FAQ

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny

Autonomia kobiet w kontekście migracyjnym. Rozważania na przykładzie polskich migrantek  w Norwegii.

Data publikacji: 30.12.2019

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2019 (XLV), Nr 4 (174), s. 165 - 191

https://doi.org/10.4467/25444972SMPP.19.044.11358

Autorzy

Katarzyna Gmaj
Lazarski University, Świeradowska 43, 02-662 Warszawa
https://orcid.org/0000-0001-6860-1927 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

The Autonomy of Women in the Migratory Context. Reflections on the Example of Polish Migrant Women in Norway

The article aims at presenting a research strategy that provides a better understanding of the presence of Polish females in Norway. A significant part of female migrants’ inflow as well as their strategies and career paths have been shaped by an irregular and undocumented character of work. However, other Polish women have legalized their stay using family reunification procedures, recruitment agencies or other channels providing legal employment. The rapid increase in the number of Polish migrants in Norway was evident after 2004. Although female migrants are lees numerous than male ones, they are better educated.
An investigation that is limited to economic motivations does not reflect the more complex nature of their mobility. Using a conceptual framework of desire, aspiration and autonomy, together with a biographical approach, seems to be more fruitful. The author analyses interviews with women who started their international mobility on their own. Phases of a biography are related to corresponding desires, aspirations, decision-making processes and a way of fulfilling or transforming an initial desire. The article is based on Transfam research and material gathered by the author during her visits as a visiting researcher at Oslo Metropolitan University (former Oslo and Akershus University College of Applied Sciences).

Streszczenie

Celem artykułu jest przedstawienie strategii badawczej, którą warto zastosować, starając się lepiej zrozumieć obecność Polek w Norwegii. Ich napływ do Norwegii i późniejsze ścieżki migracyjne w dużym stopniu kształtował nieformalny charakter podejmowanych prac. Polki korzystały też z w pełni sformalizowanych możliwości przyjazdu. Dynamiczny wzrost liczby polskich migrantów rozpoczął się po 2004 roku. Wciąż obserwujemy dysproporcję między liczbą mężczyzn i kobiet. Tych ostatnich jest mniej, ale są lepiej wykształcone.
Analizowanie migracji jedynie z perspektywy ekonomicznej motywacji, nie oddaje bardziej złożonego charakteru zjawiska. Migracje Polek można lepiej zrozumieć, odwołując się do perspektywy biograficznej i używając pojęć, takich jak pragnienia, aspiracja i autonomia. W artykule wykorzystałam materiał z własnych badań, zebrany podczas pobytów w Norwegii jako visiting researcher na Oslo Metropolitan University (dawniej Oslo and Akershus University College of Applied Sciences) oraz projektu Transfam. Przeanalizowałam wywiady z kobietami, które do pracy za granicę wyjechały samodzielnie. Poszczególnym fazom biografii przypisane zostały odpowiadające im pragnienia, aspiracje, proces podejmowania decyzji oraz sposób realizacji pragnień

Bibliografia

Bakewell O. (2010), Some Reflections on Structure and Agency in Migration Theory, Journal of Ethnic and Migration Studies, 36 (10): Theories of Migration and Social Change, s. 1689–1708.

Baldassar L., Wilding R., Baldock C. (2007), Long-distance care-giving, transnational families and the provision of aged care, w: Paoletti I. (red.), Family Caregiving for Older Disabled People: Relational and Institutional Issues, New York: Nova Science, Chapter 10, s. 201–228.

Bastia T. (2013), “I am going, with or without you”: autonomy in Bolivian transnational migrations, Gender, Place & Culture A Journal of Feminist Geography, 20 (2), s. 160–177.

Bauman Z. (2006), Płynna nowoczesność, przeł. T. Kunz, Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Beck U., Beck-Gernsheim E. (2018), Miłość na odległość. Formy życia w epoce globalnej, przeł. M. Sutowski, Warszawa: Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bell J., Bivand Erdal, M. (2015). Transnational family life among Polish migrants in Norway: Limited, but enduring transnational ties?, Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Vol. 3, s. 77–98.

