FAQ

Terminus

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego

Call for papers 2/2025

Call for papers 2/2025

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do publikowania wyników Państwa badań na łamach kwartalnika „Terminus”. Czasopismo wydawane jest nieprzerwanie od roku 1999 na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w literaturze i kulturze wczesnonowożytnej (XV–poł. XVIII w.). Artykuły są wydawane w języku polskim i angielskim, wszystkie poddawane są wnikliwemu procesowi recenzyjnemu. 

2/2025 Hagiografia późnego średniowiecza i wczesnej nowożytności, redakcja Magdalena Komorowska


Zeszyt monograficzny ma na celu ukazanie transformacji, jakim ulegała hagiografia w XV–XVII stuleciu. Przykładowe zagadnienia obejmują kształtowanie się hagiografii łacińskiej i w językach narodowych, przemiany gatunku (na poziomie pojedynczych żywotów i całych kolekcji), rolę twórczości hagiograficznej w ustanawianiu i propagowaniu kultu świętych, a także wpływ humanizmu, reformacji i trydenckiej odnowy katolicyzmu na rozwój tego typu piśmiennictwa.

 

Przyjmujemy oryginalne, niepublikowane artykuły o charakterze naukowym, zgodne z profilem czasopisma. Uwzględniamy trzy typy tekstów:

  1. Artykuły – studia danego zagadnienia;
  2. Edycje i przekłady;
  3. Recenzje i omówienia książek. 


Abstrakty do 300 słów prosimy nadsyłać na adres wojciech.ryczek@uj.edu.pl do 29 lutego 2024.


Artykuły o objętości do 8 000 słów przyjmujemy do 30 września 2024.