FAQ

Paragraf na Drodze

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu. Glosa do wyroku Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 maja 2022 r., sygn. akt VII W 135/22

Data publikacji: 08.03.2023

Paragraf na Drodze, 2022, 4/2022, s. 7 - 19

https://doi.org/10.4467/15053520PnD.22.020.17416

Autorzy

Witold Matejko
Niezależny badacz
https://orcid.org/0009-0001-5362-244X Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Przedmiotem rozważań jest analiza znowelizowanych przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym (w brzmieniu obowiązującym od 1.06.2021 r.) dotyczących pierwszeństwa pieszych na przejściu dla pieszych, w szczególności znaczenia wprowadzonego w nowelizacji pojęcia „pieszego wchodzącego na przejście”. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim w wyroku z 26.05.2022 r., sygn. akt VII W 135/22 opowiedział się za szeroką wykładnią tego pojęcia, uznając, że takim pieszym jest również pieszy oczekujący przed przejściem na możliwość wejścia na nie. W ocenie Autora, wykładnia taka stanowi przykład wykładni kreatywnej, która dodaje do treści normy prawnej elementy niezawarte i niewynikające z treści przepisu, a w konsekwencji prowadzi do wyraźnego naruszenia zasady nulla contraventio sine lege, poprzez dopuszczenie do karania kierujących pojazdami za zachowanie, które nie stanowi złamania zakazów lub nakazów zawartych w Prawie o ruchu drogowym. Analizę oparto w szczególności na wykładni literalnej przepisów i zasadzie ścisłej wykładni przepisów represyjnych.

ABSTRACT 

Bibliografia

1. Bojarski T. (2019). Komentarz do art. 1 k.w. W: T. Bojarski (red.) Kodeks wykroczeń. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

2. Burtowy M. (2021). Nowe obowiązki pieszych oraz kierujących pojazdami. LEX.

3. Daniluk P. (2016). Komentarz do art. 1 k.w. W: P. Daniluk (red.) Kodeks wykroczeń. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

4. Kosierb I. (2021). Komentarz do art. 1 k.w. W: J. Lachowski (red.) Kodeks wykroczeń. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

5. Kozłowska-Kalisz P. (2009). Komentarz do art. 1 k.w. W: M. Mozgawa (red.) Kodeks wykroczeń. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

6. Kozłowski (2021). Pieszy wchodzący na przejście, czyli jaki? Prawnik z UJ wyjaśnia. Pobrane z: https://moto.pl/MotoPL/7,88389,27238113,kiedy-pieszy-jest-wchodzacy-prawdziwy-ekspert-wyjasnia-nowe.html (dostęp: 31.10.2022 r.).

7. Kruczkowski (2022). Ważny wyrok w sprawie przejść dla pieszych Kierująca dostała drastycznie niską karę. Pobrane z: https://moto.pl/MotoPL/7,88389,29113566,precedensowy-wyrok-w-sprawie-przejsc-dla-pieszych-kierujaca.html (dostęp: 7.11.2022 r.).

8. Krzemień P. (2021). Pierwszeństwo pieszego „wchodzącego” na przejście dla pieszych. Paragraf na Drodze, 3.

9. Leciak M. (2016). Komentarz do art. 97 k.w. W: P. Daniluk (red.) Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa, C.H. Beck.

10. Łobodziński (2021). Pierwszeństwo pieszych od 1 czerwca: mamy problem, który wywoła chaos. Pobrane z: https://autokult.pl/zmiany-od-1-czerwca-w-kwestii-przechodzenia-przez-jezdnie-wyjasniamy-detale,6809465145190017a (dostęp: 31.10.2022 r.).

11. Małecki (2021). Pierwszeństwo pieszego wchodzącego na przejście dla pieszych. Analiza prawna. Paragraf na Drodze, 4.

12. Michalska-Warias A. (2019). Komentarz do art. 97 k.w. W: T. Bojarski (red.) Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa, Wolters Kluwer.

13. Stefański (2022). Obowiązki kierujących pojazdami i pieszych przechodzących na przejście dla pieszych po nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym. Paragraf na Drodze, 1.

14. Ważny wyrok nowej zasady ruchu drogowego. Chodzi o pierwszeństwo pieszych. Rzeczpospolita 1.11.2022. Pobrane z: https://rp.pl/prawo-drogowe/art37336501-wazny-wyrok-ws-nowej-zasady-ruchu-drogowego-chodzi-o-pierwszenstwo-pieszych (dostęp: 2.11.2022).

15. Zawłocki R. (2004). O metodzie interpretacji przepisów prawa karnego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 4.

16. Zboralski Ł. (2022). Ważny wyrok: kierowca ma ustępować w Polsce pieszemu, który ma „zamiar” przejść. Pobrane z: https://onet.pl/motoryzacja/brd24pl/wazny-wy-rok-kierowca-ma-ustepowac-w-polsce-pieszemu-ktory-ma-zamiar-przejsc/v6rj1cs,30bc1058 (dostęp: 2.11.2022 r.).

Orzecznictwo

1. Uchwała Sądu Najwyższego z 11.01.1999 r., sygn. I KZP 15/98, OSNKW 1999/1–2/1.

2. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8.07.2003 r., sygn. P 10/02, OTK-A 2003/6/62.

3. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 26.11.2003 r., sygn. SK 22/02, OTK-A 2003/9/97.

4. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 9.06.2010 r., sygn. SK 52/08, OTK ZU 5A/2010, poz. 50.

5. Wyrok Sądu Najwyższego z 9.07.2014 r., sygn. II KK 154/14, LEX 1482369.

6. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 30.09.2015 r., sygn. K 3/13, OTK-A 2015/8/125.

Informacje

Informacje: Paragraf na Drodze, 2022, s. 7 - 19

Typ artykułu: Glosa lub komentarz prawniczy

Tytuły:

Angielski:

Failure to give way to a pedestrian. Commentary on the judgment of the Regional Court in Piotrków Trybunalski of May 26, 2022, case file no. VII W 135/22

Publikacja: 08.03.2023

Otrzymano: 14.11.2022

Zaakceptowano: 09.02.2023

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Witold Matejko (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1810

Liczba pobrań: 3171