FAQ

Terroryzm - studia, analizy, prewencja

Logo Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW), Polska

Procedura recenzji

Zasady recenzowania

  1. Materiały kierowane do wydawnictwa ABW podlegają ocenie merytorycznej co najmniej dwóch recenzentów.

  2. Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review process).

  3. Proces recenzji odbywa się w panelu redakcyjnym (recenzent otrzymuje od wydawnictwa ABW e-mail z prośbą o wykonanie recenzji artykułu wraz z linkiem do panelu redakcyjnego).

  4. W ramach procedury recenzyjnej w szczególnych przypadkach recenzent może zostać poproszony o wypełnienie Deklaracji recenzenta o niewystępowaniu konfliktu interesów między nim a autorem artykułu w czasopiśmie naukowym „Terroryzm – studia, analizy, prewencja”i przesłania jej w wersji elektronicznej (skan) przez panel redakcyjny.

  5. Przy ocenie materiałów recenzenci zwracają uwagę na oryginalne i twórcze przedstawienie zagadnień, spójność tematyczną utworu, przejrzystość i spójność tez oraz wniosków, układ artykułu, aktualność w odniesieniu do metod badawczych, tematyki i cytowanej literatury oraz poprawność aparatu naukowego.

  6. Recenzje kończą się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczeniu artykułu do publikacji (bez zmian lub po wprowadzeniu przez autora zmian sugerowanych przez recenzentów) albo o jego odrzuceniu.

  7. W przypadku otrzymania dwóch sprzecznych recenzji wydawnictwo ABW przesyła materiał do kolejnego recenzenta (lub recenzentów). Na podstawie wszystkich recenzji wydawnictwo ABW podejmuje decyzję o dopuszczeniu artykułu do publikacji albo o jego odrzuceniu.

  8. Lista recenzentów współpracujących z czasopismem jest publikowana w jego wersji drukowanej, elektronicznej i na stronie internetowej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

  9. Recenzja wydawnicza utworu jest dokumentem wewnętrznym wydawnictwa ABW.