FAQ

Psychologia Rozwojowa

logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego

O czasopiśmie. Misja i cele

Psychologia Rozwojowa

Czasopismo Psychologia Rozwojowa (wcześniej: Kwartalnik Polskiej Psychologii Rozwojowej) powstało w 1993 roku z inicjatywy psychologów prowadzących badania nad rozwojem człowieka a skupionych w Sekcji Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Od początku stanowiło forum wymiany myśli i doświadczeń dotyczących zarówno badań nad rozwojem jak i psychologicznej praktyki związanej z diagnozowaniem i wspomaganiem rozwoju. Na łamach Psychologii Rozwojowej wypowiadają się nie tylko psychologowie ale również przedstawiciele innych dyscyplin prowadzących badania nad rozwojem człowieka, między innymi: antropolodzy, filozofowie, lekarze, pedagodzy. Taka otwarta formuła czasopisma pozwala na interdyscyplinarne rozważanie problemów rozwoju.
 

W Psychologii Rozwojowej publikowane są artykuły zawierające teoretyczne omówienia zagadnień rozwoju, prezentujące syntetyczne przeglądy badań na wybrany temat, przedstawiające wyniki badań empirycznych a także recenzje wybranych publikacji na temat rozwoju oraz sprawozdania z ważnych kongresów i konferencji dotyczących rozwoju człowieka. Prace ukazują rozwój człowieka w pełnym cyklu życia, od okresu prenatalnego do wieku senioralnego. Dotyczą zarówno normy rozwojowej jak i zaburzeń rozwoju. Wzbogacają wiedzę o rozwoju o człowieka prezentowaną w zagranicznych czasopismach o wyniki badań prowadzonych w rodzimym środowisku społeczno-kulturowym. Niektóre z czterech zeszytów ukazujących się w ciągu roku mają wyraźny zakres tematyczny zaznaczony w tytule, dzięki czemu dostarczają zarazem całościowego obrazu wybranej problematyki rozwoju człowieka.
 

Czasopismo Psychologia Rozwojowa prezentuje aktualną wiedzę o rozwoju, stanowiąc cenne uzupełnienie publikacji podręcznikowych. Jest jedynym na polskim rynku czasopismem zajmującym się rozwojem człowieka. Rekomendujemy je zarówno pracownikom nauki badającym problemy rozwoju, studentom kierunków psychologicznych, pedagogicznych, medycznych a także psychologom i pedagogom praktykom.