Benson M., O’Reilly K. (2016), From lifestyle migration to lifestyle in migration: Categories, concepts and ways of thinking, Migration Studies, Vol 4 (1), s, 20–37.

Berger P.L., Luckmann T. (2010), Społeczne tworzenie rzeczywistości. Traktat z socjologii wiedzy, przeł. J. Niżnik, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bielecka-Prus J., Czapka E i Kawczyńska-Butrym Z. (2018), The dilemmas of transnational care. The case of Polish immigrants in Norway, w: Slany, K., Pustulka, P., Guribye, E., Ślusarczyk, M. (red.), Transnational Polish families in Norway: Social capital, integration, institutions and care, Frankfurt am Main: New York: Peter Lang, s. 199–222.

Bjornholt M., Stefansen K. (2018), On the move: Transnational family practices among Polish parents working and caring for children in Norway, w: Slany, K., Pustulka, P., Guribye, E., Ślusarczyk, M. (red.), Transnational Polish families in Norway: Social capital, integration, institutions and care, Frankfurt am Main: New York: Peter Lang, s. 155–172.

Bourdieu P., Wacquant L. (2001), Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, przeł. A. Sawisz, Warszawa: Oficyna Naukowa.

Carling J., Collins F. (2018), Aspiration, desire and drivers of migration, Journal of Ethnic and Migration Studies, Vol. 44 (6): Special Issue: Aspiration, Desire and the Drivers of Migration, s. 909–926.

CBOS (1997), Portret Polaka frasobliwego – opinie o sensie życia, wartościach życiowych i marzeniach. Komunikat z badań Centrum Badań Opinii Społeczne, Nr BS/58/58/97.

CBOS (2008), Nie ma jak rodzina. Komunikat z badań Centrum Badań Opinii Społeczne, BS/40/2008.

CBOS (2013), Rodzina – jej współczesne znaczenie i rozumienie. Komunikat z badań Centrum Badań Opinii Społecznej, BS/33/2013.

CBOS (2017), Sens życia –wczoraj i dziś. Komunikat z badań Centrum Badań Opinii Społecznej, Nr 41/2017.

CBOS (2019) Rodzina – jej znaczenie i rozumienie. Komunikat z badań Centrum Badań Opinii Społecznej, Nr 22/2019.

Collins F.L., (2018), Desire as a theory for migration studies: temporality, assemblage and becoming in the narratives of migrants, Journal of Ethnic and Migration Studies, Vol. 44 (6): Special Issue: Aspiration, Desire and the Drivers of Migration, s. 964–980.

Connell J. (2008), Niue: Embracing a Culture of Migration, Journal of Ethnic and Migration Studies, Vol. 34 (6), s. 1021–1040.

Deleuze G., Guattari F. (1983), A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia, Minneapolis: University of Minnesota Press.

Donato K.M., Gabaccia D. (2015), Gender and International Migration, from the Slavery Era to the Global Age, New York: Russell Sage Foundation.

Erdal, M.B. (2014). Praca i rodzina: Rozważania o powrocie wśród Polaków mieszkających w Norwegii. Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, nr 2, s. 41–64.

Friberg J.H., R.K. Tronstad, i J.E. Dølvik. (2012), Central and Eastern European Labour Migration to Norway: Trends, Conditions and Challenges, w Free Movement of Workers and Labour Market Adjustment: Recent Experiences from OECD Countries and the European Union. OECD Publishing, s. 147–172.

Friberg J.H. (2010), Working conditions for Polish construction workers and domestic cleaners in Oslo: Segmentation, inclusion and the role of policy, w: R. Black, G. Engbersen, M. Okólski (red.), A continent moving west?: EU enlargement and labour migration from Central and Eastern Europe, Amsterdam: Amsterdam University Press, s. 23–50.

