FAQ

Szczecińskie Studia Archiwalno-Historyczne

Dobre praktyki

Dobre praktyki: Redaktorzy, Recenzenci, Autorzy

Redakcja 

Rada Naukowa i Redakcja dbają o rozwój czasopisma, jego poziom merytoryczny, kształtowanie dobrych praktyk oraz podnoszenie standardów wydawniczych. 


Redakcja czasopisma kieruje się zasadami etycznymi sformułowanymi przez Committee on Publication Ethics (COPE) w „
Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors”.     


Redakcja ponosi pełną odpowiedzialność za przyjmowane do druku materiały. 
 


Redakcja zobowiązuje się do zachowania poufności w procesie zmierzającym do publikacji artykułu. Wgląd do nadesłanego artykułu posiada jedynie redakcja oraz wybrani recenzenci. Do czasu opublikowania artykułu dane na jego temat traktowane są jako zastrzeżone.
 


Redakcja podejmuje decyzję o przyjęciu artykułu do publikacji tylko i wyłącznie w oparciu o przesłanki merytoryczne, tj. ze względu na jego oryginalność i znaczenie dla rozwoju dyscypliny naukowej.
 


Autorzy mają prawo do odwołania się od decyzji podejmowanych przez redakcję na każdym etapie procesu recenzyjnego i wydawniczego.
 


Redakcja przed opublikowaniem artykułu przesyła autorowi jego ostateczną wersję do zatwierdzenia.
 

 

Recenzenci 

Recenzenci wykonują swoją pracę w sposób obiektywny, czego gwarancją jest mechanizm podwójnej, ślepej recenzji (double-blind review). Jest to rodzaj recenzji, w której recenzent nie zna tożsamości autora, a autor recenzenta. 


Recenzenci dobierani są w taki sposób, aby ich profil naukowy był możliwie jak najbliższy tematyce artykułu.
 


Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów pozostają niejawne do czasu ukazania się tomu, w którym dany tekst został opublikowany. Zbiorcza lista recenzentów zamieszczana jest w każdym tomie rocznika oraz na stronie czasopisma.
 


Redakcja respektuje prośbę autora, aby jego artykuł nie był poddawany ocenie przez konkretnego recenzenta, jeśli jest ona uzasadniona i odpowiednio umotywowana.
 

 

Autorzy 

Autorzy mają obowiązek zadeklarowania oryginalności złożonego do druku tekstu i oświadczenia, że przedłożona praca nie była dotychczas publikowana. Redakcja nie przyjmuje do publikacji artykułów zgłoszonych jednocześnie do innego czasopisma. 


Publikacje zgłaszane do czasopisma powinny być oryginalne, rzetelne i obiektywne. Nie powinny być w całości ani częściowo kopią innych, opublikowanych już artykułów. Powinny też mieścić się w profilu naukowym czasopisma.
 


Jeśli publikacja powstała przy udziale więcej niż jednego autora, fakt ten musi być odnotowany. Jeśli jest to wkład znaczący redakcja oczekuje ujawnienia tej osoby jako współautora artykułu. W pozostałych wypadkach należy wymienić tę osobę i opisać jej wkład w podziękowaniach zawartych w publikacji. Niestosowanie się do tych wymogów uznane zostanie przez redakcję za przejaw
ghost writingu. 


Jako oznakę nierzetelności naukowej redakcja traktuje również tzw.
guest authorship, tj. sytuację, w której udział autora w publikacji jest znikomy, a mimo to widnieje jako jej autor bądź współautor. 

W przypadku wykrycia wszelkich nieprawidłowości redakcja kieruje się zaleceniami i procedurami sformułowanymi w COPE Flowcharts.