FAQ

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny

Przerzut migrantów przez polską wschodnią granicę – studium przypadku

Data publikacji: 08.2021

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2021 (XLVII), Nr 2 (180), s. 57 - 85

https://doi.org/10.4467/25444972SMPP.21.020.13776

Autorzy

Magdalena Perkowska
Uniwersytet w Białymstoku, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14, 15-097 Białystok
https://orcid.org/0000-0002-9495-132X Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie mechanizmu działania zorganizowanych grup przestępczych, które podejmują się ułatwiania przekraczania granicy państwa wbrew przepisom. Rozważania oparto o analizę dokonaną na podstawie studium przypadku sprawy karnej, w której sprawcy zostali skazani za organizowanie innym osobom przekraczania wschodniej granicy Polski wbrew przepisom, podjęte w ramach zorganizowanej grupy przestępczej. Zweryfikowano, czy zgodnie z doniesieniami Straży Granicznej oraz Komisji Europejskiej w analizowanym przypadku mamy do czynienia z działaniem międzynarodowej transgranicznej grupy przestępczej, czy jedynie siatki lokalnych grup przestępczych funkcjonujących na obszarze poszczególnych państw i współpracujących ze sobą. Na podstawie przyjętej metody badawczej ukazano strukturę oraz sposób działania grupy. Część rozważań poświęcono reakcji prawnokarnej na zjawisko głównie w oparciu o wysokość orzeczonych kar przez wymiar sprawiedliwości. Dokonano analizy orzeczonych kar w przedmiotowej sprawie i porównano je z polityką karną polskiego wymiaru sprawiedliwości w zakresie art. 264 § 32 i 2583 kk. Wysokość orzeczonych kar zestawiono z postulatami wynikającymi z implementacji prawa Unii Europejskiej.

Migrant Smuggling Through Poland’s Eastern Border – the Case Study

The aim of the article is to present a mechanism for the operation of organised crime groups which undertake to facilitate the crossing of a state border against the rules. The deliberations were based on an analysis made on the basis of a case study of a criminal case in which the perpetrators were convicted of organising the crossing of Poland’s eastern border by other people in contravention of regulations, undertaken as part of an organised criminal group. It was verified whether, according to reports from the Border Guard and the European Commission, we are dealing with the activity of international cross-border criminal group or only with network of local criminal groups operating on the territory of individual countries and cooperating with each other. On the basis of the research method adopted, the structure of the group, its mode of operation and the characteristics of foreigners were shown. Part of the deliberations was devoted to the criminal law reaction to the phenomenon mainly based on the level of penalties imposed by the justice system. The penalties imposed in the case in question were analysed and compared with the criminal policy of the Polish justice system within the scope of Article 264 § 3 and 258 of the Criminal Code. This was juxtaposed with the postulates resulting from the implementation of European Union law.

