FAQ

Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii

Measurement uncertainty of ethyl alcohol concentration in the exhaled breath of drivers and determination of sobriety at the time of incident = Niepewność pomiaru stężenia alkoholu etylowego w powietrzu wydychanym kierowców oraz ustalenia stanu trzeźwości w chwili zdarzenia

Data publikacji: 27.03.2024

Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii, 2023, Vol. 73 (4), s. 308 - 324

https://doi.org/10.4467/16891716AMSIK.23.025.19497

Autorzy

,
Karolina Szala
Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie, Kraków
https://orcid.org/0009-0005-2760-5629 Orcid
Wszystkie publikacje autora →
,
Karolina Sekuła
Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie, Kraków
https://orcid.org/0000-0001-8061-9388 Orcid
Wszystkie publikacje autora →
,
Dominika Jama
Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie, Kraków
https://orcid.org/0000-0002-4479-555X Orcid
Wszystkie publikacje autora →
Marek Wiergowski
Katedra i Zakład Medycyny Sądowej, Wydział Lekarski, Gdański Uniwersytet Medyczny
https://orcid.org/0000-0001-8268-5506 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Celem pracy było określenie składowych niepewności pomiaru stężenia alkoholu w powietrzu wydychanym oraz ustalenia stanu trzeźwości w chwili zdarzenia. Na podstawie przeglądu piśmiennictwa oraz doświadczenia autorów w zakresie opiniowania dla potrzeb organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, opisano wpływ różnych czynników na końcową interpretację stanu trzeźwości na podstawie: niepewności pomiarowej analizatorów wydechu, niepewności obliczeń retrospektywnych i prospektywnych oraz niepewności związanej z przekształcaniem stężeń alkoholu stwierdzonych podczas badania powietrza wydychanego i krwi. W pracy zwrócono szczególną uwagę na interpretację stężeń etanolu w powietrzu wydychanym w pobliżu prawnych granic stanu trzeźwości i stanu po użyciu alkoholu lub stanu po użyciu alkoholu i stanu nietrzeźwości.


Analizując wyniki badania powietrza wydychanego dotyczące stężeń bliskich wartości 0,1 mg/dm3 oraz 0,25 mg/dm3, należy wziąć pod uwagę czynniki wpływające na uzyskane pomiary m.in. niepewność pomiarową oznaczenia alkoholu w powietrzu wydychanym, procesy wchłaniania, dystrybucji i metabolizmu alkoholu etylowego oraz możliwość występowania alkoholu zalegającego w jamie ustnej. Problematyczną kwestią jest również nieprawidłowe wykonanie pomiarów stężenia alkoholu osoby badanej. Przy ustaleniu stanu trzeźwości za pomocą obliczeń retrospektywnych i prospektywnych należy pamiętać, że na niepewność wyniku ma wpływ wiele czynników i zależą one m.in. od informacji przekazanych przez osobę podejrzaną. Stąd biegły powinien wyciągać wnioski szczególnie ostrożnie a każde przeszacowanie lub niedoszacowanie składowych niepewności może prowadzić do błędnych wniosków. Świadomość niepewności, jakimi obarczone są wyniki badania stanu trzeźwości czy obliczeń alkoholowych, pozwala na miarodajną interpretację wyników badań i ustalenie stanu trzeźwości osoby badanej.

Bibliografia

1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19820350230.

2. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku, Kodeks karny, Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19970880553.

3. Ustawa z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks wykroczeń., Dz.U. 1971 nr 12 poz. 114, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19710120114.

4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie badań na zawartość alkoholu w organizmie, Dz.U. 2018 poz. 2472, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002472

5. Gullberg R. G. Estimating the measurement uncertainty in forensic breath-alcohol analysis. Accreditation and Quality Assurance 2006; 11: 562-568.

6. OIML. Evidential breath analyzers – International recommendation. International Organization of Legal Metrology 2021; R 126.

7. Adamski J., Zuba D. Uncertainty of breath alcohol measurement. Problems of Forensic Sciences 2015; 101: 39-49.

8. Opiniowanie w sprawach trzeźwości. Zasady przeprowadzania pomiarów stężenia alkoholu oraz opiniowania w sprawach trzeźwości. Prokuratura i Prawo 2023; 12:174-200.

9. Widmark E. M. P. Die theoretischen Grundlagen und die praktische Verwendbarkeit der gerichtlich-medizinischen Alkoholbestimmung. Urban & Schwarzenberg. Berlin 1932 (Translated to Englisch in 1981 and entitled Principles and applications of medicolegal alcohol determinations. California, Biomedical Publications).

