FAQ

Scripta Judaica Cracoviensia

Instrukcje dla autorów

Wskazówki dla autorów

Nie ma ograniczenia długości artykułów. Odwołania bibliograficzne muszą być sporządzone zgodnie ze stylem Harvarda i powinny być wymienione alfabetycznie na końcu tekstu. Skróty powinny odpowiadać Oxford Classical Dictionary (3. wydanie) dla starożytnych autorów i dzieł oraz L’année philologique dla czasopism z okresu nowożytnego. Inni autorzy i tytuły powinny być podane w pełnej formie. Do pisania w języku greckim na komputerach PC prosimy o stosowanie czcionek TrueType Greek. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian redakcyjnych w artykułach, które uznaje za stosowne. Prace ilustrowane kolorowymi lub czarno-białymi fotografiami, mapami i/lub rysunkami są mile widziane.

Prace należy przesyłać, najlepiej drogą elektroniczną, do Redakcji na adres e-mail: maciej.tomal@uj.edu.pl lub anna.jakimyszyn@uj.edu.pl.

Instytut Judaistyki
Uniwersytet Jagielloński
ul. Józefa 19, 31-056 Kraków

Brak opłat za publikowanie

Czasopismo nie pobiera opłat za złożenie, publikację, recenzję, procedowanie artykułów.