FAQ

Radca Prawny

Przesłanki podmiotowe i przedmiotowe nadania Odznaki Świętego Floriana oraz Krzyża Świętego Floriana

Data publikacji: 05.2022

Radca Prawny, 2022, 1 (30), s. 117 - 133

https://doi.org/10.4467/23921943RP.22.009.15811

Autorzy

,
Dariusz P. Kała
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
https://orcid.org/0000-0002-2886-9117 Orcid
Wszystkie publikacje autora →
Robert Tabaszewski
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Aleje Racławickie 14, Lublin
https://orcid.org/0000-0002-7737-0056 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Subjective and functional conditions for awarding the Saint Florian Badge and the Cross of Saint Florian

The paper contains the analysis of public policies on prizes and honors of voluntary fire brigades. The authors show the issue of the conditions for awarding the Saint Florian Decoration and the Saint Florian Cross. These two forms of honoring merits, along with several other forms of rewarding firefighters, were provided for by the legislator in 2022. The authors present the most important rules of the special awarding policy and interpret the Polish constitutional and statutory provisions. These regulations are compared with the established legal practice, traditional customs and with Polish legislation.

Bibliografia

Literatura
Banaszak B., Kompetencje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące orderów i odznaczeń, „Przegląd Sejmowy” 2002, nr 4.
CBOS, „Komunikat z Badań” 1999, nr 32, https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/­1­999­/K_032_99.PDF; CBOS, „Komunikat z Badań” 2019, nr 157, https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2019/K_157_19.PDF.
Jakubowski P., Odznaczenia w administracji skarbowej w Polsce, „Monitor Prawa Celnego i Podatkowego” 2016, nr 5.
Jończyk J., Prawo do ochrony zdrowia, PiP 1987, z. 1.
Kała D.P., System finansowania ochotniczych straży pożarnych w Polsce, Gdańsk 2022.
Kała D.P., Ekspert przestrzega przed ryzykiem demontażu antykorupcji w gminach, https://samorzad.pap.pl/kategoria/prawo/ekspert-przestrzega-przed-ryzykiem-demontazu-antykorupcji-w-gminach.
Kała D.P., Ekspert: „zgubiono” przepisy przejściowe związane z ekwiwalentem pieniężnym dla strażaków OSP, https://samorzad.pap.pl/kategoria/prawo/ekspert-zgubiono-przepisy-przejsciowe-zwiazane-z-ekwiwalentem-pienieznym-dla.  
Kała D.P.,Zakres finansowania ochotniczych straży pożarnych przez gminę do korekty, https://www.prawo.pl/samorzad/zakres-finansowania-ochotniczych-strazy-pozarnych-przez-gmine-do,508940.html.
Kała D.P., Przepisy o majątku ochotniczych straży pożarnych trzeba poprawić, „Rzeczpospolita”, 30.06.2021.
Kuczma P., Nadawanie orderów i odznaczeń państwowych jako prerogatywa prezydenta, [w:] Profesora Jana Bocia styl, słowa, szkoła, red. A. Szadok-Bratuń, Wrocław 2009.
Mazurkiewicz J., Pośmiertne nadawanie orderów i odznaczeń, „Palestra” 2012, nr 7–8.
Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/slowniki/wyr%C3%B3%C5%BCniaj­%C4%85cy%20si%C4%99.html,
Słownik Języka Polskiego PWN, dostęp: https://sjp.pwn.pl/szukaj/wybitny.html. [dostęp: 10.03.2022 r.].
Tabaszewski R., Jakubowski P., Ustawa o orderach i odznaczeniach. Komentarz, Lublin 2013.
Tabaszewski R., Nagrody i odznaczenia państwowe jako ekstraordynaryjna forma wyróżniania osiągnięć naukowych w dziedzinie innowacyjności, „Zagadnienia Naukoznawstwa” 2013, nr 3 (197).
Tabaszewski R., Prawne aspekty odznaczania osób zasłużonych dla rolnictwa i ubezpieczeń społecznych w rolnictwie, „Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia” 2018, nr 66 (4).
Tabaszewski R., Prawo do zdrowia w systemach ochrony praw człowieka, Lublin 2016.
Tabaszewski R., Wybrane aspekty nagradzania nauczycieli za zasługi dla oświaty i wychowania, [w:] Aktualne problemy szkolnictwa wyższego, red. E. Biradzka, K. Kozioł, Ł. Jurek, Wydawnictwo Erida, Lublin 2016.
