FAQ

Szczecińskie Studia Archiwalno-Historyczne

Misja i cele

Szczecińskie Studia Archiwalno-Historyczne

Czasopismo stanowi forum wypowiedzi dla polskich i zagranicznych badaczy historii oraz archiwistów. Publikowane są w nim teksty z zakresu historii Polski, historii powszechnej, regionalnej, studia interdyscyplinarne czerpiące z dorobku nauk społecznych (socjologii, politologii) oraz z zakresu szeroko rozumianej archiwistyki, zarówno archiwoznawstwa (dzieje archiwów i archiwaliów), jak i metodyki archiwalnej. Ponadto czasopismo przyjmuje teksty poświęcone bieżącej pracy archiwalnej (raporty, omówienia itp.) publikowane w dziale „Z praktyki archiwalnej”.