FAQ

Yearbook of Conrad Studies

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Prawa autorskie, udostępnianie i archiwizacja

Licencja i copyright

Czasopismo jest publikowane w otwartym dostępie, co oznacza, że wszystkie treści są dostępne bezpłatnie dla użytkowników i instytucji.


Począwszy od tom. 15 (2020) roku artykuły zamieszczone w czasopiśmie Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0). Więcej szczegółów o licencji CC BY 4.0: podsumowanie licencjitreść licencji.

Artykuły z zeszytów z lat 2017-2019:

Publikacje naukowe wydane w tomach 12 (2017) – 14 (2019) zamieszczone w czasopiśmie Yearbook of Conrad Studies objęte są licencją Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0), co oznacza, że Utwory można kopiować i rozpowszechniać w dowolnym medium i formacie na warunkach uznania autorstwa, użycia niekomercyjnego, bez utworów zależnych. 


Z pozostałych zamieszczonych w niniejszym czasopiśmie utworów można korzystać w ramach dozwolonego użytku zgodnie z art. 23-35 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Copyright

Od 2020 roku czasopismo zezwala autorom na zachowanie praw autorskich do swoich prac bez ograniczeń. Autorzy udzielają wydawcy niewyłącznej nieograniczonej licencji do korzystania z Utworu na wielokrotne wydanie i dystrybucję.

Polityka archiwizowania

Wszystkie teksty pochodzące z czasopisma są publikowane w wersji elektronicznej. Dążymy do archiwizacji tekstów w różnorodnych bazach danych.

Czasopismo jest archiwizowane cyfrowo w bibliotece cyfrowej Biblioteki Narodowej POLONA oraz w serwisie Academica.

 

Polityka samoarchiwizowania

Samoarchiwizacja artykułów wydanych od Tomu 15 (2020):

Obecnie artykuły publikowane w czasopiśmie Yearbook of Conrad Studies ukazują się na licencji Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0). Od roku 2020 Autorzy mogą dokonywać samoarchiwizacji wersji wydawniczej tekstu (ostateczna, opublikowana wersja tekstu, nazywana również jako: published version, final published version) oraz/lub postprintów (zrecenzowanej naukowo ostatecznej wersji elektronicznej publikacji zaakceptowanej przez Wydawnictwo do opublikowania). 


Artykuły wydane przed rokiem 2017:

W celu dokonania samoarchiwizacji swojego artykułu wydanego przed rokiem 2017 należy najpierw skierować swoje zapytanie o zgodę Wydawcy na samoarchiwizację (na adres zgody@wuj.pl).


Artykuły z zeszytów z lat 2017-2019:

Publikacje naukowe wydane w romach 12 (2017) – 14 (2019) zamieszczone w czasopiśmie Yearbook of Conrad Studies objęte są licencją Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0), co oznacza, że Utwory można kopiować i rozpowszechniać w dowolnym medium i formacie na warunkach uznania autorstwa, użycia niekomercyjnego, bez utworów zależnych. 

Polityka archiwizacji danych badawczych

Zachęcamy Autorów do archiwizacji danych badawczych w otwartych repozytoriach danych badawczych:


Należy pamiętać, że dane badawcze powinny spełniać zasady FAIR: 1. Findable - łatwo wyszukiwalne; 2. Accessible - dostępne dla każdej zainteresowanej osoby; 3. Interoperable - interoperacyjne, możliwe do łączenia z innymi danymi; 4.Reusable - wielokrotnego użytku.


Katalogi danych badawczych:


Katalogi otwartych repozytoriów danych badawczych: