FAQ

Ochrona ludności i dziedzictwa kulturowego

Znaczenie Państwowej Straży Pożarnej w ochronie dóbr kultury – rola Wydziału Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

Data publikacji: 11.2022

Ochrona ludności i dziedzictwa kulturowego, 2022, 1/2022, s. 11 - 24

https://doi.org/10.4467/29563763.OLDK.22.001.16530

Autorzy

Marek Chwała
Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
https://orcid.org/0000-0003-3853-1897 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Artykuł porusza problematykę ochrony, zabezpieczenia dóbr kultury oraz zadań jakie realizuje w tym zakresie Państwowa Straż Pożarna. W publikacji skoncentrowano się na ukazaniu roli, jedynego w Polsce, Wydziału Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury, działającego w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

 

The importance of the State Fire Service in the protection of cultural property – the role of the Training Department for the Protection of Population and Cultural Property at the Fire Service College of the State Fire Service in Krakow

The article deals with the issue of protection, securing cultural property and the tasks that the State Fire Service performs in this regard. The publication focuses on showing the role, the only one in Poland, of the Department of Training for the Protection of Population and Cultural Property, operating at the Fire Service College of the State Fire Service in Krakow.

Keywords: protection of cultural property, State Fire Service, national heritage

Bibliografia

Broda, A. (2001). Bezpieczeństwo dóbr kultury – stan obecny i perspektywy. W: K. Sałaciński (red.), Bezpieczeństwo dóbr kultury. Nowe idee i technologie (s. 17–22). Warszawa: Ministerstwo Kultury. Biuro Spraw Obronnych.
Działalność Polskiego Komitetu Błękitnej Tarczy. (b.d.). Pozyskano 10 maja 2022 z: http://www.mkidn.gov.pl/pages/blekitna-tarcza/pl/polski-komitet-blekitnej-tarczy/dzialalnosc.php.
Kozubal, M. (17 lipca 2022). UNESCO: Niszczenie zabytków celem Rosjan. https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36712491-unesco-niszczenie-zabytkow-celem-rosjan.
Layton, R., Stone, P., Thomas, J. (2003). Destruction and conservation of cultural property. London: Routledge.
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. (2020). Ochrona dziedzictwa. Pozyskano z: http://irmir.pl/wp-content/uploads/2020/07/Ochrona-dziedzictwa.pdf.
Niciński, K., Sałaciński, K. (2009). Planowanie ochrony zabytków na wypadek nadzwyczajnych zagrożeń. Poradnik dla organów administracji publicznej i kierowników jednostek organizacyjnych. Kraków: Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej.
Sałaciński, K. (2015). Polski Komitet Błękitnej Tarczy – ważne ogniwo ochrony dziedzictwa kultury na wypadek szczególnych zagrożeń. W: K. T. Kociołek (red.), Zeszyty Naukowe Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Ochrona Dóbr Kultury na Wypadek Szczególnych Zagrożeń – Bezpieczeństwo Użytkowania Obiektów Zabytkowych. Materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej w dniach 4–6 listopada 2015 r. w Krakowie, Niepołomicach i Mysłowicach. Kraków: Wydawnictwo Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej.
Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. (b.d.). Błękitna Tarcza. Pozyskano 5 maja 2022 z: https://sapsp.pl/index.php/pl_pl/blekitna-tarcza
Pavlyshyn, M. (2022). Destruction of historic sites and heritage during Russia’s war on Ukraine, Teaching History, 56(2), 4–12.
Purchla, J. (2014). Dziedzictwo kulturowe a kapitał społeczny. W: A. Rottermund (red.), Dlaczego i jak w nowoczesny sposób chronić dziedzictwo kulturowe. Materiały pokonferencyjne (s. 21–30). Warszawa: Polski Komitet do spraw UNESCO. Pozyskano z: https://www.unesco.pl/dlaczegoijak/Dlaczego_i_jak_w_nowoczesny_sposob.pdf
Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (tj. Dz.U. 1999 nr 98, poz. 1150, z poźn. zm.).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1940, z poźn. zm.).
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 2022 poz. 840).
Zajadło, J., Zeidler, K. (2003). Prawna ochrona zabytków na wypadek wojny, Ochrona Zabytków, 1–2, 116–121.
Zarządzenie nr 53/2021 Komendanta Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.
Ziobro, J. (2015). Współdziałanie Państwowej Straży Pożarnej z Siłami Zbrojnymi Rzeczpospolitej Polskiej. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 15(2), 79–93.

Informacje

Informacje: Ochrona ludności i dziedzictwa kulturowego, 2022, s. 11 - 24

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

The importance of the State Fire Service in the protection of cultural property – the role of the Training Department for the Protection of Population and Cultural Property at the Fire Service College of the State Fire Service in Krakow

Autorzy

https://orcid.org/0000-0003-3853-1897

Marek Chwała
Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
https://orcid.org/0000-0003-3853-1897 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

Publikacja: 11.2022

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Marek Chwała (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 592

Liczba pobrań: 610