FAQ

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony ejournals.eu.

Data publikacji strony internetowej: 2014-08-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-04-15.

Strona jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

a)      część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, treści te:

·        mają charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego;

·        nie są uaktualniane i nie są poddawane zmianom wyglądu i/lub struktury po dniu 23 września 2019 r. co jest zgodne z dopuszczonymi wyłączeniami ustawowymi;

b)      udostępniane filmy nie posiadają audiodeskrypcji, gdyż w większości zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej i/lub nie posiadają linii dialogowych. Część z nich pochodzi od podmiotów trzecich (np. wywiady z Autorami), co jest zgodne z dopuszczonymi wyłączeniami ustawowymi;

c)      udostępniane mapy nie są w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (dane teleadresowe Wydawnictwa są dostępne również w formie tekstowej w zakładce Kontakt);

d)      strona nie umożliwia zatrzymania pokazów slajdów i innych treści zmieniających się w czasie;

e)      strona nie umożliwia zmiany odstępu pomiędzy wierszami, akapitami i/lub słowami. Możliwa jest jednak zmiana wielkości wyświetlania strony oraz wielkości czcionki;

f)       mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-02-13. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-02-13.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony prosimy o kontakt z Wydawnictwem Uniwersytetu Jagiellońskiego – Iwona Korcyl  pod adresem poczty elektronicznej: kontakt@wuj.pl . Kontaktować można się także, dzwoniąc na numer telefonu 12 663-23-80.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Dostępna strona

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:


Skróty klawiaturowe

Po naszej stronie możesz poruszać się z wykorzystaniem myszki i/lub klawiatury. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab. Na stronie internetowej można korzystać również ze standardowych skrótów klawiaturowych (np. Page Up, Page Down).

Poniżej prezentujemy skróty klawiszowe dla danych przeglądarek:


Poruszanie się bez użycia myszki

Obsługa strony jest możliwa tylko przy użyciu klawiatury. Strony oparte są o strukturę nagłówków, która umożliwia szybkie poruszanie się po stronie. Filtry, kalendarze, formularze i inne funkcjonalności zbudowane są zgodnie ze standardami i są dostępne przy użyciu klawiatury. Osoby, które nie korzystają z myszki mogą bez problemu poruszać się po stronach. Na początku każdej strony głównej umieściliśmy linki - skróty prowadzące do:

Na pozostałych podstronach umieściliśmy skróty prowadzące do:

Naszą stronę powinno dać się znacząco powiększyć dostępnymi narzędziami przeglądarki.


Dokumenty

Na stronie Wydawnictwa UJ znajduje się wiele plików do pobrania. Może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik.

Natomiast w przypadku umieszczenia na stronie skanu publikujemy także jego dostępną wersję alternatywną.


Opisy alternatywne grafik i zdjęć

Pamiętamy, aby do grafik i zdjęć, prezentujących istotne informacje, dodać opisy alternatywne. Ponadto przyciski i pola formularzy są opisane właściwie.


Powiększanie strony

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie stron. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak w łatwy sposób powiększyć lub pomniejszyć treść wyświetlaną na ekranie przejdź do strony: Powiększanie i pomniejszanie stron w systemie Windows.

(podpiąć dodatkowe strony z końca dokumentu i w edycji ustawić link do tej strony)


Kontrast

Kontrast kolorystyczny elementów przekazujących treści ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4,5 do 1.


Filmy wideo

Do umieszczanych materiałów filmowych dodajemy napisy oraz opis pełnej treści filmu umieszczony w odrębnym pliku.


Zrozumiałość i czytelność treści

Dokładamy starań, aby nasze treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania bezpośrednio wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji. Stąd, długie teksty dzielimy na akapity, stosujemy wyróżnienia, a cytaty i ważne informacje, odpowiednio wyróżniamy.


Zapewnienie dostępności serwisów to proces

Staramy się zapewnić dostępność naszego serwisu, jednak jeżeli znajdziesz błędy, masz uwagi lub chcesz nam pomóc poprawić sam serwis, prosimy o kontakt pod adres e-mail: kontakt@wuj.pl.


Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub dowolnego ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie takie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz preferowany sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę dla tej informacji.


Dostępność architektoniczna

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego znajduje się w budynku administrowanym przez Uniwersytet Jagielloński, przy ul. Michałowskiego 9/2 31-126 Kraków. Aby dostać się do budynku należy nacisnąć przycisk otwarcia drzwi.

Budynek ma 2 wejścia, oba niedostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Komunikacja pionowa w budynku – 1 klatka schodowa. Korytarze i hol umożliwiają swobodne poruszanie się. W budynku jest 1 toaleta dla osób z niepełnosprawnościami zlokalizowana na parterze.

W budynku nie ma portierni.

Budynek nie posiada parkingu. Możliwość skorzystania z miejsc postojowych w strefie płatnego parkowania.

Obiekt jest dostępny dla osoby korzystającej z psa asystującego.


Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

W UJ można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Usługa jest dostępna w godzinach 7:30-15:30. W celu zapewnienia lepszego komfortu tłumaczenia, należy zgłosić do Działu ds. Osób Niepełnosprawnych UJ zapotrzebowanie na skorzystanie z usług tłumacza z wyprzedzeniem. Skorzystanie z usługi jest bezpłatne.


Aplikacje mobilne

Obecnie nie udostępniamy żadnych aplikacji mobilnych.