Keywords: organised crime, illegal border crossing, human smuggling penal policy

Bibliografia

Aronowitz A. (2001). Smuggling and Trafficking in Human Beings: The Phenomenon, The Markets that Drive It and the Organisations that Promote It. European Journal on Criminal Policy and Research, 9(2), 163–195.
Baird T. (2013). Theoretical Approaches to Human Smuggling. DIIS Working Paper, 10, 1–29.
Boiser N. (2012). An Introduction to Transnational Criminal Law. London: Oxford University Press.
Bojarski M. (2018). Rozdział X. Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu, w: L. Gardocki (red.), Przestępstwa przeciwko państwu i dobrom zbiorowym. System Prawa Karnego. Tom 8. Warszawa: C.H. Beck.
Buczkowski K. (2017). Cudzoziemcy jako sprawcy przestępstw gospodarczych – wyniki badań aktowych w: W. Klaus, K. Laskowska, I. Rzeplińska (red.), Przestępczość cudzoziemców. Aspekty prawne, kryminologiczne i praktyczne. Warszawa: Scholar, 86–114.
Ćwiąkalski Z. (2001). Wybrane problemy wymiaru kary za przestępczość zorganizowaną. Prokuratura i Prawo, 2, 7–12.
Ćwiąkalski Z. (2013). w: A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część szczególna. T. II. Warszawa: C.H. Beck.
Ćwiąkalski Z. (2017). w: W. Wróbel, A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Część II. Komentarz do art. 212–277d. Lex.
Darkowski T. (2016). Warunkowe zawieszenie wykonania kary – próba oceny potencjalnego wpływu nowelizacji na politykę karną, w: A. Adamski, M. Berent, M. Leciak (red.) Warunkowe zawieszenie wykonania kary w założeniach nowej polityki karnej. Warszawa: Wolters Kluwer, 42–64.
Di Nicola A. (2005). Trafficking in Persons and Smuggling of Migrants, w: P. Reichel (red.). Handbook of Transnational Crime and Justice. London, New Dehli: Sage Publications, 181–203.
Dijk J.V., Spapens T. (2014). Transnational Organised Crime Networks, w: P. Reichel, J. Albanese (red.). Handbook of Transnational Crime and Justice. Second Edition, London, New Dehli, Singapore: Sage Publications, 213–226.
Europol (2011). OCTA 2011 EU Organised Crime Threat Assessment. European Police Office.
Europol (2016). Migrant smuggling in the EU. European Police Office.
Europol (2019). European Migrant Smuggling Centre 3rd Annual Activity Report – 2018. European Police Office.
Futo P., Jandl M., Karsakova L. (2005). Illegal Migration and Human Smuggling in Central and Eastern Europe. Migracijske i etničke teme, 21, 35–54.
Głąbicka K. (1999). Przerzut migrantów do lub przez terytorium Polski. Prace Migracyjne, 22, 1–89.
Herzog A. (2020). w: R.A. Stefański (red.), Kodeks karny. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck, Legalis. Iglicka K., Gmaj K. (2010). Poland ‘Waiting for’Irregular Migration, w: A. Triandafyllidou (red.), Irregular Migration in Europe. Myths and Reality. Routledge, 207–226.
Joachimiak S. (2016). Warunkowe zawieszenie wykonania kary w polskim prawie karnym. Poznań, rozprawa doktorska niepublikowana. https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/21315/1/Rozprawa%20Joachimiak.04.16Wydruk07.16.pdf (data dostępu: 15.09.2020)
Klaus W., Woźniakowska-Fajst D. (2015). Przestępstwo nielegalnego przekroczenia granicy w ujęciu historycznym, teoretycznym i praktycznym. Archiwum Kryminologii, XXXVII, 191–222.
Krajewski K. (2007). Spór o politykę karną w Polsce: problem kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania i alternatyw kary pozbawienia wolności. Przegląd Więziennictwa Polskiego, 54, 5–26.
Kunicka-Michalska B., Lelental S., Marek A., Skupiński J. (2016), w: M. Melezini (red.), Kary i inne środki reakcji prawnokarnej. System Prawa Karnego. Tom 6, Warszawa, 1095–1138.
Lach A. (2018), w: V. Konarska-Wrzosek, Kodeks karny. Komentarz, wyd. II, Lex.
Laskowska K. (2004). Azjatyckie zorganizowane grupy przestępcze. Prokuratura i Prawo, 7–8, 155–166.
Laskowska K. (2017). Granica państwa jako miejsce popełniania przestępstw przez zorganizowane grupy przestępcze z udziałem cudzoziemców, w: W. Klaus, K. Laskowska, I. Rzeplińska (red.), Przestępczość cudzoziemców. Aspekty prawne, kryminologiczne i praktyczne. Warszawa: Scholar, 285–293.
Laskowska K. (2018). Zorganizowany przerzut ludzi przez polskie granice w świetle wyników badań empirycznych. Studia Prawnoustrojowe, 40, 73–284.
Laskowska K., Perkowska M. (2020). Przestępstwo nielegalnego przekroczenia polskiej granicy w ujęciu empirycznym. Prawo w działaniu, 43, 9–36.
Michalska-Warias A. (2013). Zorganizowana grupa przestępcza w orzecznictwie. Prokuratura i Prawo, 12, 100–116.
Michalska-Warias A. (2017), w: R. Zabłocki, M. Królikowski (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do artykułów 222–316, wyd. 4, C.H. Beck, Legalis.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (2015). Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2014 r. Warszawa.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (2016). Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2015 r. Warszawa.
Mycka K., Kozłowski T. (2013). Paradoksy polskiej polityki karnej, czyli jak zapełniamy więzienia nadużywając środków probacji. Probacja, 2, 5–38.