Wielki Słownik Języka Polskiego, dostęp: https://wsjp.pl/haslo/podglad/34380/wybitny­/­5029612/artysta [dostęp: 10.03.2022 r.].
Dokumenty
Ustawa z dnia 17 lutego 1960 r. o orderach i odznaczeniach, Dz.U. z 1960 r., Nr 10, poz. 66.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740.
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 869.
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, t.j. Dz.U. z 2021 r. Poz. 1940.
Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, t.j. Dz.U. z 2021 r., Nr 177.
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, Dz.U. z 2021 r. poz. 1749.
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1995.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.
Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o Ochotniczych Strażach Pożarnych, Dz.U. z 2021 r. poz. 2490.
Postanowienie Prezydenta RP z dnia 21 sierpnia 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń, M.P. z 2002 r. Nr 57, poz. 781.
Postanowienie Prezydenta RP z dnia 30 maja 2014 r. o nadaniu orderów, M.P. z 2014 r., poz. 922.
Postanowienie Prezydenta RP z dnia 30 maja 2014 r. o nadaniu orderów, M.P. z 2014 r. poz. 924
Postanowienie Prezydenta RP z dnia 3 lutego 2016 r. o nadaniu odznaczeń, M.P. z 2016 r. poz. 325.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2003 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia, Dz.U. z 2003 r. nr 191, poz. 1869.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za zasługi dla ochrony zdrowia”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia, Dz.U. z 2021 r., poz. 2254.
Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie odznaki „Za opiekę nad zabytkami”, Dz.U. z 2004 r. Nr 124, poz. 1304.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie nadawania Odznaki „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 787.
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 marca 1928 r. o ustanowieniu Krzyża Zasługi za Dzielność, t.j. Dz.U. z 1939 r., Nr 70, poz. 475.
Zarządzenie Nr 62/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 17 października 2012 r. w sprawie ustanowienia odznaki „Semper paratus”.
Zarządzenie nr 5 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia odznaki okolicznościowej pod nazwą „Odznaka imienia podkomisarza Policji Andrzeja Struja”, Dz. Urz. MSWiA z 2021 r. poz. 6.
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 lipca 2016 r., sygn. P-1.4131.173.2016.SA.
Regulamin Odznaczeń, Odznak i Wyróżnień z dnia 12 marca 2009 r., uchwała nr 23/VI/2009 Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r., http://www.strazpozarna.info/pliki/prawo/odznacenia_osp_2010.pdf, ostatni dostęp 28 lutego 2022 r.
Uchwała Nr 16/V/2018 Zarządu Głównego ZOSP RP z dnia 12.09.2018 r., która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., dostęp: http://zosprp.com/files/nowe%20regulamin%20odznaczeniowy.pdf [dostęp: 9.03.2022].

Informacje

Informacje: Radca Prawny, 2022, s. 117 - 133

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Subjective and functional conditions for awarding the Saint Florian Badge and the Cross of Saint Florian

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-2886-9117

Dariusz P. Kała
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
https://orcid.org/0000-0002-2886-9117 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

https://orcid.org/0000-0002-7737-0056

Robert Tabaszewski
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Aleje Racławickie 14, Lublin
https://orcid.org/0000-0002-7737-0056 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Aleje Racławickie 14, Lublin

Publikacja: 05.2022

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Dariusz P. Kała (Autor) - 50%
Robert Tabaszewski (Autor) - 50%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1279

Liczba pobrań: 1647