FAQ

Terroryzm - studia, analizy, prewencja

Logo Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW), Polska

Informacje dla autorów

Informacje dla autorów

 1. Wydawnictwo  ABW przyjmuje do publikacji w półroczniku „Terroryzm – studia, analizy, prewencja” artykuły naukowe dotyczące zagadnień związanych z ochroną antyterrorystyczną i budowaniem odporności na zagrożenia o charakterze terrorystycznym w perspektywie krajowej i międzynarodowej.

 2. Materiały należy składać przez Panel Redakcyjny czasopisma.

 3. Materiały należy przesłać w terminach: do 30 sierpnia (wydanie marcowe) oraz do 30 stycznia (wydanie wrześniowe).

 4. Przesyłając tekst do wydawnictwa ABW, autor wyraża zgodę na jego opracowanie redakcyjne, tj. na wykonanie redakcji merytorycznej, językowej, technicznej i korekty, zgodnie z zasadami poprawności językowej oraz na podstawie polskich norm wydawniczych. Wyraża także zgodę na opublikowanie informacji o artykule w naukowych bazach danych i na stronie internetowej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

 5. W przypadku nieprzestrzegania przez autora wymogów edytorskich wydawnictwo ABW zastrzega sobie możliwość zwrócenia tekstu.

 6. Autorzy artykułów, które zostały zakwalifikowane do opublikowania podpisują umowę o przeniesieniu na wydawcę autorskich praw majątkowych.

 7. Autorzy opublikowanych artykułów otrzymują honoraria.

 8. Autorzy są zobowiązani do wypełnienia Formularza zgody autora na publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Terroryzm – studia, analizy, prewencja” i przesłania go w wersji elektronicznej (skan) przezpanel redakcyjny.

 9. Współautorzy są zobowiązani do wypełnienia Formularza zgody współautora na publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Terroryzm – studia, analizy, prewencja” i przesłania go w wersji elektronicznej (skan) przezpanel redakcyjny.

 10. Autorzy i współautorzy artykułów są zobowiązani do podawania numerów ORCID.

 11. Wydawnictwo ABW nie zwraca autorom nadesłanych artykułów oraz zastrzega sobie możliwość odmowy ich publikacji bez podania przyczyny.

Brak opłat za publikowanie

Czasopismo nie pobiera opłat za złożenie, publikację, recenzję, procedowanie artykułów.