Nguyen T. (2019). Government-sponsored Crime. The Case of Vietnamese Undocumented Immigrants in Germany and the UK, w: A. Serdyuk A., G.A. Antonopoulos, J.H. Harvey, K. von Lampe (red.), Constructing and Organising Crime in Europe. Eleven International Publishing, 49–74.
Nozina M. (2004). The Czech Republic: A Crossroads for Organised Crime, w: C. Fijnaut, L. Paoli (red.), Organised Crime in Europe. Concepts, Patterns and Control Policies in the European Union and Beyond. Springer, 435–466.
Perkowska M. (2017). Charakterystyka przestępczości granicznej cudzoziemców w Polsce na podstawie wyników badań akt spraw karnych, w: W. Klaus, K. Laskowska, I. Rzeplińska (red.), Przestępczość cudzoziemców. Aspekty prawne, kryminologiczne i praktyczne. Warszawa: Scholar, 197–239.
Perkowska M. (2020). Organised Forms of Illegal Migration – the Case of Poland’s Borders, w:
P C. Van Duyne, D. Siegel, G.A. Antonopoulos, J.H. Harvey, K. Von Lampe (red.), Criminal defiance in Europe and beyond. From organised crime to crime-terror nexus. Eleven International Publishing, 295–324.
Perkowska M. (2020a). The Impact of the European Law on Polish Criminal Law Dealing with Illegal Migration. Zeszyty Prawnicze UKSW, 281–303.
Perkowska M., Jurgielewicz E. (2014). Zwalczanie nielegalnej migracji w polskim prawie karnym – wybrane aspekty implementacji prawa Unii Europejskiej. Białostockie Studia Prawnicze, 15, 71–82.
Pływaczewski E.W., Sakowicz A. (2010), w: A. Wąsek (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do artykułów 222–316. Tom II, wyd. 4, Lex.
Rzeplińska I., Włodarczyk-Madejska J. (2018). Przestępczość cudzoziemców w Polsce na podstawie danych policyjnej statystyki przestępczości za lata 2013–2016. Studia Prawnicze, 4, 137–163.
Salt J., Stein J. (1997). Migration as a Business: The Case of Trafficking. International Migration, 35(4), 467–494.
Skupiński J. (2009). Warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności, w: J. Jakubowska- Hara, J. Skupiński (red.), Alternatywy pozbawienia wolności w polskiej polityce karnej. Warszawa, 20–57.
Skupiński J. (2016). Zalety i wady instytucji warunkowego zawieszenia wykonania kary po nowelizacji kodeksu karnego, w: A. Adamski, M. Berent, M Leciak (red.), Warunkowe zawieszenie wykonania kary w założeniach nowej polityki karnej. Warszawa: Wolters Kluwer, 182–195.
Spencer J. (2007). The Illicit Movement of People Across Borders. The UK as a Destination Country and the Disorganisation of Criminal Activity, w: P.C. van Duyne, A. Maljevic, M. van Dijck,
K. von Lampe, J. Harvey (red.). Crime Business and Crime Money in Europe. The Dirty Linen of Illicit Enterprise. Wolf Legal Publishers, Nijmegen, 111–130.
Szulecka M. (2012). „The Right” to be Exploited. Vietnamese Workers in Poland, w: I. van Liempt, C. van den Anker (red.), Human Rights and Migration: Trafficking for Forced Labour. Basingstoke: Palgrave MacMillan, s. 161–188.
Szulecka M. (2016). Przejawy nielegalnej migracji w Polsce. Archiwum Kryminologii, XXXVIII, 191–268.
Szulecka (2017). Migracje jako źródło wybranych zagrożeń porządku prawnego i publicznego. Wnioski z badań jakościowych, w: W. Klaus, K. Laskowska, I. Rzeplińska (red.), Przestępczość cudzoziemców. Aspekty prawne, kryminologiczne i praktyczne. Warszawa: Scholar, 427–454.
Triandafyllidou, A. (2018). Migrant Smuggling: Novel Insights and Implications for Migration Control Policies. ANNALS, AAPSS, 67, 212–221.
Tywończuk-Gieniusz A., Rejmaniak R. (2014). Udział w zorganizowanej grupie lub związku przestępczym w świetle orzecznictwa Sądów Apelacyjnych i Sądu Najwyższego, w: K. Laskowska (red.), Współczesne oblicza przestępczości zorganizowanej. Białystok: Temida 2, 291–314.
Van Duyne P.C. (2003). Medieval Thinking and Organised Crime Economy, w: E.C. Viano, J. Magallanes, L. Bridel (red.), Transnational Organised Crime. Myth, Power and Profit. Durham: Carolina Academic Press, 23–44.
Von Lampe K. (2005). Organised Crime in Europe, w: P. Reichel (red.), Handbook of Transnational Crime and Justice. London, New Dehli: Sage Publications, 403–424.
Von Lampe K. (2014) Organised Crime in Europe, w: P. Reichel, J. Albanese (red.), Handbook of Transnational Crime and Justice, Second Edition. London, New Dehli, Singapore: Sage Publications, 75–92.

Informacje

Informacje: Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2021 (XLVII), s. 57 - 85

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Migrant Smuggling Through Poland’s Eastern Border – the Case Study

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-9495-132X

Magdalena Perkowska
Uniwersytet w Białymstoku, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14, 15-097 Białystok
https://orcid.org/0000-0002-9495-132X Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet w Białymstoku, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14, 15-097 Białystok

Publikacja: 08.2021

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Magdalena Perkowska (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1025

Liczba pobrań: 1536