Portal Czasopism Naukowych


Studia Historiae Scientiarum

Częstotliwość ukazywania się: 1 tom / rok | e-ISSN: 2543-702X | p-ISSN: 2451-3202.

Studia Historiae Scientiarum jest recenzowanym czasopismem diamentowego otwartego dostępu (tzn. dostępnym online i bez żadnych opłat czy embarga czasowego zarówno dla autorów, jak i czytelników) poświęconym historii nauki i jest to pierwsze w Polsce czasopismo otwartego dostępu z tej dziedziny wiedzy.

Czasopismo wydaje Polska Akademia Umiejętności.

W pełni uprawnionymi językami publikacji w czasopiśmie są język polski i język angielski (w wyjątkowych, należycie uzasadnionych przypadkach dopuszczalne są inne języki).


Czasopismo publikuje teksty naukowe z następującego zakresu tematycznego:

 • ogólnej historii nauki i jej związków z innymi działami kultury (filozofią, religią, sztuką, techniką) oraz innymi dyscyplinami naukoznawczymi (filozofią nauki, socjologią wiedzy naukowej, naukometrią etc.);
 • historii dyscyplin szczegółowych (teorii naukowych, obrazów świata, uczonych oraz instytucji naukowych);
 • historii organizacji instytucji naukowych zajmujących się badaniami historii nauki;
 • warsztatu historyka nauki i nauczania historii nauki.


Czasopismo szczególną wagę przywiązuje do tematyki:

 • wkładu Polaków do nauki;
 • wzajemnych oddziaływań nauki polskiej i nauki zagranicznej;
 • współpracy międzynarodowej w zakresie historii nauki;
 • "Otwartej Nauki" w dziedzinie historii nauki (włącznie z problematyką bibliotek cyfrowych), w aspekcie zarówno międzynarodowym, jak i krajowym;
 • krytycznej refleksji bibliometrycznej w dziedzinie historii nauki i historii nauk szczegółowych.


Działy czasopisma:

 • Od Redakcji;
 • W centrum uwagi (dział poświęcony omówieniu dorobku uczonych, ośrodków badawczych lub problematyki badawczej);
 • Nauka w Polsce;
 • Nauka w Europie Środkowej i Wschodniej;
 • Nauka w kontekście europejskim i światowym; 
 • Nauka bez granic (dział poświęcony analizie genezy, treści i recepcji wytworów naukowych);
 • Warsztat historyka nauki, nauczanie historii nauki;
 • Bibliometria, polityka naukowa, komunikacja naukowa;
 • Omówienia i recenzje;
 • Dyskusje, polemiki;
 • Listy do Redakcji;
 • Kronika naukowa (informacje i sprawozdania konferencyjne, sprawozdanie z działalności Komisji Historii Nauki PAU);
 • In memoriam.


Publikowanie w czasopiśmie jest bezpłatne (brak opłaty zgłoszeniowej i opłaty za opracowanie artykułów).

Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, gdy Autor upoważniony do przeprowadzenia jednej korekty autorskiej utworu, wprowadzi do utworu zmiany w rozmiarze przekraczającym 5% utworu. W takiej sytuacji wydawca może żądać od Autora zwrotu, wywołanych tymi zmianami, dodatkowych kosztów.


Średni czas od złożenia publikacji do jej wydania: 36 tygodni.


Prawa autorskie i udostępnianie

Publikacja jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa (CC BY-NC-ND 4.0).


Zasady autoarchiwizacji i samoarchiwizacji

Autor może udostępniać i rozpowszechniać swój artykuł w dowolnych serwisach internetowych, repozytoriach, blogach, mediach społecznościowych itp. natychmiast po jego opublikowaniu na stronach internetowych czasopisma. Ponadto, autor jest usilnie proszony o podjęcie takich właśnie działań niezwłocznie po opublikowaniu artykułu.

Należy spełnić tylko jeden warunek: publikując, rozpowszechniając lub ponownie wykorzystując swój artykuł, należy: a) podać czasopismo jako miejsce publikacji i b) zamieścić poprawne szczegółowe dane bibliograficzne (w tym DOI i URL).


Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Rocznik Administracji Publicznej

Rocznik Administracji Publicznej jest recenzowanym interdyscyplinarnym czasopismem naukowym tworzonym przez pracowników Instytutu Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Dzięki współpracy Instytutu z innymi ośrodkami naukowymi krajowymi i zagranicznymi (m.in. Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytetem w Rzeszowie, Uniwersytetem w Radomiu oraz Uniwersytetem w Koszycach, Uniwersytetem w Essex i Uniwersytetem w Kijowie) Rocznik ma charakter międzyśrodowiskowy. Czasopismo jest wydawane w formie drukowanej oraz udostępniane na stronie internetowej w programie Open Journal Systems (wersja elektroniczna ma charakter referencyjny). Publikowane są w nim artykuły naukowe, recenzje, glosy i sprawozdania w języku polskim i angielskim. Rocznik Administracji Publicznej obejmuje następujące działy:

 • administracyjne prawo materialne,
 • administracyjne prawo procesowe,
 • administracyjne prawo ustrojowe,
 • prawo i administrację Unii Europejskiej,
 • naukę o administracji,
 • historię administracji,
 • polityki publiczne,
 • zarządzanie w administracji publicznej.

Czasopismo jest przeznaczone dla specjalistów z zakresu nauk o administracji i polityk publicznych, prawników zajmujących się prawem administracyjnym oraz prawem Unii Europejskiej, w tym sędziów, prokuratorów, urzędników państwowych, adwokatów i radców prawnych. Odbiorcami Rocznika są również pracownicy naukowi i studenci: prawa, administracji, politologii, stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa wewnętrznego.

