FAQ

Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia

Misja i cele

Misja czasopisma

Pismo jest nakierowane na to, co związane z badaniami terenowymi w antropologii kulturowej i dyscyplinach pokrewnych. Interesują nas teksty, które będą zdawać sprawę z doświadczeń, studiów, refleksji nad współczesną praktyką etnograficzną, a zwłaszcza te, które kładą nacisk na cielesność oraz doświadczenie i procesualność poznania etnograficznego. Celem stawianym przed czasopismem jest łączenie współczesnej praktyki badawczej oraz refleksji nad nią z pracą teoretyczną antropologii kulturowej i dyscyplin pokrewnych.


Zarówno „antropologię”, jak i „badania terenowe” rozumiemy szeroko, jako specyficzne formy życia lub bycia w świecie. Ich minimalne definicje na dziś: antropologia jako chęć poznania Innych (także nie-ludzi w badaniach posthumanistycznych i nieantropocentrycznych), badania terenowe jako interakcja z tymi Innymi. Jesteśmy otwarci na wszelkie doświadczenia i pomysły poruszające się w tych ramach, a także na te, które je przesuwają i badają ich granice (np. autoetnografia).


Ciekawią nas pomysły na to, co i jak można poznawać w antropologiczny sposób. Etnografia jest dyscypliną, która chętnie otwiera się na nowe obszary (np. Internet), ale też ciągle redefiniuje siebie i odkrywa nowe wymiary w dotychczasowych problemach, polach badawczych, metodach i teoriach poznania. Równe istotne są dla nas refleksje nad współcześnie pojmowaną etnografią, nad jej ograniczeniami i zaletami.


Pismo jest adresowane do adeptów antropologii kulturowej/etnologii oraz innych  dyscyplin praktykujących różne formy etnografii (socjologii, pedagogiki, studiów kulturowych, historii mówionej itp.), do pracowników uniwersyteckich, doktorantów, studentów, członków organizacji pozarządowych, pracowników instytucji kulturalnych i wielu innych dziedzin.