FAQ

Prace Geograficzne

logo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dla Autorów

1. INFORMACJE OGÓLNE

ARTYKUŁ DO RECENZJI należy przesłać poprzez Panel Redakcyjny klikając na menu głównym strony internetowej czasopisma przycisk "Zgłoś tekst". Załącznik powinien zawierać następujące części zapisane w jednym pliku w formacie *.DOC, *.DOCX lub *.RTF: 

 • tekst artykułu z ponumerowanymi stronami,
 • tabele z podpisami w języku polskim i angielskim
 • rysunki z podpisami w języku polskim i angielskim
 • fotografie z podpisami w języku polskim i angielskim


ARTYKUŁ DO DRUKU
po dokonaniu poprawek sugerowanych przez recenzentów i redakcję należy załączyć do zgłoszenia w Panelu Redakcyjnym lub przesłać e-mailem na adres redakcji prace.geograficzne@uj.edu.pl. Załącznik powinien zawierać następujące pliki:

 1. tekst artykułu (*.DOC, *.DOCX, *.RTF),

 2. tabele z podpisami dwujęzycznymi polskim i angielskim. Każda tabela zapisana w osobnym pliku (*.DOC, *.DOCX, *.RTF),

 3. podpisy do rysunków w języku polskim i angielskim (*.DOC, *.DOCX,  *.RTF),

 4. rysunki opisane w nazwie pliku numerem zgodnie z kolejnością w tekście (*.JPG, *.TIF),

 5. podpisy do fotografii w języku polskim i angielskim (*.DOC, *.DOCX, *.RTF),

 6. fotografie opisane w nazwie pliku numerem zgodnie z kolejnością w tekście (*.JPG, *.TIF),

 7. umowa wydawnicza (dostępna w formacie PDF na stronie czasopisma) oraz oświadczenie autorów o wkładzie w powstanie publikacji (do pobrania w zakładce Umowy i Formularze dla Autorów)  musi być wysłana tradycyjną pocztą w wersji wydrukowanej na adres:

  Redakcja Prac Geograficznych
  Uniwersytet Jagielloński
  Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
  ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków

2. INSTRUKCJA DLA AUTORÓW

INFORMACJE OGÓLNE

Artykuł lub recenzję sprawdzone pod względem językowym należy przesłać poprzez Panel Redakcyjny klikając na menu głównym strony internetowej czasopisma przycisk "Zgłoś tekst".

Tekst powinien być przygotowany zgodnie z zasadami pisowni polskiej zamieszczonymi w Słowniku Języka Polskiego. Przed złożeniem tekstu do Redakcji zaleca się korektę językową. Konieczna jest też weryfikacja streszczenia i podpisów w języku angielskim przez „native speakera”. 

Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce. Zgodnie z działaniami MNiSW podejmowanymi w celu przeciwdziałania przypadkom „ghostwriting” oraz „guest authorship” redakcja wymaga od autorów publikacji:

 • ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt;
 • informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowobadawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).

 

RECENZJE ARTYKUŁU

Po przesłaniu rękopisu do sekretarza, redakcja przesyła go do dwóch recenzentów spoza instytutu. Tekst w języku obcym jest recenzowany przez recenzenta afiliowanego w instytucji zagranicznej innej niż autor pracy. Recenzje są anonimowe (double blind review process). Proces recenzji może trwać do 3 miesięcy, a uwagi są sformułowane na piśmie i zakończone jednoznacznym wnioskiem, co do dopuszczenia artykułu do publikacji bądź jego odrzucenia. Po otrzymaniu recenzji redakcja podejmuje decyzję o dalszych losach artykułu i o swojej decyzji informuje Autora.