Numer rejestracji sądowej: Nr Rej. Pr. 2818
ISSN  2449-7800 (online)
ISSN  2449-7797(druk)

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Acta Protozoologica

http://www.ejournals.eu/Acta-Protozoologica/

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Cahiers ERTA

http://www.ejournals.eu/CahiersERTA/menu/405/

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Czasopismo Techniczne

http://www.ejournals.eu/Czasopismo-Techniczne/

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

ELECTRUM

http://www.ejournals.eu/electrum/

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Gdańskie Studia Azji Wschodniej

http://www.ejournals.eu/GSAW/

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

International Business and Global Economy

http://www.ejournals.eu/IBage/

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

International Journal of Contemporary Management

http://www.ejournals.eu/ijcm/

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Jagiellonian Journal of Management

http://www.ejournals.eu/JGPS/

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Konteksty Kultury

http://www.ejournals.eu/Konteksty_Kultury/

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

http://www.ejournals.eu/Krakowskie-Studia-z-Historii-Panstwa-i-Prawa/

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Peregrinus Cracoviensis

http://www.ejournals.eu/peregrinus-cracoviensis/

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Opuscula Musealia

http://www.ejournals.eu/Opuscula-Musealia/

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Prace Etnograficzne

http://www.ejournals.eu/Prace-Etnograficzne/

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Prace Geograficzne

http://www.ejournals.eu/Prace-Geograficzne/

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Prace Historyczne

http://www.ejournals.eu/Prace-Historyczne/

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Prace Komisji Historii Nauki PAU

Prace Komisji Historii Nauki PAU to pierwsze w Polsce recenzowane czasopismo diamentowego otwartego dostępu (tzn. bez opłat) poświęcone historii nauki. 

Czasopismo publikuje teksty naukowe, nieopublikowane wcześniej w wersji elektronicznej ani drukowanej (wyjątek stanowią przekłady i przedruki wybitnych tekstów), z następującego zakresu tematycznego:

 • ogólnej historii nauki i jej związków z innymi działami kultury (filozofią, religią, sztuką, techniką) oraz innymi dyscyplinami naukoznawczymi (filozofią nauki, socjologią wiedzy naukowej, naukometrią etc.);
 • historii dyscyplin szczegółowych (teorii naukowych, obrazów świata, uczonych oraz instytucji naukowych);
 • historii organizacji instytucji naukowych zajmujących się badaniami historii nauki;
 • warsztatu historyka naukii nauczania historii nauki.

Czasopismo szczególną wagę przywiązuje do tematyki:

 • wkładu Polaków do nauki;
 • wzajemnych oddziaływań nauki polskiej i nauki zagranicznej;
 • współpracy międzynarodowej w zakresie historii nauki;
 • "Otwartej Nauki" w dziedzinie historii nauki (włącznie z problematyką bibliotek cyfrowych), w aspekcie zarówno międzynarodowym, jak i krajowym;
 • krytycznej refleksji bibliometrycznej w dziedzinie historii nauki i historii nauk szczegółowych. 

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

PRINCIPIA

http://www.ejournals.eu/Principia/

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Progress

http://www.ejournals.eu/Progress/

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Przegląd Kulturoznawczy

http://www.ejournals.eu/Przeglad-Kulturoznawczy/

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Przekładaniec A Journal of Translation Studies

http://www.ejournals.eu/Przekladaniec

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Psychologia Rozwojowa

http://www.ejournals.eu/Psychologia-Rozwojowa/

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Rocznik Kognitywistyczny

http://www.ejournals.eu/Rocznik-Kognitywistyczny/

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Reports on Mathematical Logic

http://www.ejournals.eu/rml/

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Romanica Cracoviensia

http://www.ejournals.eu/Romanica-Cracoviensia/

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Santander Art and Culture Law Review

http://www.ejournals.eu/SAACLR/

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Schedae Informaticae

http://www.ejournals.eu/Schedae-Informaticae/

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Scripta Judaica Cracoviensia

http://www.ejournals.eu/Scripta-Judaica-Cracoviensia/

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Studia Etymologica Cracoviensia

http://www.ejournals.eu/SEC/

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Studia Historica Gedanensia

http://www.ejournals.eu/Studia-Historica-Gedanensia/

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis

http://www.ejournals.eu/Studia-Linguistica/

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis

http://www.ejournals.eu/Studia-Litteraria/

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Studia Religiologica

www.ejournals.eu/Studia-Religiologica/

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Studies in Polish Linguistics

http://www.ejournals.eu/SPL/

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Schedae Informaticae

http://www.ejournals.eu/Schedae-Informaticae/

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Terminus

http://www.ejournals.eu/Terminus/

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Universitatis Iagellonicae Acta Mathematica

http://www.ejournals.eu/Acta-Mathematica/

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Wielogłos

www.ejournals.eu/Wieloglos/

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Yearbook of Conrad Studies

http://www.ejournals.eu/Yearbook-of-Conrad-Studies/

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Zarządzanie Mediami

http://www.ejournals.eu/ZM/

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Zarządzanie w Kulturze

http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze/

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Zarządzanie Publiczne

http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-Publiczne/

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie - Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia

http://www.ejournals.eu/Zdrowie-Publiczne-i-Zarzadzanie/

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Zeszyty Prasoznawcze

http://www.ejournals.eu/Zeszyty-Prasoznawcze/

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Zeitschrift des Verbandes Polnischer Germanisten

http://www.ejournals.eu/ZVPG/

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Zeszyty Pracy Socjalnej

http://www.ejournals.eu/ZPS/

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Jagiellońskie Studia Socjologiczne

http://www.ejournals.eu/Jagiello%C5%84skie-Studia-Socjologiczne/

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj