FAQ

Zarządzanie w Kulturze

Instrukcje dla Autorów

Wytczyne dla Autorów

Osoby publikujące w "Zarządzaniu w Kulturze" zachęcamy do korzystania z systemu identyfikacji autorów ORCID.

ORCID identifier (Open Researcher and Contributor ID) jest popularnym narzędziem w komunikacji naukowej służącym jednoznacznej identyfikacji autora oraz jego publikacji. Zachęcamy do rejestracji w bazie ORCID i posługiwania się unikalnym numerem.

Bezpłatnej rejestracji można dokonać na stronie: https://orcid.org/.

Zasady kwalifikowania i odrzucania publikacji. Wskazówki dla autorów tekstów zamieszczanych w czasopiśmie „Zarządzanie w Kulturze”:

 1. Wstępnej weryfikacji artykułów naukowych dokonuje Redakcja Czasopisma. Polega ona na stwierdzeniu, czy dany artykuł jest zgodny z profilem Czasopisma oraz ocenie jego jakości.

 2. Redakcja Czasopisma zwraca uwagę na spełnienie przez artykuł przynajmniej jednego z poniższych kryteriów:
  1. artykuł oparty jest na własnych badaniach, a tym samym nowych źródłach naukowych (ujęcie zalecane),

  2. artykuł jest krytycznym przeglądem polskiego lub zagranicznego stanu badań w danym obszarze,

  3. artykuł propaguje wyniki polskich lub zagranicznych badań naukowych w językach kongresowych.

   Wszystkie publikowane artykułu powinny stanowić twórcze wyjaśnienie problemu badawczego / rozstrzygnięcie hipotezy badawczej. Redakcja Czasopisma może w uzasadnionych okolicznościach przyjąć do druku artykuł niespełniający powyższych kryteriów.


 3. Tekst przyjęty przez Redakcję przesyłany jest dwóm niezależnym Recenzentom naukowym. Do obowiązków Recenzentów należy:

  1. wypowiadanie się w zakresie jakości artykułu (w szczególności: spójności treści z tytułem, oceny merytorycznej artykułu, wykorzystania literatury i źródeł, oryginalności artykułu i ustaleń merytorycznych, poprawności metod badawczych, sugerowanych zmian i poprawek, wyczerpania tematu, zakresu wykorzystanych materiałów),

  2. weryfikacja tekstu w zakresie jego zgodności z wymogami prawa autorskiego,

  3. wypowiadanie się w zakresie poprawności konstrukcji i poprawności językowej artykułu.

 4. Wskazówki techniczne dotyczące przygotowania materiałów do publikacji:
  • Prosimy o przysyłanie tekstów na adres: czasopismo.zwk@uj.edu.pl.

  • Przyjmowane są wyłącznie pliki w rozszerzeniu .doc (Word 97 lub wyższy).

  • Czcionka 12 punktów Times New Roman, interlinia 1,5, lewy margines 3 cm, pozostałe ok. 2,5 cm.

  • Objętość tekstu nie powinna przekraczać 20 stron standardowego maszynopisu (jedna strona to 1800 znaków).

  • Ilustracje i ryciny przeznaczone do publikacji muszą mieć dobrą jakość, ujednoliconą formę i opisy, dotyczy to szczególnie wielostronicowych wklejek o bardzo różnorodnym materiale ilustracyjnym, do którego wglądówki są podstawą redakcji technicznej i przyspieszają prace nad publikacją. Każda ilustracja powinna być dostarczona w postaci odrębnego pliku z podaniem jego nazwy (wszystkie pliki zebrane w jednym folderze) i wydruku w tekście lub na osobnej stronie.

  • Fotografie: pliki *tif o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi przy wymaganych wymiarach reprodukcji lub oryginały dobrej jakości, umożliwiającej wykonanie skanu. 

  • Wykresy – wykonane w Corel Draw lub Microsoft Excel (jeśli muszą być w trakcie prac poddawane edycji). Rysunki – w postaci plików *cdr lub kontrastowe, dobrej jakości oryginały do reprodukcji.

 5. Zalecana struktura artykułu naukowego publikowanego w „Zarządzaniu w Kulturze” - standard dla Autorów: Odpowiednia struktura artykułu naukowego podnosi jego ogólną wartość i wpływa na ostateczną ocenę. W celu zachowania poprawnej struktury zaleca się stosowanie podejścia IMRAD (Introduction, Methods, Results, and Discussion). Tekst powinien być opracowany zgodnie z poniższym schematem:

INFORMACJE OGÓLNE
imię i nazwisko
tytuł / stopień naukowy
afiliacja
adres e-mail (w przypadku kilku autorów, adres autora wskazanego do prowadzenia korespondencji)
adres do wysyłki egzemplarzy autorskich i umowy

TYTUŁ
W języku polskim i angielskim. Powinien być relatywnie krótki, ale precyzyjnie oddawać istotę artykułu.

ABSTRAKT
W języku polskim i angielskim. Powinien zawierać zwięzłą prezentację badań, przyjętej metodologii, osiągniętych rezultatów i wniosków. Maksymalnie 200 słów.

SŁOWA KLUCZOWE
W języku polskim i angielskim. Maksymalnie 5.

WPROWADZENIE
We wprowadzeniu należy przedstawić cel (cele) pracy. Wymagane jest również określenie problemu badawczego, sformułowanie hipotezy (hipotez) lub pytania (pytań badawczych). Ważne jest także zaprezentowanie tła epistemologicznego: perspektywy badawczej lub określonego paradygmatu naukowego. Wprowadzenie można uzupełnić krótkim komentarzem, będącym esencjonalnym i ciekawym wstępem do właściwej części pracy.

PRZEGLĄD LITERATURY
Niezbędne jest nakreślenie kontekstu dotychczasowego dorobku naukowego, odnoszącego się do tematyki artykułu. Po pierwsze, należy dotrzeć do aktualnych artykułów naukowych pochodzących z najważniejszych w danej dyscyplinie czasopism, po drugie do publikacji (artykułów i monografii), będących pierwotnym źródłem wiedzy na dany temat.

MATERIAŁY I METODY
Istotne jest zaprezentowanie tego: w jaki sposób pozyskano materiał badawczy (jakie w ramach badań ilościowych i/lub jakościowych zastosowano metody i techniki, jaką grupę badawczą wzięto pod uwagę i dlaczego, gdzie przeprowadzono badania, w jakim czasie, jak długo i z jakich etapów składało się badanie), jakie dane empiryczne pozyskano, jaką wykorzystano metodę interpretacyjną.

REZULTATY
W tym miejscu należy przedstawić dokładne wyniki badań wraz z ich omówieniem i interpretacją. Zaprezentowanie rezultatów nie powinno mieć wyłącznie syntetycznej postaci (wykresy, tabele, modele, ilustracje, cytaty), ale także pogłębioną: opisową, refleksyjną, krytyczną. Zalecane jest, by opis miał postać przemyślaną; podział i kolejność prezentacji poszczególnych wyników badań powinna być logiczna, spójna i oryginalna. 

DYSKUSJA
Wyniki badań należy również omówić pod kątem ich znaczenia naukowego. Zarówno w odniesieniu do aktualnego stanu badań i teorii naukowych, jak i do badań, które będzie można zrealizować w przyszłości. Omówienie należy podsumować stosownymi wnioskami. W dyskusji można także zastanowić się nad mocnymi i słabymi stronami przeprowadzonych badań. Stanowi ona również rodzaj zakończenia, będącego esencjonalnym podsumowaniem całości.

BIBLIOGRAFIA
Bibliografia stanowi integralny element artykułu. Opisy bibliograficzne należy podawać w jednolitej formie. Prosimy o stosowanie zapisów bibliograficznych w „stylu harwardzkim”. W bibliografii należy wymienić jedynie źródła przywołane w tekście. Nie podaje się źródeł przywołanych za innymi autorami. Bibliografia powinna być uporządkowana alfabetycznie.


Zapis przypisów w tekście

W nawiasie zwykłym umieszczamy nazwisko osoby, do której odnosi się cytat i rok wydania - jeśli przywołujemy konkretną myśl lub cytat po dwukropku dodajemy numer strony/stron. Pełne informacje bibliograficzne znajdują się w spisie umieszczonym na końcu tekstu.
Przykład - (Orzechowski 2015: 327-331)

W przypadku kilku prac tej samej osoby wydanych w tym samym roku, rozróżniamy je poprzez dodanie po roku odpowiednio litery a, b, c …
Przykład - (Orzechowski 2015a: 330).

Jeśli publikacja stworzyły dwie osoby, ich nazwiska oddzielamy przecinkiem.
Przykład - (Hodgson, Cicmil 2006).

Jeśli publikację stworzyło trzy lub więcej osób, podajemy dwa pierwsze nazwiska, a następnie „et al.” i rok publikacji.
Przykład - (Bachórz, Ciechorska-Kulesza et al. 2014).

W przypadku prac zbiorowych redagowanych przez kilka osób, podajemy nazwisko pierwszego redaktora bądź redaktorki całego tomu.
Przykład - (Küpers red. 2017)Zapisy w bibliografii na końcu artykułu

Bibliograficzna lista referencyjna pojawia się na końcu tekstu w kolejności alfabetycznej nazwisk osób cytowanych w artykule. Pozycje pojawiają się wedle wzoru: nazwisko pierwszego autora lub autorki, imię (rok wydania), Tytuł publikacji, miejsce wydania: wydawnictwo.

Przykład: Arbiszewski, Krzysztof (2008), Poznanie, zbiorowość, polityka: analiza teorii aktora-sieci Bruno Latoura, Kraków: Universitas.

 

W wypadku publikacji książkowej kilku autorów bądź autorek zapis wygląda następująco: nazwisko, imię, imię nazwisko (rok wydania), tytuł publikacji, miejsce wydania: wydawnictwo.

Przykład: Law, John, John Hassard (1999), Actor Network Theory and After, Oxford: Blackwell.

 

W wypadku cytowania rozdziałów w publikacjach książkowych zapis wygląda następująco:
nazwisko, imię (rok publikacji), "tytuł rozdziału”, [w:] imię redaktora bądź redaktorki tomu, nazwisko (red.), tytuł publikacji, miejsce wydania: wydawnictwo, strony.

Przykład: Glinka, Beata (2015), „Przedsiębiorczość humanistyczna”, [w:] Bogusław Nierenberg, Roman Batko, Łukasz Sułkowski (red.), Zarządzanie humanistyczne, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 130-150.

 

W wypadku cytowania artykułu jednego autora bądź autorki w czasopiśmie zapis wygląda następująco: nazwisko, imię (rok wydania), tytuł artykułu, „czasopismo”, tom nr, strony.

Przykład: Gierat-Bieroń, Bożena (2017), Europeizacja top-down w kulturze jako efekt polityki kulturalnej UE, „Zarządzanie w Kulturze”, tom 18 nr 4, 493-510.

 

W wypadku cytowania artykułu kilku autorów bądź autorek w czasopiśmie zapis wygląda następująco: nazwisko pierwszej autorki, imię, imię drugiego autora nazwisko (rok wydania), tytuł artykułu, „czasopismo”, tom nr, strony.

Przykład: Kowalski, Krzysztof, Barbara Törnquist-Plewa (2017), Europeizacja dziedzictwa. O moralnym zaangażowaniu pewnego pojęcia, „Zarządzanie w Kulturze”, tom 18 nr 4, 549-569.

 

W wypadku cytowania artykułu dostępnego w internecie zapis wygląda następująco: nazwisko, imię (rok publikacji), tytuł artykułu, „czasopismo”, tom nr [dok. elektr.], dostęp online: adres strony www [odczyt: data].

Przykład: Kopciński, Jacek (2015), Festiwalizacja teatru?, „Teatr ”, nr 6, [dok. elektr.], dostęp online: http://www.teatr-pismo.pl/przestrzenie-teatru/1163/festiwalizacja_teatru/ [odczyt: 14 marca 2018].

 

W wypadku cytowania strony internetowej zapis wygląda następująco: nazwa strony, strona internetowa, dostęp online: adres url [odczyt: data].

Przykład: Teatr Stary, strona internetowa, dostęp online: http://stary.pl/pl/ [odczyt: 14 marca 2018].

W wypadku cytowania innego źródła internetowego zapis powinien zawierać możliwie jak najwięcej elementów, w tym na przykład: nazwisko lub pseudonim lub tytuł strony lub opis zawartości, dostęp online: adres url [odczyt: data].

Przykład: Louvre - online tours, dostęp online: https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne [odczyt: 19 maja 2022].

 

W wypadku cytowania źródła niepublikowanego zapis powinien zawierać jak najwięcej dostępnych elementów, na przykład: nazwisko, imię, nazwa wystąpienia, wystąpienie wygłoszone data w ramach nazwa konferencji, miejsce wystąpienia, miasto.

 Przykład: King, Carey, What is economy? Even open eyes see different perspectives, wystąpienie ogłoszone 17 listopada 2021 w ramach konferencji Open Eyes Economy Summit, ICE Krakow Congress Centre, Kraków.

Proponowany układ może podlegać modyfikacjom w zależności od charakteru artykułu. Zaleca się jednak, by struktura były przejrzysta i odpowiadała przyjętym standardom naukowym.


Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich korekt do nadsyłanych artykułów. W przypadku większych modyfikacji, obejmujących stronę merytoryczną tekstu, wszystkie zmiany są konsultowane z Autorami.

Do prac redakcyjnych będą przekazywane wyłącznie artykuły przygotowane zgodnie z przedstawionym standardem technicznym (przypisy, bibliografia, przygotowanie pliku z tekstem i ewentualnych plików dodatkowych).

Brak opłat za publikowanie

Czasopismo nie pobiera opłat za złożenie, publikację, recenzję, procedowanie artykułów.