FAQ

Zarządzanie Publiczne

logotypu Uniwersytetu Jagiellońskiego

Instrukcje dla Autorów

Wytyczne Dla Autorów

Opublikowane mogą być teksty stanowiące artykuły naukowe, w tym artykuły recenzyjne. Przyjmowane są teksty w języku polskim lub angielskim.


Teksty przesyłane do Zarządzania Publicznego nie mogą być wcześniej opublikowane lub znajdować się w trakcie recenzowania lub oceny w innym czasopiśmie.


Teksty przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail zarzadzanie.publiczne@uj.edu.pl


Teksty należy składać w formacie edytowalnym Word (.doc, docx).


Autor podpisuje z Wydawnictwem umowę o publikacji tekstu jego autorstwa.


Wzór umowy jest dostępny w zakładce "Umowy, Formularze"


Teksty należy przygotować zgodnie z Wytycznymi Dla Autorów (poniżej)

Brak opłat za publikowanie

Czasopismo nie pobiera opłat za złożenie, publikację, recenzję, procedowanie artykułów.