FAQ

Zeszyty Glottodydaktyczne

Logo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Lektura polskich starodruków muzycznych z XVI wieku

Data publikacji: 15.05.2019

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2019, Zeszyt 9 (2019), s. 101 - 107

Autorzy

Krzysztof Pawłowski
Jagiellońskie Centrum Językowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Krupnicza 2, Kraków
https://orcid.org/0000-0001-7545-2840 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

READING POLISH OLD MUSIC PRINTS FROM THE 16TH CENTURY

The article presents the figures of three historians and theoreticians of Renaissance music: Jerzy Libanus of Legnica, Sebastian of Felsztyn and Marcin Kromer. Basic scribal abbreviations or sigla from the Middle Ages and the Renaissance are explained on the example of their works. The above remarks will make it easier for students of musicology to read old prints. These remarks are supplemented by a list of basic works devoted to reading a complicated Latin text. Keywords: theory and history of music / musical compendium 16th cent., Latin scribal abbreviations or sigla, musical notation, musical paleography.

LEKTURA POLSKICH STARODRUKÓW MUZYCZNYCH Z XVI WIEKU

W artykule prezentuje się kolejno sylwetki trzech historyków i teoretyków muzyki renesansu: Jerzego Libanusa z Legnicy, Sebastiana z Felsztyna i Marcina Kromera. Na przykładzie ich dzieł objaśnia się podstawowe abrewiacje oraz sygle występujące w średniowieczu i renesansie. Powyższe uwagi ułatwią studentom muzykologii lekturę starodruków. Uwagi te uzupełnia wykaz podstawowych prac poświęconych odczytywaniu skomplikowanego tekstu łacińskiego.

Bibliografia

Źródła muzyczne drukowane

Georgius Libanus Silesius Legnicensis

De musicae laudibus oratio. Cracoviae 1530.

De accentuum ecclesiaticorum exquisita ratione. Cracoviae 1534.

Martinus Cromerus

Musicae elementa. Cracoviae 1532.

De musica fi gurata liber posterior. Cracoviae 1534.

Sebastianus de Felsztyn

Opusculum musicae compilatum noviter. Cracoviae 1517.

Opusculum utriusque musicae tam choralis quam mensuralis. Cracoviae 1519.

Opusculuum musicae noviter congestum. Cracoviae 1525.

Opracowania

Barycz, H. (1971). Z epoki renesansu, reformacji i baroku. Warszawa.

Bibliotheca Litterarum Medii Aevi Artes-Opera (2017). Warszawa: Instytut Badań Literackich.

Capelli, A. (1990). Dizionario di Abbreviature latine ed italiane. Milano.

Chybiński, A. (1911). Teoria mensuralna w polskiej literaturze muzycznej pierwszej połowy XVI wieku. Kraków.

Domański, W. (1975). Renesansowa teoria solmizacji Sebastiana z Felsztyna oraz Problem autorstwa traktatu Modus regulariter accentuandi. W: Musica antiqua, t. IV, Bydgoszcz.

Encyklopedia muzyczna PWM (1987). Kraków.

Gieysztor, A. (1973). Zarys dziejów pisma łacińskiego. Warszawa.

Hugo de sancto Victore. (2017). Didascalicon de studio legendi. Bibliotheca Litterarum Medii Aevi Artes-Opera, IBL: Warszawa

Kristeller, P.O. (1956). Studies in Renaissance Thought and Letters. Roma.

Polski słownik biografi czny (PSB) (1995–1996). Kraków–Warszawa.

Polski słownik biografi czny (PSB) (1970). Wrocław–Warszawa–Kraków.

Polski słownik biografi czny (PSB) (1972). Wrocław–Warszawa–Kraków.

Polski słownik biografi czny (PSB) (1995–1996). Kraków–Warszawa.

Reiss, J. (1934). Książki o muzyce od XV do XVI wieku w Bibliotece Jagiellońskiej. Kraków.

Seeger, H. (1966). Musiklexikon. Leipzig.

Semkowicz, W. (1950). Paleografi a łacińska. Kraków.

Stiennon, J. (1973). Paléographie du Moyen-Age. Paris.

Wierzbowski, T. (1908). Vademecum, podręcznik do studiów archiwalnych dla historyków i prawników polskich. Warszawa.

Winiarczyk, M. (1995). Sigla Latina in libris impressis occurrentia cum signis Graecorum appendice,

zebrał. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego: Wrocław.

Witkowska-Zaremba, E.. (1984). Jerzy Liban, Pisma o muzyce, wstęp, przekł. i oprac. Kraków.

Witkowska-Zaremba, E. (1986). Ars musica w krakowskich traktatach muzycznych XVI wieku. Kraków.

Informacje

Informacje: Zeszyty Glottodydaktyczne, 2019, s. 101 - 107

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Reading polish old music prints from the 16th century

Autorzy

https://orcid.org/0000-0001-7545-2840

Krzysztof Pawłowski
Jagiellońskie Centrum Językowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Krupnicza 2, Kraków
https://orcid.org/0000-0001-7545-2840 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Jagiellońskie Centrum Językowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Krupnicza 2, Kraków

Publikacja: 15.05.2019

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Krzysztof Pawłowski (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1280

Liczba pobrań: 1055