FAQ

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie

Exceptions to the obligation of medical confidentiality in the context of the protection of public health

Data publikacji: 28.03.2018

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, Tom 15, Numer 4, s. 299 - 305

https://doi.org/10.4467/20842627OZ.17.032.8286

Autorzy

Katarzyna Maria Zoń
University of Wrocław, Faculty of Law, Administration and Economics, Institute of Civil Law, Department of Civil Law and Private International Law
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Primarily, it should be noted that a doctor has an obligation to ensure the principles inherent to the doctor-patient relationship and to maintain medical confidentiality. These basic rules ensue from both statutory and deontology regulations. 
The aim of this paper is to analyse the exceptions to the above rule in relation to public health. In this respect, it is very important to explain the statutory and deontology regulations related to the obligation to maintain confidentiality, as well as to provide a definition of public health. Therefore, the specific nature of the exceptions to the medical confidentiality clause is highlighted. The exceptions are discussed taking into account the fact that public health protection is the requirement justifying their application. Finally, the article ends with a presentation of the conclusions of the analysis. 

Bibliografia

1. Bobińska K., Eichstaedt K.Z., Gałecki P., Ustawa ochronie zdrowia psychicznego. Komentarz, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

2. Dercz M., Ustawa zdrowiu publicznym. Komentarz, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

3. Sygit B., Wąsik D., Leksykon prawa medycznego, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2017.

4. Sygit M., Zdrowie publiczne, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2017.

5. Karkowska D., Ustawa prawach pacjenta Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

6. Brzeziński T., Etyka lekarska, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012.

7. Safjan M., Problemy prawne tajemnicy lekarskiej, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 1995; 1: 5–59.

8. Kubiak R., Tajemnica medyczna, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015.

9. Nesterowicz M., Prawo medyczne, Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2016.

10. Zielińska E., Ustawa zawodach lekarza lekarza dentysty. Komentarz, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2014.

11. Drozdowska U., Cywilnoprawna ochrona praw pacjenta, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2007.

12. Rek T., Hajdukiewicz D., Lekarz prawa pacjenta. Poradnik prawny, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

13. Kubiak R., Prawo medyczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2017.

14. Ogiegło L., Ustawa zawodach lekarza lekarza dentysty. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015.

15. Rusinek M., Tajemnica zawodowa jej ochrona polskim prawie karnym, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer, Warszawa 2007.

16. Filar M., Lekarskie prawo karne, Zakamycze, Kraków 2000.

Law Acts

Ustawa dnia 5 grudnia 1996 r. zawodzie lekarza lekarza dentysty (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 125 ze zm.).

Ustawa dnia 11 września 2015 r. zdrowiu publicznym (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 2237).

Ustawa dnia 14 marca 1985 r. Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 1261 ze zm.).

Ustawa dnia 5 grudnia 2008 r. zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń chorób zakaźnych ludzi (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 1866 ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia dnia 10 lipca 2013 r. sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu powodu zakażenia lub choroby zakaźnej (Dz. U. poz 848).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia dnia 18 sierpnia 2011 r. sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. tekst jednolity 2016, poz. 849).

Ustawa dnia 31 stycznia 1959 r. cmentarzach chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 912 ze zm.).

Ustawa dnia 19 sierpnia 1994 r. ochronie zdrowia psychicznego (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 882).

Ustawa dnia 5 stycznia 2011 r. kierujących pojazdami (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 978).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia dnia 17 lipca 2014 r. sprawie badań lekarskich osób ubiegających się uprawnienia do kierowania pojazdami kierowców (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 250).

Ustawa dnia 2 grudnia 2009 r. izbach lekarskich (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 522).

Informacje

Informacje: Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, s. 299 - 305

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Exceptions to the obligation of medical confidentiality in the context of the protection of public health

Autorzy

University of Wrocław, Faculty of Law, Administration and Economics, Institute of Civil Law, Department of Civil Law and Private International Law

Publikacja: 28.03.2018

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Katarzyna Maria Zoń (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski

Liczba wyświetleń: 1441

Liczba pobrań: 3738