FAQ

Radca Prawny

Prawne aspekty hałasu „sąsiedzkiego” – cz. III (odpowiedzialność karna)

Data publikacji: 19.09.2023

Radca Prawny, 2023, 2 (35), s. 107 - 122

https://doi.org/10.4467/23921943RP.23.018.18366

Autorzy

,
Aleksandra Nowosad
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Plac Marii Skłodowskiej-Curie 5, Lublin
https://orcid.org/0000-0002-9657-680X Orcid
Wszystkie publikacje autora →
Piotr Poniatowski
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Plac Marii Skłodowskiej-Curie 5, Lublin
https://orcid.org/0000-0001-9712-0663 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Legal aspects of “neighborhood” nuisance – Part Three (criminal liability)

The study concerns the legal aspects of a nuisance to which a person may be exposed at their place of residence. The authors analyze the provisions specifying offences and petty offences described in the Polish Criminal Code, the Polish Code of Petty Offences, and the Act of April 27, 2001 on the environmental protection law, which may be applicable in counteracting nuisance “neighborhood” noise.

Bibliografia

Literatura

Bojarski M., [w:] M. Bojarski, W. Radecki, Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2019.

Bojarski T., [w:] Kodeks wykroczeń. Komentarz, red. T. Bojarski, Warszawa 2019.

Budyn-Kulik M., [w:] Kodeks karny. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, LEX/el. 2011.

Budyn-Kulik M., [w:] Kodeks wykroczeń. Komentarz, red. P. Daniluk, Warszawa 2019.

Budyn-Kulik M., [w:] Reforma prawa wykroczeń, t. I, red. P. Daniluk, Warszawa 2019.

Bukowski Z., [w:] E.K. Czech i in., Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa 2013.

Daniluk P., [w:] Kodeks wykroczeń. Komentarz, red. P. Daniluk, Warszawa 2019.

Egierska D., [w:] J. Bafia, D. Egierska, I. Śmietanka, Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 1980.

Gruszecki K., Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa 2022.

Habrat D., Osoba nieporadna jako pokrzywdzona przestępstwem znęcania się, „Studia Prawnicze” 2018/2.

Jankowski W., [w:] Kodeks wykroczeń. Komentarz, red. T. Grzegorczyk, Warszawa 2013.

Kokot R., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. R.A. Stefański, Legalis 2021.

Kotowski W., Ochrona środowiska w ustawodawstwie pozakodeksowym (część 2), „Prokuratura i Prawo” 2014/6.

Kozłowska-Kalisz P., [w:] Kodeks wykroczeń. Komentarz, red. M. Mozgawa, Warszawa 2009.

Lachowski J., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. V. Konarska-Wrzosek, Warszawa 2020.

Michalska-Warias A., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. T. Bojarski, Warszawa 2016.

Michalska-Warias A., [w:] Kodeks wykroczeń. Komentarz, red. T. Bojarski, Warszawa 2019.

Michalska-Warias A., Zmuszanie, [w:] Przestępstwa przeciwko wolności, red. M. Mozgawa, Lublin 2020.

Michalski B., [w:] System Prawa Karnego, t. 10, Przestępstwa przeciwko dobrom indywidualnym, red. J. Warylewski, Warszawa 2016.

Mozgawa M., [w:] System Prawa Karnego, t. 10, Przestępstwa przeciwko dobrom indywidualnym, red. J. Warylewski, Warszawa 2016.

Mozgawa M., Kilka uwag na temat znamienia „uporczywego nękania” na gruncie art. 190a k.k., „Ius Novum” 2020/2.

Mozgawa M., Ustawowe znamiona przestępstwa znęcania się – art. 207 k.k. (zarys problematyki), [w:] Znęcanie się, red. M. Mozgawa, Warszawa 2020.

Mozgawa M., Zmuszanie przy użyciu przemocy pośredniej (art. 191 § 1a k.k.), [w:] Przestępstwo zmuszania, red. M. Mozgawa, Warszawa 2022.

Nazar K., Uporczywe nękanie oraz kradzież tożsamości, [w:] Przestępstwa przeciwko wolności, red. M. Mozgawa, Lublin 2020.

Nowosad A., Poniatowski P., Prawne aspekty hałasu „sąsiedzkiego” – cz. I (odpowiedzialność administracyjna), „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe” 2022/4.

Nowosad A., Poniatowski P., Prawne aspekty hałasu „sąsiedzkiego” – cz. II (odpowiedzialność cywilna), „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe” 2023/1.