Giddens A. (2010), Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, przeł. A. Szulżycka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Gmaj K. (2018 a), „Oswajanie” Norwegii: wzory osiedleńcze polskich migrantów w Norwegii, Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, nr 1, s. 163–188.

Gmaj K. (2018 b), Inspired by Thomas and Znaniecki: do we observe the formation of a new Polish-Norwegian society, Sociology Study, Vol. 8 no. 3, s. 103–111.

Gmaj K. (2016), Settling in Norway? The Case of Polish Migrants and Their Families, Myśl Ekonomiczna i Polityczna/The Economic and Political Thought, Vol. 2, s. 163–190.

Gmaj K. i Iglicka K. (2018), The Story of the Icy Paradise: Polish Migration to Norway after the EU Enlargement (2004) in the Light of Research and Statistical Data, CBU International Conference Proceedings, ISE Research Institute, vol. 6(0), s. 156–161.

Godzimirski J.M., Stormowska M., Dudzińska K. (2015), Nowe diaspory w Europie i zarządzanie migracją: Przypadek Polaków w Norwegii, Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Norweski Instytut Spraw Międzynarodowych.

Hirschmann N.J. (2003), The Subject of Liberty Toward a Feminist Theory of Freedom, Princeton, NJ: Princeton University Press

Iglicka K., Gmaj K., Wierzejski A. (2018), Contextualizing Polish Migration to Norway in the light of theory, statistical data and research findings, w: Slany, K., Pustulka, P., Guribye, E., Ślusarczyk, M. (red.), Transnational Polish families in Norway: Social capital, integration, institutions and care. Frankfurt am Main: New York: Peter Lang, s. 43–70.

Kandel W., Massey D.S. (2002), The Culture of Mexican Migration: A Theoretical and Empirical Analysis, Social Forces, Vol 80 (3), s. 518–534.

Kaźmierska K. (1997), Wywiad narracyjny – technika i pojęcia analityczne, w: Czyżewski M., Piotrowski A., Rokuszewska-Pawełek A. (red.), Biografia a tożsamość narodowa, Łódź: Katedra Socjologii Kultury.

Konecki K. (2000), Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Krzyżowski Ł. (2011), In the Trap of Intergenerational Solidarity: Family Care in Poland’s Ageing Society, Polish Sociological Review Vol. 173(1), s. 55–78.

Krzyżowski Ł., Slany K., Ślusarczyk M. (2017), Care Issues in the Transnational Families. A Polish Research Review, Polish Sociological Review, Vol. 199 (3), s. 367–385.

Łukasiuk M. (2007), Obcy w mieście. Migracja do współczesnej Warszawy, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Main I., Czerniejewska I. (2017), Post-accession Female Mobility between Poland and Norway. New Trends and New Ways of Thinking about Migration, Sprawy Narodowościowe, nr 49, s. 1–18

Morawska E. (2001), Structuring Migration: The Case of Polish Income-Seeking Travelers to the West, Theory and Society, Vol. 30, No. 1, s. 47–80.

Müller M. (2015), Assemblages and Actor-networks: Rethinking Socio-material Power, Politics and Space, Geography Compass, Vol 9 (1), s. 27–41.

Napierała J. (2010), Sytuacja Polek na rynkach pracy w Danii i Norwegii w okresie poakcesyjnym, Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, nr 4, s. 55–78.

Nare J. (2004), Agency as capabilities: Ukrainian women’s narratives of social change and mobility, Women’s Studies International Forum, Vol. 47, Part B, s. 223–231.

Nesteruk O., Marks L. (2009). Grandparents Across the Ocean: Eastern European Immigrants’ Struggle to Maintain Intergenerational Relationships, Journal of Comparative Family Studies, Vol. 40(1), s. 77–95.

