FAQ

Szczecińskie Studia Archiwalno-Historyczne

Źródła do dziejów Lęborka w zasobie Archiwum Państwowego w Gdańsku – część II (akta po 1945 r.)

Data publikacji: 12.2023

Szczecińskie Studia Archiwalno-Historyczne, 2023, Tom 7, s. 137 - 152

https://doi.org/10.4467/25443739SSAH.23.004.19106

Autorzy

Andrzej Regliński
Archiwum Państwowe w Gdańsku, Oddział w Gdyni
https://orcid.org/0009-0007-0575-8717 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Po zakończeniu działań wojennych w 1945 r. Lębork został włączony do Polski i stał się siedzibą powiatu. Dokumentacja wytworzona w latach 1945–1975 dotycząca Lęborka i powiatu lęborskiego znajduje się w Archiwum Państwowym w Gdańsku. Do najważniejszych materiałów należą akta ówczesnej administracji, czyli Zarządu Miejskiego i Miejskiej Rady Narodowej, Starostwa Powiatowego oraz Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. Oprócz tego w APG znajdują się także akta partii politycznych: PPR, PPS, PZPR oraz organizacji młodzieżowych: ZMP, ZMS i ZMW. Interesującym źródłem są mapy z Powiatowego Biura Geodezji i Urządzeń Rolniczych w Lęborku dotyczące Lęborka oraz kilkudziesięciu miejscowości z terenu powiatu lęborskiego, sporządzone w latach 1838–1943.

Sources for the history of Lębork in the resources of the State Archives in Gdańsk – part II (files after 1945)

After the end of hostilities in 1945, Lębork was incorporated into Poland and became the seat of the district. Documentation created in the years 1945–1970 regarding Lębork and the Lębork district is located in the State Archives in Gdańsk. The most important materials include the files of the then administration, i.e. the Municipal Board and the Municipal National Council, the District Office and the Presidium of the District National Council. In addition, the APG also contains files of political parties: PPR, PPS, PZPR and youth organizations: ZMP, ZMS and ZMW. Very interesting are the maps from the District Office of Geodesy and Agricultural Facilities in Lębork regarding Lębork and several dozen towns in the Lębork district, prepared in the years 1838–1943.

Bibliografia

Literatura

75-lecie Archiwum Państwowego w Gdańsku 1946–2021, Gdańsk 2021.

Bardach J., Leśnodorski B., Pietrzak M., Historia państwa i prawa polskiego, Warszawa 1976.

Dzieje Lęborka, red. J. Borzyszkowski, Gdańsk 2009.

Wojna o akta. Studia i materiały źródłowe, IPN Gdańsk 2001.

Regliński A., Akta PZPR w zasobie Archiwum Państwowego w Gdańsku, „Historia-Archiwa-Gdańsk”, t. 1, Gdańsk 2018.

Regliński A., Archiwum Państwowe w Gdańsku Oddziałw Gdyni. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa 2007.

Regliński A., Źródła do dziejów Lęborka w zasobie Archiwum Państwowego w Gdańsku –częśćI, „Szczecińskie Studia Archiwalno-Historyczne”2022, nr 6.

Zdjęcia –opisy

Andrzej Regliński

Źródła do dziejów Lęborka w zasobie Archiwum Państwowego w Gdańsku –częśćII (akta po 1945 r.)

Informacje

Informacje: Szczecińskie Studia Archiwalno-Historyczne, 2023, s. 137 - 152

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Sources for the history of Lębork in the resources of the State Archives in Gdańsk – part II (files after 1945)

Autorzy

https://orcid.org/0009-0007-0575-8717

Andrzej Regliński
Archiwum Państwowe w Gdańsku, Oddział w Gdyni
https://orcid.org/0009-0007-0575-8717 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Archiwum Państwowe w Gdańsku, Oddział w Gdyni

Publikacja: 12.2023

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Andrzej Regliński (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 57

Liczba pobrań: 33