: Scopus database / Baza Scopus

On 14 June 2019, the journal Studia Historiae Scientiarum was accepted into the Scopus indexing database. On 16 September this year an agreement was signed on indexing the journal in this database. It is worth emphasizing that this is the first Polish magazine on the history of science that has been accepted into this database as a result of submitting an application for admission.

W dniu 14 czerwca 2019 r. czasopismo Studia Historiae Scientiarum zostało przyjęte do bazy indeksacyjnej Scopus. W dniu 16 września br. podpisana została umowa w sprawie indeksowania czasopisma w tej bazie. Warto podkreślić, że jest to pierwsze polskie czasopismo z historii nauki, które zostało włączone do tej bazy po uprzednim złożeniu wniosku o indeksowanie czasopisma w tej bazie.