FAQ

Romanica Cracoviensia

logo Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Procedura recenzowania

Opis procedury recenzji

  1. Do oceny przysłanego artykułu powołuje się dwóch recenzentów, przy czym jeden z nich jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.

  2. Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości.

  3. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczeniu artykułu do publikacji lub jego odrzuceniu.

  4. Po uzyskaniu pozytywnej recenzji artykuł zostaje przedstawiony do akceptacji na zebraniu Kolegium Redakcyjnego. O decyzji Kolegium autor informowany jest drogą mailową.

  5. Po przyjęciu artykułu do druku autor otrzymuje do podpisania oświadczenie potwierdzające własne autorstwo i nienaruszanie praw innych osób. Redakcja oświadcza, że wszelkie ewentualne przypadki ghostwriting i guest authorship będą ujawniane.

 

Z ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji; z guest authorship (honorary authorship) - gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji. Aby przeciwdziałać przypadkom ghostwriting, guest authorship redakcja czasopisma wprowadza następujące procedury:

  1.  Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.
  2. Ghostwriting, guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
  3. Redakcja wymaga informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure).
  4. Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.