FAQ

Terroryzm - studia, analizy, prewencja

Logo Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW), Polska

Misja i cele

O czasopiśmie

Półrocznik „Terroryzm – studia, analizy, prewencja” (T-SAP) to czasopismo naukowe powołane w 2021 r. poświęcone interdyscyplinarnym zagadnieniom związanym z ochroną antyterrorystyczną i budowaniem odporności na zagrożenia o charakterze terrorystycznym w perspektywie krajowej i międzynarodowej.

Półrocznik „Terroryzm – studia, analizy, prewencja” to w założeniu platforma wymiany myśli naukowej i doświadczeń, łącząca świat akademicki i przedstawicieli instytucji oraz służb, które współpracują ze sobą w ramach Międzyresortowego Zespołu do Spraw Zagrożeń Terrorystycznych, będącego centrum koordynacji systemu antyterrorystycznego RP. 

Tematyka publikowanych w nim artykułów obejmuje szeroko rozumianą problematykę zagrożeń o charakterze terrorystycznym oraz metod reagowania i budowania odporności na tego typu wyzwania dla bezpieczeństwa państw i organizacji międzynarodowych. Bardzo ważnym elementem czasopisma są zagadnienia z zakresu prewencji terrorystycznej.
 

Autorami artykułów są funkcjonariusze ABW i innych służb mundurowych RP, pracownicy naukowi wyższych uczelni, instytucji naukowych oraz ośrodków naukowo-badawczych, a także specjaliści w dziedzinach związanych z ochroną bezpieczeństwa narodowego. Nad poziomem naukowym zamieszczanych artykułów czuwają rada naukowa oraz recenzenci krajowi i recenzenci z afiliacją zagraniczną.

T-SAP jest indeksowane w bazach: Index Copernicus Journal Master List, Central European Journal for Social Science and Humanities oraz ERIH PLUS.

Czasopismo jest nieodpłatnie dystrybuowane między innymi do organów administracji państwowej, bibliotek ośrodków szkolenia instytucji państwowych oraz wyższych uczelni, które prowadzą kształcenie na kierunkach związanych z bezpieczeństwem.

Misja i cele

Na łamach półrocznika „Terroryzm – studia, analizy, prewencja” są prezentowane materiały naukowe i edukacyjne dotyczące wyzwań związanych z walką z terroryzmem stojących przed Polską i innymi krajami członkowskimi NATO. Poruszana tematyka obejmuje m.in.: aspekty prawno-organizacyjne zwiększania skuteczności systemów antyterrorystycznych, sposoby budowania odporności na ataki terrorystyczne, nowe technologie jako narzędzia w rękach terrorystów, kwestie historyczne związane z terroryzmem i ich przełożenie na współczesne realia, działania edukacyjne na rzecz bezpieczeństwa antyterrorystycznego prowadzone dla różnych grup społecznych. Zagraniczna afiliacja części członków rady naukowej, recenzentów i autorów oraz anglojęzyczny przekład czasopisma mają umożliwić dotarcie do szerszego audytorium.