FAQ

Konteksty Kultury

Planowany numer - Creative Subejct and the Environment

Creative Subejct and the Environment

Anglojęzyczny zeszyt „Creative Subejct and the Environment” skupia się wokół następującego pytania: w jaki sposób można badać, opisywać i teoretyzować interakcje między „podmiotem tworzącym” a jego „środowiskiem”. Przez „tworzący podmiot” rozumiany może tu być każdy czynnik sprawczy, działający i kreatywny (np. indywidualny artysta, uczony, ale też grupa badawcza, społeczeństwo etc.). Otwarte i inkluzywne pozostaje także rozumienie terminu „środowisko”: może ono oznaczać zarówno materialnie rozumianą przestrzeń (np. pomieszczenie, w którym artysta tworzy), jak i otoczenie rozumiane bardziej metaforycznie (np. media i dyskurs społeczny, zbiorowe wyobrażenia, pamięć kulturowa).

Zapraszamy do nadsyłania tekstów w języku angielskim, podejmujących próbę uchwycenia fenomenu kreatywności jako zjawiska osadzonego w warunkującym je (stymulującym i / lub limitującym) otoczeniu.