FAQ

Psychologia Rozwojowa

logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego

Informacje dla Autorów

Informacje o nadsyłaniu artykułów

W czasopiśmie „Psychologia Rozwojowa” drukowane są wyłącznie artykuły oryginalne.


Wstępnym warunkiem publikacji artykułu jest odniesienie do problematyki rozwojowej, które może mieć dwojaki charakter. Po pierwsze, prezentowany artykuł może wprost przedstawiać badania lub teorie odnoszące się do zmian rozwojowych. Po drugie, w wypadku braku bezpośrednich odniesień do problematyki rozwojowej należy zaznaczyć, jakie implikacje dla wiedzy o rozwoju człowieka mają prezentowane badania lub teorie.


Autor artykułu jest zobowiązany do ujawnienia wkładu wszystkich osób zaangażowanych merytorycznie w powstanie artykułu, jak również do podania źródeł finansowania publikacji, wkładu instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów. Zarówno nieujawnienie wkładu osób zaangażowanych w powstanie artykułu (ghostwriting), jak i uwzględnienie wśród autorów publikacji osoby, która nie wniosła wkładu w jej powstanie (guest authorship) są przejawami nierzetelności naukowej. W trosce o zachowanie wysokich standardów redakcyjnych, przed opublikowaniem artykułu wszyscy jego autorzy są zobowiązani do złożenia pisemnego oświadczenia, że przygotowany do druku artykuł jest rezultatem ich własnej twórczości i nie narusza praw autorskich innych osób.

 

Osoby publikujące w "Psychologii Rozwojowej" zachęcamy do korzystania z systemu identyfikacji autorów ORCID.


ORCID identifier (Open Researcher and Contributor ID) jest popularnym narzędziem w komunikacji naukowej służącym jednoznacznej identyfikacji autora oraz jego publikacji. Zachęcamy do rejestracji w bazie ORCID i posługiwania się unikalnym numerem.  Bezpłatnej rejestracji można dokonać na stronie ORCID.


Artykuły należy nadsyłać w formie plików w formacie Microsoft Word lub rtf o objętości nieprzekraczającej 36 000 znaków i spacji. Tabele i ilustracje należy przesyłać w oddzielnych plikach zgodnych z podanymi wyżej formatami.


Tekst powinien być przygotowany w sposób standardowy: podwójna interlinia, czcionka wielkości 12 pkt., około 1800 znaków na stronie.


W artykułach o charakterze sprawozdań z badań empirycznych należy przyjąć standardowy układ treści: wprowadzenie, problem (pytania badawcze lub hipotezy), metoda (grupa badana, techniki, procedura), wyniki, dyskusja. Należy wyraźnie zaznaczyć strukturę tekstu poprzez wprowadzenie wymienionych powyżej podtytułów oraz wcięć w tekście. Przypisy i bibliografię zamieszczamy na oddzielnych stronach na końcu tekstu, a materiał ilustracyjny (rysunki z podpisami, tabele z tytułami) w oddzielnych plikach. Streszczenie artykułu (w języku polskim i angielskim), w granicach 600–900 znaków, wraz ze słowami kluczowymi, zamieszczamy w oddzielnych plikach. 


Należy podać dokładne nazwy stosowanych technik badawczych, a w wypadku technik adaptacyjnych z języka angielskiego także ich oryginalną nazwę.


Należy podać nazwy zastosowanych testów statystycznych i określić poziom istotności oraz wszystkie konieczne parametry (w zależności od zastosowanej techniki); wyniki liczbowe, na przykład poziom istotności, zapisujemy w następujący sposób: .05 (a nie 0.05).


W tekście zaznaczamy odniesienia do literatury, podając nazwisko autora oraz rok wydania publikacji, do której się odwołujemy. W razie cytowania pracy, która ma wielu autorów, za pierwszym razem podajemy nazwiska wszystkich autorów, a w następnych przywołaniach tylko pierwszego oraz skrót „i wsp.”. W przywołaniu w nawiasie pozycji różnych autorów zachowujemy porządek alfabetyczny, a w przypadku kilku pozycji jednego autora – porządek chronologiczny. Jeśli dany autor jest w tekście przywoływany po raz pierwszy, podajemy jego imię; jeśli po raz kolejny – podajemy pierwszą literę imienia. 


Spis literatury wykorzystanej sporządzamy w porządku alfabetycznym według poniższych wzorów: 

  • Lachowska B., Braun-Gałkowska M. (2003), Agresja u dzieci i jej ekspresja w rysunku rodziny. W: M. Łaguna, B. Lachowska (red.), Rysunek projekcyjny jako metoda badań psychologicznych, 97–124. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
  • Białek A. (2010), Patrz gdzie patrzę. Psychologiczne aspekty podejmowania cudzej perspektywy. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  • Grabowska M. (2009), Stereotypy płci i starości a zachowania seksualne osób w okresie późnej dorosłości. Psychologia Rozwojowa, 14, 4, 45–56.Przypisy numerujemy kolejno i podajemy wszystkie na oddzielnej stronie na końcu tekstu.


Dane o autorze zamieszczamy na stronie tytułowej: imię i nazwisko, miejsce pracy, miejscowość (np. Anna Kowalska, Instytut Psychologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań), także w języku angielskim. Redakcji podajemy adres do korespondencji wraz z numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej.


W czasopiśmie publikujemy recenzje oraz sprawozdania z konferencji naukowych.


Wszystkie artykuły są recenzowane. Procedura recenzowania oraz kwalifikacji artykułów do druku, jak również wzór formularza recenzji, dostępne są na niniejszej stronie internetowej Czasopisma.                       


Adres Redakcji
:

Redakcja Psychologii Rozwojowej
ul. Ingardena 6
30-060 Kraków
sekcja@apple.phils.uj.edu.pl