FAQ

Szczecińskie Studia Archiwalno-Historyczne

Między kontestacją „małej stabilizacji” a pastiszem etosu marynistycznego. Uwagi o narracjach filmu „Cała naprzód” Stanisława Lenartowicza

Data publikacji: 12.2023

Szczecińskie Studia Archiwalno-Historyczne, 2023, Tom 7, s. 153 - 166

https://doi.org/10.4467/25443739SSAH.23.005.19107

Autorzy

Maciej Kowalski
Liceum Ogólnokształcące im. Sybiraków w Szczecińskiej Szkole Florystycznej
https://orcid.org/0000-0002-3848-4528 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Polska kinematografia lat sześćdziesiątych XX wieku krytykowała dorobek zarówno stalinizmu, jak i tzw. Polskiej Szkoły Filmowej. W pierwszym przypadku za ideologizowanie przekazu, w drugim zaś za nadmierne jego psychologizowanie, nierzadko podszyte pesymistyczną wizją losu człowieka. Rodzima X Muza dekady Władysława Gomułki rozwinęła natomiast zamiłowanie do literatury przygodowej i kina podróży. Zaczęła mocniej hołdować filmowi jako rozrywce. Omawiany w artykule film Cała naprzód (1966/1967) Stanisława Lenartowicza spełniał te warunki, jednocześnie będąc lekkim żartem wymierzonym w życie codzienne Polski Ludowej za czasów Władysława Gomułki. Fabuła opiera się na dialogu dwóch bohaterów. Janek jest marynarzem, który zawitał do Szczecina, aby odwiedzić ukochaną. Spotyka dawnego znajomego – Leona. Ten ostatni jest robotnikiem i pracuje w stoczni remontowej. Janek opowiada mu zamorskie przygody jakie doświadczył.

Between the contestation of „small stabilization” and a pastiche of the maritime ethos. Some notes on the narratives of the film Cała naprzód by Stanisław Lenartowicz.

Polish cinematography of the 1960s criticized the achievements of both Stalinism and the so-called Polish Film School. In the first case, for ideologizing the message, and in the second, for its excessive psychologization accompanied by a pessimistic vision of man’s fate. Domestic 10th Muse of Władysław Gomułka’s decade developed a passion for adventure novel and Cinema of travel. Polish cinematography began to pay more attention to film as an entertainment. The film Cała naprzód (1966/1967) by Stanisław Lenartowicz, discussed in the article, met these conditions, while at the same time being a light joke aimed at the everyday life of the People’s Republic of Poland in the times of Wladislaw Gomułka. The plot is based on the dialogue of two characters. Janek is a sailor who came to Szczecin to visit his beloved. He meets an old friend – Leon. The latter is a worker and works in a repair shipyard. Janek tells him about the overseas adventures he experienced.

Bibliografia

Materiały archiwalne:

Stenogramy Komisji Kolaudacyjnej (AFN).

Prasa:

„Ekran”(1966).

„Express Wieczorny”(1966, 1967).

„Film”(1966).

„Gazeta Poznańska”(1967).

„Gazeta Robotnicza”(1966, 1967).

„Gazeta Zielonogórska”(1966).

„Głos Koszaliński”(1967).

„Głos Pracy”(1967).

„Głos Szczeciński”(1967).

„Głos Tygodnia”(1967).

„Głos Wybrzeża”(1967).

„Ilustrowany Kurier Polski”(1966).

„Kulisy”(1967).

„Nasza Ojczyzna”(1967).

„Słowo Polskie”(1967).

„Słowo Powszechne”(1967).

„Sztandar Młodych”(1967).

„Trybuna Ludu”(1967).

„Tygodnik Morski”(1966).

„Wieczór Wybrzeża”(1967).

Opracowania:

Oblicza Marca 1968, red. K. Rokicki i S. Stępień, Warszawa 2004. Stanisław Lenartowicz. Twórca osobny, red. R. Bubnicki i A. Dębski, Wrocław 2011.

Syndrom konformizmu? Kino polskie lat sześćdziesiątych, red. T. Miczka i A. Madej, Katowice 1994.

Inne:

„Skarby Polskiego Kina”.

Informacje

Informacje: Szczecińskie Studia Archiwalno-Historyczne, 2023, s. 153 - 166

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Between the contestation of „small stabilization” and a pastiche of the maritime ethos. Some notes on the narratives of the film Cała naprzód by Stanisław Lenartowicz.

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-3848-4528

Maciej Kowalski
Liceum Ogólnokształcące im. Sybiraków w Szczecińskiej Szkole Florystycznej
https://orcid.org/0000-0002-3848-4528 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Liceum Ogólnokształcące im. Sybiraków w Szczecińskiej Szkole Florystycznej

Publikacja: 12.2023

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Maciej Kowalski (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 60

Liczba pobrań: 47