10. Alha A. Blood alcohol and clinical inebriation in Finnish men. Annales Academiae Scientiarum Fennicae A 26, 1951; 1–136.

11. Dubowski K. M. Human pharmacokinetics of ethanol 1. Peak blood concentrations and elimination in male and female subjects. Alcohol Tech. Rep. 1976; 5: 55–63.

12. Schweitzer H. Statistische Untersuchungen zur Alkoholelimination an 1512 Doppelentnahmen, Blutalkohol 5 1968; 73–91.

13. Jones A. W., Andersson L. Influence of age, gender, and blood-alcohol concentration on the disappearance rate of alcohol from blood in drinking drivers. Journal of Forensic Sciences 1996; 41: 922-926.

14. Jones A. W. Evidence-based survey of the elimination rates of ethanol from blood with applications in forensic casework. Forensic Science International 2010; 200, 1-20.

15. Jama D., Sekuła K., Zuba D. A comparison of prospective calculations with experimental alcohol curves. Problems of Forensic Sciences 2021; 128: 241-258.

16. Kała M., Wilk D., Wójcikiewicz J. Ekspertyza sądowa Zagadnienia wybrane. 3 wydanie. Wolters Kluwer SA 2017; 212.

17. Forrest A. R. W. Commentary: estimation of Widmark’s factor. Journal of the Forensic Science Society 1986; 26(4): 249–252.

18. Watson P. E., Watson I. D., Batt, R. D. Prediction of blood alcohol concentrations in human subjects. Updating the Widmark equation. Journal of Studies on Alcohol 1981; 42: 547-556.

19. Seidl S., Jansen U., Alt A. The calculation of blood ethanol concentrations in males and females. International Journal of Legal Medicine 2000; 1114: 71–77.

20. Urlich L., Kramer Y., Zink P. Relevance of individual parameters in the calculation of blood alcohol levels in relation to the volume of intake. Blutalkohol 1987; 24: 192–198.

21. Posey D., Mozayani A. The estimation of blood alcohol concentration. Forensic Science, Medicine and Pathology 2007; 3: 33–39.

22. Zuba D., Piekoszewski W. Uncertainty in theoretical calculations of alcohol concentration. Proceedings of the 17th International Conference on Alcohol, Drugs and Traffic Safety. Glasgow 2004.

23. Gullberg R. G. Estimating the uncertainty associated with Widmark’s equation as commonly applied in forensic toxicology. Forensic Science International 2007; 172: 33–39.

26. Searle J. Alcohol calculations and their uncertainty. Medicine, Science and the Law 2015; 55: 58-64.

24. Gubała W. Ocena stanu trzeźwości na podstawie analizy powietrza wydychanego na zawartość alkoholu. Palestra 1994; 38/3-4(435-436): 30-35.

Informacje

Informacje: Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii, 2023, s. 308 - 324

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Measurement uncertainty of ethyl alcohol concentration in the exhaled breath of drivers and determination of sobriety at the time of incident

Autorzy

https://orcid.org/0009-0005-2760-5629

Karolina Szala
Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie, Kraków
https://orcid.org/0009-0005-2760-5629 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie, Kraków

https://orcid.org/0000-0001-8061-9388

Karolina Sekuła
Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie, Kraków
https://orcid.org/0000-0001-8061-9388 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie, Kraków

https://orcid.org/0000-0002-4479-555X

Dominika Jama
Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie, Kraków
https://orcid.org/0000-0002-4479-555X Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie, Kraków

https://orcid.org/0000-0001-8268-5506

Marek Wiergowski
Katedra i Zakład Medycyny Sądowej, Wydział Lekarski, Gdański Uniwersytet Medyczny
https://orcid.org/0000-0001-8268-5506 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Katedra i Zakład Medycyny Sądowej, Wydział Lekarski, Gdański Uniwersytet Medyczny

Publikacja: 27.03.2024

Otrzymano: 18.01.2024

Zaakceptowano: 23.02.2024

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC-BY-NC-SA  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Karolina Szala (Autor) - 25%
Karolina Sekuła (Autor) - 25%
Dominika Jama (Autor) - 25%
Marek Wiergowski (Autor) - 25%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski

Liczba wyświetleń: 404

Liczba pobrań: 231

Sugerowane cytowania: Nature

Szala, K, Sekuła, K, Jama, D, Wiergowski, M.

Measurement uncertainty of ethyl alcohol concentration in the exhaled breath of drivers and determination of sobriety at the time of incident = Niepewność pomiaru stężenia alkoholu etylowego w powietrzu wydychanym kierowców oraz ustalenia stanu trzeźwości w chwili zdarzenia

. Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii 2023, 308-324 (2024)