FAQ

Radca Prawny

Prawne aspekty hałasu „sąsiedzkiego” – cz. I (odpowiedzialność administracyjna)

Data publikacji: 02.04.2024

Radca Prawny, 2022, 4 (33), s. 61 - 72

https://doi.org/10.4467/23921943RP.22.059.17614

Autorzy

,
Aleksandra Nowosad
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Plac Marii Skłodowskiej-Curie 5, Lublin
https://orcid.org/0000-0002-9657-680X Orcid
Wszystkie publikacje autora →
Piotr Poniatowski
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Plac Marii Skłodowskiej-Curie 5, Lublin
https://orcid.org/0000-0001-9712-0663 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Legal aspects of “neighborhood” nuisance – Part One (administrative liability)

The study concerns the legal aspects of a nuisance to which a person may be exposed at their place of residence. The authors analyze the issue in terms of the provisions of the act of April 27, 2001 on the environmental protection law. They refer to such issues as permissible levels of noise in the environment; the decision on permissible noise levels; suspension of the use of a noise-emitting installation; ordering an individual whose activity adversely affects the environment to perform actions aimed at reducing the negative impact on the environment and its threat or restoring the environment to its proper state; halting activities that cause deterioration of the environment to a significant extent or threaten human life or health; establishing restrictions on the duration of operation of installations or use of equipment from which the emitted noise may adversely affect the environment, as well as prohibiting the use of sound installations or equipment in certain areas.

Bibliografia

Arnold A., Słownik języka polskiego, Warszawa–Bielsko-Biała 2010.

Bukowski Z., [w:] E.K. Czech i in., Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa 2013.

Drabik L., Sobol E., Słownik języka polskiego, t. 2, a–poc, Warszawa 2007.

Górski M., [w:] M. Górski i in., Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa 2019.

Gruszecki K., Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa 2022.

Gwizdalanka D., Strojenie trąb jerychońskich. 1. Dźwiękowe wojny, „Ruch Muzyczny” 1987, nr 19.

Losiak R., Tańczuk R., Pejzaż dźwiękowy miejsca zamieszkania w doświadczeniu wrocławian, „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” 2015, nr 15.

Padrak K., Solan M., Odpowiedzialność administracyjna w Prawie ochrony środowiska, „Państwo i Prawo” 2010, nr 1.

Poniatowski P., (Niewystarczające) środki ochrony prawnej przysługujące osobom narażonym na ponadnormatywny hałas drogowy, „Transformacje Prawa Prywatnego” 2021, nr 3.

Poniatowski P., Dopuszczalne poziomy hałasu drogowego – kilka uwag o pozornej ochronie akustycznej, „Palestra” 2022, nr 6.

Poniatowski P., Odpowiedzialność karna za niepodjęcie działań zmierzających do ochrony przed ponadnormatywnym hałasem drogowym, „Prokuratura i Prawo” 2020, nr 10–11.

Poniatowski P., The Legal Basis for Protection against Road Traffic Noise: An Outline of the Issue. Part One, „Studia Iuridica Lublinensia” 2022, nr 1 (wersja w języku polskim: Prawne podstawy ochrony przed hałasem drogowym. Zarys problematyki. Część pierwsza, https://journals.umcs.pl/sil/article/view/11885/pdf_1).

Siemieński M., Kultura a środowisko akustyczne człowieka, Warszawa 1967.

Słownik języka polskiego, t. I, A–K, red. M. Szymczak, Warszawa 1992.

Informacje

Informacje: Radca Prawny, 2022, s. 61 - 72

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Legal aspects of “neighborhood” nuisance – Part One (administrative liability)

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-9657-680X

Aleksandra Nowosad
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Plac Marii Skłodowskiej-Curie 5, Lublin
https://orcid.org/0000-0002-9657-680X Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Plac Marii Skłodowskiej-Curie 5, Lublin

https://orcid.org/0000-0001-9712-0663

Piotr Poniatowski
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Plac Marii Skłodowskiej-Curie 5, Lublin
https://orcid.org/0000-0001-9712-0663 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Plac Marii Skłodowskiej-Curie 5, Lublin

Publikacja: 02.04.2024

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Aleksandra Nowosad (Autor) - 50%
Piotr Poniatowski (Autor) - 50%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 181

Liczba pobrań: 561