Poniatowski P., (Niewystarczające) środki ochrony prawnej przysługujące osobom narażonym na ponadnormatywny hałas drogowy, „Transformacje Prawa Prywatnego” 2021/3.

Poniatowski P., Dopuszczalne poziomy hałasu drogowego – kilka uwag o pozornej ochronie akustycznej, „Palestra” 2022/6.

Poniatowski P., Naruszenie miru domowego, [w:] Przestępstwa przeciwko wolności, red. M. Mozgawa, Lublin 2020.

Radecki W., [w:] M. Górski i in., Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa 2019.

Siewierski M., [w:] J. Bafia, K. Mioduski, M. Siewierski, Kodeks karny. Komentarz, t. II, Część szczególna, Warszawa 1987.

Słownik języka polskiego, t. I, A–K, red. M. Szymczak, Warszawa 1992.

Słownik języka polskiego, t. II, L–P, red. M. Szymczak, Warszawa 1992.

Słownik języka polskiego, t. III, R–Z, red. M. Szymczak, Warszawa 1992.

Śmietanka I., [w:] J. Bafia, D. Egierska, I. Śmietanka, Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 1980.

Świątek B., Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu w świetle nowego kodeksu karnego, „Postępy Medycyny Sądowej i Kryminologii” 1999/5, s. 65, za: M. Trybus, Kilka uwag o wybranych skutkach w grupie przestępstw przeciwko zdrowiu, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2012/3, https://www.gov.pl/attachment/747eb363-d146-4d8a-8591-85bde731be99.

Teresiński G., Mądro R., Zakres skutków wymienionych w § 2 art. 157 kodeksu karnego z 1997 r. – ciąg dalszy sporu o granicę art. 156 i 182 kodeksu karnego z 1969 r., „Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii” 2000/4, http://www.amsik.pl/?task=view&id=76.

Wala K., Wykroczenie nieobyczajnego wybryku na tle pozostałych wykroczeń przeciwko obyczajności publicznej, Warszawa 2019.

Wala K., Wykroczenia przeciwko osobie jako forma ochrony jednostki na przedpolu realizacji znamion przestępstwa znęcania, [w:] Znęcanie się, red. M. Mozgawa, Warszawa 2020.

Żukowska M., [w:] Kodeks wykroczeń. Komentarz, red. J. Lachowski, Warszawa 2021.

 

Akty prawne

Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 1969 r. nr 13, poz. 96 ze zm.).

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2151 ze zm.).

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1138 ze zm.).

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1375 ze zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.).

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie ochrony środowiska przed hałasem i wibracjami (Dz.U. z 1980 r. nr 24, poz. 90).

 

Orzecznictwo

Uchwała SN z dnia 9 czerwca 1976 r., VI KZP 13/75, LEX nr 19141.

Wyrok SN z dnia 7 kwietnia 1933 r., IV K 138/33, LEX nr 75849.

Wyrok SN z dnia 28 listopada 1946 r., K 1413/46, LEX nr 161887.

Wyrok SN z dnia 2 grudnia 1992 r., III KRN 189/92, LEX nr 162227.

Wyrok SN z dnia 30 września 2002 r., III KKN 327/02, LEX nr 55571.

Wyrok SN z dnia 10 listopada 2010 r., IV KK 324/10, LEX nr 686674.

Wyrok SN z dnia 30 stycznia 2013 r., III KK 213/12, LEX nr 1288694.

Wyrok SN z dnia 4 września 2013 r., III KK 275/13, LEX nr 1363022.

Wyrok SA we Wrocławiu z dnia 19 lutego 2014 r., II AKa 18/14, LEX nr 1439334.

Informacje

Informacje: Radca Prawny, 2023, s. 107 - 122

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Legal aspects of “neighborhood” nuisance – Part Three (criminal liability)

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-9657-680X

Aleksandra Nowosad
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Plac Marii Skłodowskiej-Curie 5, Lublin
https://orcid.org/0000-0002-9657-680X Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Plac Marii Skłodowskiej-Curie 5, Lublin

https://orcid.org/0000-0001-9712-0663

Piotr Poniatowski
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Plac Marii Skłodowskiej-Curie 5, Lublin
https://orcid.org/0000-0001-9712-0663 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Plac Marii Skłodowskiej-Curie 5, Lublin

Publikacja: 19.09.2023

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Aleksandra Nowosad (Autor) - 50%
Piotr Poniatowski (Autor) - 50%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 376

Liczba pobrań: 194