups of traditionalist Catholics claim that such definitions must be treated as a perfect, crowning, and unalterable way of orthodoxy. Nonetheless, an in-depth analysis shows that the Tridentine doctrine and discipline are far more “open” than “hermetically sealed”. The Eucharistic Tridentine terminology, however, is predominantly symbolical, that is characteristic of communication in religion, but not only abstract or strictly metaphysical. Furthermore, the disciplinary research solutions are rather historical and apologetic than universal or unchangeable. In consequence, the article proves that a hermeneutical approach is essential in analysis of Christian tradition and doctrine.

Bibliografia

Anton A., Nouvi orientamenti ecclesiologici postconciliari [w:] A. Marranzini (red.), Correnti teologiche postconciliari, Roma 1974, s. 13–34.

Auer J., General Doctrine of the Sacraments and The Mystery of The Eucharist, Washington 1995.

Breviarium Fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, S. Głowa, I. Bieda (red.), Poznań 1998.

Comby J., L’Eucharistie au XXe siècle, le temps des renouveaux” [w:] M. Brouard (red.), Eucharistia. Encyclopédie de L’Eucharistie, Paris 2004, s. 291–312.

Conciliorum Oecumenicorum Decreta, G. Alberigo, G. Dossetti, P. Joannou, C. Leonardi, P. Prodi (red.), Bologna 1991.

Congar Y., Kościół służebny ubogi, tłum. A. Kuryś, Kijów 2000.

Dekert T., Teoria rekapitulacji Ireneusza Lyonu świetle starożytnych koncepcji na temat Adama, Kraków 2007.

Dokumenty Soborów Powszechnych, A. Baron, H. Pietras (red.), t. 4, Kraków 2005.

Durkheim É., Elementarne formy życia religijnego. System totemiczny Australii, tłum. E. Tarkowska, Warszawa 2010.

Eliade M., Traktat historii religii, tłum. J. Wierusz-Kowalski, Warszawa 2000.

Hryniewicz W., Chrześcijaństwo nadziei, Kraków 2002.

Journet K., Msza święta. Obecność ofiary krzyżowej, tłum. M. Stokowska, Poznań–Warszawa–Lublin 1959.

Kilmartin E., The Eucharist in the West. History and Theology, Collegeville 2004.

Klemens Aleksandryjski, Protreptikos [w:] Sources Chrétiennes, C. Mondésert, A. Plassart (ed.), t. 2-bis, Paris 1941.

Koch G., Sakramentologia. Zbawienie przez sakramenty, tłum. W. Szymona, Kraków 1999.

Kunzler M., Liturgia Kościoła, tłum. L. Balter, Poznań 1999.

Leeuw van der G., Fenomenologia religii, tłum. J. Prokopiuk, Warszawa 1997.

Lisicki P., Punkt oparcia, Warszawa 2000.

Marlé R., Ermeneutica e teologia [w:] A. Marranzini (red.), Correnti teologiche postconciliari, Roma 1974, s. 253–264.

Martos J., Doors to The Sacred. Historical Introduction to Sacraments in the Catholic Church, Liguori 1991.

Masson H., Słownik herezji, tłum. B. Sęk, Katowice 1993.

Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini, Pii V Pontificis Maximi iussu editum, Romae 1570.

Motak D., Nowoczesność fundamentalizm. Ruchy antymodernistyczne chrześcijaństwie, Kraków 2002.

Mirgeler A., Mutations of Western Christianity, London 1964.

Papież Innocenty III, List do Jana arcybiskupa lyońskiego (1202), S. Głowa, I. Bieda (red.), Breviarium Fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, Poznań 1998, s. 391.

Pelikan J., Tradycja chrześcijańska. Historia rozwoju doktryny. Reformacja Kościoła dogmatów (1300–1700), tłum. M. Król, t. 4, Kraków 2010.

Ratzinger J., Duch liturgii, tłum. E. Pieciul, Poznań 2008.

Sesboüé B., Poza Kościołem nie ma zbawienia. Historia formuły problemy interpretacyjne, tłum. A. Kuryś, Poznań 2007.

Skrzypczak R., Kto się boi Romano Amerio? „Fronda” 2009, nr 50, s. 92–111.

Sobór Florencki, Dekret dla Ormian (1439), S. Głowa, I. Bieda (red.), Breviarium Fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, Poznań 1998, s. 384–397.

Sobór Watykański II, Konstytucja liturgii świętej Sacrosanctum Concilium [w:] Sobór Watykański II. Konstytucje, Dekrety, Deklaracje. Tekst łacińsko-polski. Nowe tłumaczenie, M. Przybył (red.), Poznań 2008, s. 48–107.

Stawski K., Sobór Trydencki sprawa języka liturgii, „Teologia Praktyczna” 2007, t. 8, s. 97–104.

Sztajer S., Mit – język – rzeczywistość. Mityczno-rytualna kreacja odtwarzanie uniwersum religijnego, „Przegląd Religioznawczy” 2006, nr 1 (219), s. 59–82.

Testa B., Sakramenty Kościoła, tłum. L. Balter, Poznań 1998.

Tomasz Akwinu, Summa Theologiae [w:] S. Thomae Aquinatis, Opera omnia iussu impensaque Leonis XIII P. M. edita, t. 11–12, Romae 1903–1906.

Informacje

Informacje: Studia Religiologica, 2015, s. 171 - 188

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Hermeneutics of the Tridentine Doctrine on the Mass in the Perspective of Catholic Traditionalism

Autorzy

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC, ul. Skaryszewska 12, 03-802 Warszawa

Publikacja: 12.05.2015

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Marcin Lisak (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 25

Liczba pobrań: 32