Przybyłowska I. (1978), Wywiad swobodny ze standaryzowaną listą poszukiwanych informacji i możliwości jego zastosowania w badaniach socjologicznych, Przegląd Socjologiczny 30, s. 53–68.

Quaglia R.J., Cobb C.D. (1996), Toward a Theory of Student Aspirations, Journal of Research in Rural Education, Vol. 12, No. 3, s. 127–132.

Riemsdijk M. van. (2008). Immigration, belonging and the politics of difference: Narratives of Polish nurses in Norway. PhD dissertation. Department of Geography. Ann Arbor: University of Colorado, https://search.proquest.com/docview/304677484?pq-origsite=gscholar, [data dostępu: 30.03.2018].

Radziwinowiczówna A., Rosińska A., Kloc-Nowak W. (2018), Ethnomorality of Care. Migrants and their Aging Parents, London: Routledge.

Romaniszyn K. (2003), Kulturowe implikacje międzynarodowych migracji, Lublin: Instytut Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL.

Sassen, S. (2005), The Global City: Introducing a Concept, Brown Journal of World Affairs, Vol. 11(2), s. 27–43.

Sen A. (1993), Capability and Well-Being, w: Nussbaum M., Sen A. (red.), The Quality of Life. Oxford: Clarendon Press.

Slany K., Kontos M., Liapi M (red.) (2010), Women in New Migrations. Current Debates in European Societies, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Statistics Norway, https://www.ssb.no/en/ [data dostępu: 30.03.2019].

Sokół-Rudowska M. (2013), Us among them: A study of the contemporary Polish emigration to Norway, Studia Humanistyczne AGH , Tom12/1, s. 9–24.

Steinkellner A. (2015), Befolkningens utdanningsnivå og arbeidsmarkedsstatus (Population and Labor Market Structure). https://www.ssb.no/ utdanning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/221318?_ts=14c123524d8, [data dostępu: 30.03.2018].

Syed A. (2007), ‘Go West Young Man’: The Culture of Migration among Muslims in Hyderabad, India, Journal of Ethnic and Migration Studies, Vol. 33 (1), s. 37–58.

Ślusarczyk M., Pustułka P. (2015), Transnational Polish Families in Norway. The Entanglements between Migration Trajectory and Labor. (WP2 Working Paper 1) http://www.transfam.socjologia.uj.edu.pl/documents/32445283/0fffac5e-2e7f-4923-a23c-6e5e532a6d5e, [data dostępu: 30.03.2018].

Titkow A. (2012), Figura Matki Polski. Próba demitologizacji, w: Pożegnanie z Matką Polką? Dyskursy, praktyki i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce, (red.) Hryciuk R.E., Korolczuk E., Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, s. 27–48.

Waerdahl R. (2015), Integration and re-integration of Polish children in school: Part 1. Inclusion of Polish children in Norwegian schools (WP7 Working Report) http://www.transfam.socjologia.uj.edu.pl/documents/32445283/cde1c85c-7786-4d50-9e3a-8c5a16ef0559, [data dostępu: 30.03.2018].

Wengraf T. (2001), Qualitative Research Interviewing. Biographic Narrative and Semi-Structured methods, London: Sage Publications.

White A. (2011), Polish Families and Migration since EU accession, Bristol: The Policy Press.

Vertovec S. (2012), Transnarodowość, przeł. I. Kabłon, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Informacje

Informacje: Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2019 (XLV), s. 165 - 191

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

The Autonomy of Women in the Migratory Context. Reflections on the Example of Polish Migrant Women in Norway

Autorzy

https://orcid.org/0000-0001-6860-1927

Katarzyna Gmaj
Lazarski University, Świeradowska 43, 02-662 Warszawa
https://orcid.org/0000-0001-6860-1927 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Lazarski University, Świeradowska 43, 02-662 Warszawa

Publikacja: 30.12.2019

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Katarzyna Gmaj (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 22

Liczba pobrań: 26