FAQ

Prace Historyczne

Instrukcje dla Autorów

Zasady kwalifikowania i odrzucania publikacji

 1. Wstępnej weryfikacji artykułów naukowych dokonuje Redakcja Czasopisma. Polega ona w szczególności na stwierdzeniu, czy dany artykuł jest zgodny z profilem Czasopisma.

Ponadto publikowane są przede wszystkim te artykuły, które:

 1. stanowią twórcze wyjaśnienie problemu badawczego,
 2. są przeglądem stanu badań w danym zakresie,
 3. propagują wyniki polskich badań naukowych w językach kongresowych,
 4. stanowią krytyczne zreferowanie zagranicznych badań naukowych
 5. są edycjami źródłowymi.
 1. Redakcja Czasopisma może w uzasadnionych okolicznościach przyjąć do druku artykuł nie spełniający powyższych kryteriów.
 1. Tekst przyjęty przez Redakcję przesyłany jest recenzentom, którzy:
 1. wypowiadają się w zakresie meritum artykułu (w szczególności: zgodność treści z tytułem, wyczerpanie tematu, ocena wniosków, zakres wykorzystanych materiałów),
 2. oceniają stronę językową tekstu,
 3. dokonują także weryfikacji tekstu w zakresie jego zgodności z wymogami prawa autorskiego.

ORCID

Autorów i współautorów publikujących artykuły w „Pracach Historycznych” zachęcamy do rejestracji w bazie ORCID (Open Researcher and Contributor ID). ORCID to rejestr unikalnych identyfikatorów dla naukowców i badaczy, który jest otwarty, przejrzysty, mobilny i służy jednoznacznej identyfikacji autorów oraz ich publikacji.

Bezpłatnej rejestracji można dokonać na stronie ORCID

Zasady publikacji tekstów

 1. Teksty złożone do „Prac Historycznych” nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych.
 1. Teksty powinny być złożone w postaci elektronicznej (pocztą elektroniczną na adres Redakcji).
 1. Wszystkie artykuły są recenzowane przez pracowników naukowych – specjalistów w danej dziedzinie. Ostateczna decyzja w sprawie publikacji jest uzależniona od wprowadzenia zmian sugerowanych w recenzji
 1. Objętość tekstów: studia, edycje źródeł – max. 50 tys. znaków; sprawozdania, recenzje – max. 10 tys. znaków. W uzasadnionych przypadkach Redakcja podejmuje decyzję o zamieszczeniu tekstów dłuższych lub o publikacji obszernych materiałów w częściach.
 1. Teksty publikujemy w języku polskim oraz w językach kongresowych (angielski, niemiecki, francuski). Do tekstów artykułów należy dołączyć streszczenie (max. 1000 znaków), słowa kluczowe (key words) w języku polskim lub angielskim oraz bibliografię (chodzi wyłącznie o pozycje cytowane). Wszyscy autorzy są proszeni o przygotowanie krótkiej notki biograficznej według wzoru: imię i nazwisko + stopień naukowy + miejsce pracy + zainteresowania naukowe + adres e-mail. Notka ta będzie opublikowana w tomie.
 1. W przypadku przedruku ilustracji, tabel, fragmentów tekstu etc. autor powinien dostarczyć pisemną zgodę właściciela praw autorskich.
 1. Redakcja nie płaci honorarium autorskiego. Autorzy opublikowanych tekstów otrzymują wersję elektroniczną (pdf) swojego artykułu oraz wydrukowany numer czasopisma z artykułem ich autorstwa.
 1. Wskazówki techniczne dotyczące tekstu:

– format programu Word (*doc);

– około 2000 znaków na stronie;

– czcionka 12 punktów Times New Roman, interlinia 1,5 wiersza;

– w przypisach tekstowych - czcionka 10 punktów, z pojedynczym odstępem;

– ujednolicony zapis bibliograficzny, zapis cytatów, dat, liczb etc.;

– imię i nazwisko autora na pierwszej stronie tekstu, po lewej, u góry, zwykłą czcionką; tytuł tekstu wypośrodkowany, „tłustą” czcionką.

 1. W zapisie bibliograficznym należy zachować następującą kolejność:
 1. monografie:

  inicjał imienia i nazwisko autora (autorów) + tytuł pracy w pełnym brzmieniu pisany kursywą + miejsce i rok wydania + strony
  [np. J. K o w a l s k i, Historia, Warszawa 2001, s. 56–58];

 2.  prace zbiorowe:

  inicjał imienia i nazwisko autora (autorów) + tytuł pracy w pełnym brzmieniu pisany kursywą + [w:] tytuł pracy zbiorowej pisany kursywą + inicjał imienia i nazwisko redaktora + miejsce i rok wydania + strony
  [np. A. K o w a l s k a, Historia [w:] Nauka, red. K. N o w a k, Wrocław 2005, s. 45–48];
   
 3. czasopisma:

  inicjał imienia i nazwisko autora (autorów) + tytuł pracy w pełnym brzmieniu pisany kursywą + tytuł czasopisma pismem prostym w cudzysłowie + data wydania + numer wydania (tom, zeszyt etc.) + strony
  [np. A. K o w a l s k a, Historia, „Prace Historyczne” 2005, nr 1, s. 42–56]; 

 4. dokumenty archiwalne:

  nazwa archiwum + nazwa zbioru + sygnatura teczki + nazwa dokumentu
  [np. AAN, MSZ 9654, nazwa dokumentu, strona (jeśli jest paginacja)];

 5. materiały internetowe:

  tytuł strony + adres strony + data dostępu;

 6. cytacja skrócona:

  (publikacji cytowanej już wcześniej): A. K o w a l s k a, op.cit., s. 45
  w przypadku, gdy cytujemy więcej niż jedną pracę danego autora: A. K o w a l s k a, Historia, s. 45
  w przypadku powtórzenia tego samego źródła: ibidem, s. 45.

Brak opłat za publikowanie

Czasopismo nie pobiera opłat za złożenie, publikację, recenzję, procedowanie artykułów.