FAQ

Principia

Informacje dla Autorów

Informacje dla Autorów

Osoby pragnące opublikować swój artykuł w "Principiach" proszone są o nadesłanie tekstu (o objętości nieprzekraczającej arkusza wydawniczego, czyli 40000 znaków) pocztą elektroniczną. W czasopiśmie przyjmowane są do publikacji artykuły w języku polskim, angielskim i niemieckim. Redakcja w ciągu miesiąca poinformuje autora, czy zakwalifikowała pracę do recenzji, a następnie, po dalszych dwóch-trzech miesiącach, przekaże autorowi uwagi recenzenta wraz z odpowiedzią, czy akceptuje tekst do publikacji i pod jakimi ewentualnie warunkami. Przyjęta do druku praca będzie opublikowana w okresie od pół roku do dwóch lat, zależnie od tematu (związków merytorycznych z innymi tekstami planowanymi do druku) oraz objętości (prace dłuższe publikowane są zwykle z większym opóźnieniem).


Zapraszamy do nadsyłania artykułów w formacie doc, odt lub rtf na adres: principia@uj.edu.pl.

 

Wskazówki techniczne dotyczące przygotowania tekstów.

Tekst

 • plik tekstowy w formacie *rtf lub *doc , *docx + fonty specjalne, wprowadzone przez Autora)
 • plik pdf lub wydruk pracy jest podstawą (a przemawia za tym wieloletnie doświadczenie), dla redakcji i składu. Każdy, nieautorski, komputer może spowodować przekłamanie fontów, rozsypanie schematów, zagubienie przypisów itp., gdyż Word justuje tekst według parametrów zainstalowanej na komputerze drukarki
 • czcionka 12 punktów Times New Roman
 • w pracach zbiorowych artykuły o ujednoliconym zapisie tytułów, przypisów, bibliografii, cytatów
 • interlinia 1,5 wiersza
 • lewy margines 3 cm, pozostałe ok. 2,5 cm
 • druk jednostronny
 • przypisy tekstowe i bibliograficzne – czcionka 10 punktów z odnośnikami w indeksie górnym
 • ujednolicona i ciągła numeracja stron (paginacja)


Ilustracje

 • ryciny przeznaczone do publikacji muszą mieć dobrą jakość, ujednoliconą formę i opisy, dotyczy to szczególnie wielostronicowych wklejek o bardzo różnorodnym materiale ilustracyjnym, do którego wglądówki są podstawą redakcji technicznej i przyspieszają prace nad książką.
 • każda ilustracja powinna być dostarczona w postaci odrębnego pliku z podaniem jego nazwy (wszystkie pliki zebrane w jednym folderze) i wydruku w tekście lub na osobnej stronie
 • fotografie – pliki *tif o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi przy wymaganych wymiarach reprodukcji lub oryginały dobrej jakości, umożliwiającej wykonanie skanu (dopuszcza się pliki dobrej jakości w formacie *pdf lub *jpg).
 • wykresy – wykonane w Adobe Illustrator, Corel Draw lub Microsoft Excel (jeśli muszą być w trakcie prac poddawane edycji)
 • rysunki – w postaci plików *cdr, *ai lub kontrastowe, dobrej jakości oryginały do reprodukcji
 • jeśli rysunki są zamieszczone w edytorze Word w komputeropisie całej pracy, okażą się niewystarczającej jakości i będą wymagać przerysowania – zostanie to uwzględnione w kalkulacji kosztów wydania.


Opisy bibliograficzne

 • opisy bibliograficzne należy podawać w jednolitej formie i stosować konsekwentnie wybrany sposób zapisu – tradycyjny lub zmodernizowany.


Wszystkie fragmenty tekstów, ilustracji, ryciny, schematy, tabele itp., pochodzące z innych dzieł są chronione prawem autorskim. Umieszczenie w książce materiałów chronionych prawem autorskim będzie możliwe pod warunkiem uprzedniego dostarczenia – w ustalonej formule – pisemnej zgody właściciela praw autorskich.

Brak opłat za publikowanie

Czasopismo nie pobiera opłat za złożenie, publikację, recenzję, procedowanie artykułów.