 

 ARTYKUŁ

Tekst

Tekst artykułu powinien być napisany z zachowaniem następujących zasad:

 • język – polski lub angielski
 • długość tekstu – maksymalnie do 20 numerowanych stron (razem z przypisami, literaturą, tabelami, rysunkami i fotografiami), zalecane do 16 stron.
 • edytor tekstu – MSWord (*.DOC, *.DOCX, *.RTF)
 • format – A4
 • czcionka – Times New Roman CE 12 pkt.
 • interlinia – 1,5
 • marginesy – 2,5 cm

W materiale przesyłanym do druku (po recenzji i korektach) do tekstu w programie „MSWord” nie należy wstawiać żadnych rysunków ani tabel. Miejsce, gdzie powinny się znajdować, należy jedynie zaznaczyć w tekście opisem rodzaju materiału ilustracyjnego i kolejnego numeru, np. ryc. 3, tab. 2, fot. 4.

 • cytowania tabel, rycin i fotografii w tekście powinny być pisane w języku polskim z małych liter tj. ryc. 1, tab. 1, fot. 1, a w języku angielskim z dużych liter Fig. 1, Tab. 1, Photo 1,
 • wszystkie tabele należy zapisać w jednym pliku (Kowalski_tabele).

W tekście nie powinno umieszczać się informacji pozwalających lub ułatwiających identyfikację autora.

Tekst powinien składać się z następujących części: (1) strona pierwsza, (2) strona druga, (3) treść zasadnicza artykułu, (4) przypisy i powołanie na literaturę w tekście, (5) literatura:


Strona pierwsza

Autor (Autorzy),
Uczelnia
Instytut lub Katedra
Adres Uczelni
adres, e-mail
ORCID


Strona druga

Tytuł artykułu w języku polskim i angielskim

Zarys treści: 150–300 słów, bez akapitów (jednoakapitowy)w języku polskim i angielskim

Słowa kluczowe: nie więcej niż sześć w języku polskim i angielskim

 

Treść zasadnicza artykułu

Dopuszczalne jest stosowanie trzech poziomów podrozdziałów oznaczonych cyframi arabskimi.

1. poziom pierwszy

1.1. poziom drugi

1.1.1. poziom trzeci

Tytuły rysunków, tabel i fotografii należy numerować kolejno cyframi arabskimi i oznaczać odpowiednio jako np. Tab. 1. (Table 1.), Ryc. 1. (Fig. 1.), Fot. 1. (Photo 1.).

 

Przypisy i powołanie na literaturę w tekście

Cytowanie literatury w tekście:

 • (Nowak 1991)
 • (Kowalski 1991, 1998a, 2006)
 • (Taylor i in. 1971; Omernik 1977; Muscutt, Whithers 1996; Rinella, Janet 1998).

Cytowana pozycja musi być wykazana w spisie literatury!!!!

 

Literatura

Publikacje zapisane w bibliografii powinny być ułożone w kolejności alfabetycznej.

W przypadku wystąpienia kilku publikacji tego samego autora z tego samego roku stosujemy oznaczniki a, b itd.

 

Przykłady zapisu bibliograficznego stosowanego w Pracach Geograficznych:

Książka

Du Bois W.E.B., 1989, The souls of black fold, Bantam Books, New York (orig. pub. 1903).

Foucault M., 1979, Discipline and punish: The birth of the prison (trans. A. Sheridan), Vintage Books, New York.

Harvey D., 2003, The new imperialism, Oxford University Press, Oxford, U.K.

Peet R., Hartwick E., 1999, Theories of development, Guilford Press, New York.

Tollefson C. (red.), 1998, The wealth of forests: Markets, regulation, and sustainable forestry, University of British Columbia, Vancouver.


Rozdział w książce

Chełmicki W., Baścik M., Pociask-Karteczka J., 1995, Bilans wodny pogórskich zlewni Starej Rzeki i Dworskiego Potoku w latach 1987–1995,[w:] L. Kaszowski (red.), Dynamika i antropogeniczne przeobrażenia środowiska przyrodniczego progu Karpat między Rabą a Uszwicą, Inst. Geogr. UJ, Kraków, 171–183.


Artykuł w czasopiśmie

Mitchell D., 1996a, Introduction: public space and the city, Urban Geography, 17 (3), 127–131. DOI: 10.2747/0272-3638.17.2.127

Mitchell D., 1996b, Political violence, order, and the legal construction of public space: Power the public forum doctrine, Urban Geography, 17 (3), 152–178. DOI: 10.2747/0272-3638.17.2.152


Materiały konferencyjne

Burch H., Waldner P., Fritschi B., 1997, Variation of pH and concentration of nutrients and minerals during rain-events, [w:] Ecohydrological processes in small basins, Sixth Conference of the European Network of Experimental and Representative Basins (ERB) Strasbourg (France), 24–26 September 1996, Technical Documents in Hydrology, 14, Paris.


