Uczestnictwo publiczne i konsultacje społeczne w Lokalnych Programach Rewitalizacji

Kamila Noworól

Abstrakt


Public Participation and Citizens’ Consultation within Local Revitalization Programs
Municipal authorities of the cities with urban areas, where the revitalization is needed, and planning to get support from the European Regional Development Fund in the frame of Integrated Regional Development Program, are obliged to work out Local Revitalization Programs. Those programs should include various social-economic activities, projects of different beneficiaries and should take under consideration the public consultation with socialeconomic partners. The challenge consists in the quality of public participation focused on the needs’ diagnosis, on the definition of the revitalization area and on the feedback to avoid social conflicts.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Buczkowski P., Matczak P. (red.), Konflikt nieunikniony. Wspólnoty i władze lokalne wobec konfliktów spowodowanych rozwojem, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2001.

Czyżewska A., Finansowanie programów rewitalizacji z Funduszy Strukturalnych, „Świat Nieruchomości” 39, Krakowski Instytut Nieruchomości, Kraków 2003.

Engaging Citizens in Policy-making, OECD Public Management Policy Brief No. 10, July 2001.

Kożuch B., Zarządzanie publiczne w zarysie, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Białystok 2003.

Noworól A., Rehabilitacja osiedli mieszkaniowych. Studium na przykładzie Francji, seria: Rewaloryzacja, Politechnika Krakowska, Kraków 1991.

Pelcl P., Farkas I., Handerek P., Public participation in regional development in Central Europe. Aarhus Convention and Regional Development Project, dok. elektr. na stronach internetowych Europejskiego Centrum Proekologicznego: www.ecp.wroc.pl.

Peters G., Administracja publiczna w systemie politycznym, Scholar, Warszawa 1999.

Podręcznik rewitalizacji. Zasady, procedury i metody działania współczesnych procesów rewitalizacji, Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) Gmbh, Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Warszawa 2003.

Przewodnik dotyczący kryteriów planowania oraz zarządzania projektami rewitalizacji…, dokument roboczy, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2004.

Podręcznik ogólny wdrażania ZPORR, dokument Ministerstwa Gospodarki i Pracy, Warszawa 2004.

Prawelska-Skrzypek G. (red.), Partycypacja obywatelska w życiu społeczności lokalnej. Stan, bariery, rekomendacje, Studia i Analizy 1, Fundacja Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji, Kraków 1996.

Rząd przyszłości, OECD 2000, dok. elektr.: www.usc.gov.pl.

Skalski K., Rewitalizacja a aktywizacja regionu, „Urbanista” 3/03, s. 24–25.

Skalski K., Trudne drogi do programów rewitalizacji, dok. elektr.: www.fr.org.pl.

Sumień T., Topoczewska T., Ufnalewska K., Problemy odnowy zagospodarowania miast i stref podmiejskich na przykładzie Łódzkiego Zespołu Miejskiego, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa 1992.

Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego (załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 25 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego), Dz.U. Nr 200, poz. 2051.

Założenia do projektu ustawy o rewitalizacji obszarów miejskich, dok. elektr.: www.warszawa.sarp.org.pl


Refbacks

  • There are currently no refbacks.