FAQ

Szczecińskie Studia Archiwalno-Historyczne

Procedura recenzowania

Proces recenzji

Wszystkie artykuły naukowe publikowane w „Szczecińskich Studiach Archiwalno-Historycznych” są recenzowane.  

Na pierwszym etapie nadesłany artykuł poddawany jest formalnej ocenie redakcyjnej. Redakcja może podjąć decyzję o odrzuceniu artykułu z następujących przesłanek: 

  • artykuł tematycznie nie jest zgodny z profilem czasopisma, nakreślonym w „Misji i celach” SSAH. 
  • redakcja ustaliła, że artykuł łamie zasady etyczne, którymi kieruje się czasopismo (wykrycie przejawów ghostswritingu, guest authorship i innych). 
  • autor artykułu odrzuca możliwość wprowadzenia koniecznych poprawek zaproponowanych przez redakcję. 

Następnie artykuł przekazany jest do recenzji.  

Do oceny każdego artykułu powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów.  

Procedura recenzowania ma charakter anonimowy. Autorzy publikacji i recenzenci nie znają swojej tożsamości (double-blind review proces).

Recenzja ma formę pisemną i składa się z dwóch segmentów: oceny merytorycznej i formalnej.  

Formularz recenzji oraz lista recenzentów zamieszczone są na stronie internetowej czasopisma. 

Recenzję kończy jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia, sformułowany w oparciu o ocenę punktową.  

W przypadkach spornych redakcja powołuje dodatkowych recenzentów, respektując opinie wszystkich recenzujących.  

Redakcja na podstawie recenzji podejmuje decyzję o przyjęciu tekstu do druku, odesłaniu go autorowi do poprawienia zgodnie z zaleceniami recenzentów lub jego odrzuceniu. 

Recenzenci dotychczasowych roczników:

2017 
 
dr hab. Agnieszka Gut   
prof. dr hab. Norbert Kasparek 
dr hab. Dariusz Rymar 


 
2018 
 
prof. dr hab. Jarosław Porazinski  
prof. dr hab. Edward Rymar 
2019 
 
dr hab. Marlena Jabłońska  
dr hab. Agnieszka Gut 
2020 
 
prof. dr hab. Norbert Kasparek  
dr hab. Dariusz Rymar 
2021 
 
dr hab. Agnieszka Gut  
prof. dr hab. Wojciech Skóra 
2022 
 
dr hab. Dariusz A. Rymar  
dr hab. Rafał Simiński