FAQ

Electrum

Volume 26

Jerusalem and Judaea. Studies on history, archeology, and numismatics

2019 Next

Publish date: 18.12.2019

Description

„Digitalizacja czasopisma naukowego (rocznika) „Electrum” w celu zapewnienia otwartego dostępu do nich przez sieć Internet – zadanie finansowane w ramach umowy 606/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.”

Licence: CC BY-NC-ND  licence icon

Editorial team

Editor-in-Chief Edward Dąbrowa Orcid

Issue content