FAQ

Szczecińskie Studia Archiwalno-Historyczne

Informacje dla Autorów

Zgłaszanie tekstów

Materiały należy nadsyłać drogą elektroniczną na adres: ssah@szczecin.ap.gov.pl.

Teksty pod względem edytorskim powinny być przygotowane zgodnie z zasadami przyjętymi przez redakcję. Autorzy zobowiązani są przesłać pocztą elektroniczną skan formularza zgody na publikację artykułu w roczniku „Szczecińskie Studia Archiwalno-Historyczne” wraz z podpisem. 
 
Do druku przyjmowane są teksty w językach: polskimniemieckimangielskim i rosyjskim.

W jakiej formie dostarczyć materiał?

Teksty o wielkości od 21 000 do 30 000 znaków oraz ilustracje (zdjęcia, tabele, wykresy itp.) należy dostarczyć pocztą elektroniczną lub drogą mailową na adres: ssah@szczecin.ap.gov.pl.

Formatowanie tekstu: czcionka Times New Roman 12 p., interlinia 1,5 p., wcięcia akapitowe.

Dopuszczalne formaty dla tekstu to: .doc, .rtf, .odt (OpenOffice); dla ilustracji: .jpg, .tiff w rozdzielczości minimum 300 dpi. W nazwie plików prosimy o umieszczenie nazwiska autora.

Prosimy o stosowanie następujących formuł zapisu:
 • dla roku w datach – r. 
 • dla wieku – w. 
 • nazwy miesięcy w datach powinny być rozpisane słownie 
 • np. lata 60. XX w. 
 • zapis procentów bez spacji np. 15% 
 • między liczbami półpauza np. 1945–1990 
 • pomiędzy nazwami miejscowości myślnik np. Szczecin-Warszawa 
 • tytuły książek, opracowań i artykułów kursywą 
 • tytuły gazet i czasopism w cudzysłowiu 
 • cytaty kursywą 
 • przypisy nie powinny być nadmiernie rozbudowane 
 • skrót Archiwum Państwowe w Szczecinie – APSz 

Tekst i materiał ilustracyjny powinny być zapisane w oddzielnych plikach. Ilustracje powinny być ponumerowane, np. fot_1; fot_2 itd. W tekście należy zaznaczyć sugerowane miejsce zamieszczenia materiału ilustracyjnego:
 • [rysunek1.jpg]
 • [tabela1]
 • [zdjęcie1.tif]
 
Autor musi dysponować prawami do reprodukowania przedkładanego materiału ilustracyjnego. 

Jeżeli tekst zawiera nietypowe czcionki (np. znaki hebrajskie, cyrylice, grekę, znaki logiczne, matematyczne, fonetyczne, muzyczne), które nie występują w standardowej instalacji edytora lub systemu Windows należy je dołączyć wraz z artykułem. 
 
Do tekstu powinien być dołączony abstrakt, o liczbie znaków do 800, w tym także w miarę możliwości w języku angielskim oraz podane słowa kluczowe, w logicznym porządku od ogółu do szczegółu. Zastrzegamy sobie prawo korekty redakcyjnej tekstu – zmiany będą konsultowane z autorem. Do tekstu prosimy dołączyć także krótką notę biograficzną o autorze, wg schematu: imię i nazwisko, afiliacja, obszar zainteresowań badawczych. 

Jak przygotować materiał?

Zaleca się stosowanie przypisów dolnych, według obowiązujących zasad opisu bibliograficznego, przykładowo:
 
 1. Źródła archiwalne
  • APSz, nazwa zespołu archiwalnego, sygn., strona.

 2. Książki
  • J. Dąbrowski, Tytuł, Szczecin 1980, s. 1-8.

 3. Prace zbiorowe
  • J. Dąbrowski, Tytuł, [w:] Z dziejów Polski, pod red. Z. Kowalskiego, Warszawa 1980, s. 14-15.
  • Encyklopedia powszechna, pod red. J. Kowalskiego i in., Warszawa 1982, s. 89.

 4. Czasopisma
  • J. Dąbrowski, Tytuł, „Kurier Szczeciński” 2008, nr 54, s. 5-7.

 5. Źródła Internetowe
 6. Preferujemy polskie oznaczenia:
  • J. Dąbrowski, Tytuł, Szczecin 1980, s. 5-8.
  • Tamże, s. 15.
  • Tenże, Inny tytuł, Gdańsk 1995, s. 12-18.

 7. W przypadku powoływania się ponownie na powyżej cytowane dzieło, stosujemy zapis:
  • J. Dąbrowski, Początek tytułu…, s. 9-10.

 8. Bibliografia na końcu artykułu, uporządkowana alfabetycznie, np.:
  Bibliografia
  Dąbrowski J., Tytuł, miejsce i rok wydania.
  J. Dąbrowski, Tytuł, http://www.szczecin.ap.gov.pl/
  Encyklopedia powszechna, pod red. J. Kowalskiego i in., Warszawa 1982.
  Kowalski J., Tytuł, miejsce i rok wydania.