Strony internetowe

Richardson D., 2002, Challenges facing the AAG, AAG Newsletter, 37 (8), http://www.aag.org/Meridian/2002-8-allenges%20Facing%20the%20AAG_HIRES.pdf (25.08.2005).

GIS Data Depot, http://data.geocomm.com/ (24.02.2005).

 

 • W tekście w celu zaznaczenia akapitu nie stosujemy tabulatorów. Wcięcia akapitowe należy ustalić stosując opcję: Format/Akapit/Specjalne/Pierwszy wiersz co 1,25 cm.
 • W przypadku stosowania %, o, ;, :„...” nie robimy spacji między liczbą (lub tekstem) a znakiem. Poprawny zapis jest następujący: 50%. 20oC,
 • Przy stosowaniu przedziałów liczbowych i czasowych stosujemy półpauzę bez spacji, np. 1997–1999, 10–15.
 • Przy wtrąceniach w zdanie stosujemy półpauzę ze spacjami, np. „W opracowaniu wykorzystano również – dla celów porównawczych – pomiary koncentracji zawiesiny...”.
 • Przy wyliczeniach zaczynających się od kreski stosujemy półpauzę ze spacją.
 • Do znaku minus, zarówno dla liczb, jednostek jak i wzorów matematycznych, stosujemy półpauzę np. km·s–1, –10.
 • Do znaku stopnie stosujemy glif tj. znak specjalny „°”, a nie literę „o” lub „0” w indeksie

 

Zapis jednostek

 • System jednostek: SI.
 • Najczęściej stosowane: km, m, cm, dm, mm, μm, kg, g, mg, μg, km2, m2, s, 24h, dm3.
 • Zapis wymiaru przy użyciu ujemnych potęg, np: km·s–1, dm3·s–1·km2.


Materiał ilustracyjny

Rozmiary tabel, rysunków i fotografii:

 • pionowych: szerokość dokładnie 12,0 cm i wysokość maksymalnie 18 cm. W przypadku rysunków, tabel i fotografii o mniejszych rozmiarach szerokość nie może przekroczyć 6,5 cm.

 • poziomych: szerokość dokładnie 18,0 cm i wysokość maksymalnie 10 cm.

 • Należy KONIECZNIE pamiętać, że w podanym rozmiarze musi być również umieszczony podpis tabeli, rysunku czy fotografii.

 • tabele, rysunki i fotografie muszą mieć podpisy w języku polskim i angielskim

 • W przypadku konieczności publikacji rysunku lub tabeli o większych wymiarach należy kontaktować się z Pracownią Wydawniczą (alicja.marciniak-nowak@uj.edu.pl lub m.ciemborowicz@uj.edu.pl).

 • W rysunkach i tabelach należy stosować jeden rodzaj czcionki (preferowane Arial Narrow):

  • w tabelach ma ona wielkość 8,5 pkt.
  • w rysunkach należy stosować czcionkę 8 pkt, ale nie mniejszą niż 4–5 pkt.

 • każdy rysunek lub fotografia opisana nazwiskiem autora i kolejnym numerem (np. Kowalski_ryc_02, Kowalski_fot_03) powinna być zapisana z oddzielnym pliku.

 • oddzielny plik powinien być przeznaczony na podpisy rysunków (Kowalski_ryc_podpisy) i fotografii (Kowalski_fot_podpisy).

 

Przykład opisu tabeli

Tab. 1. Rodzaje transportu i przykłady największych podmiotów je reprezentujących

Table 1. Transport types and the largest companies

 • Tabele muszą być wykonane i oddane do druku w programie „Word”.

 • Tabele powinny być tworzone przez polecenie „wstaw tabelę” – bez zmiany wysokości wierszy, bez środkowania tabeli, bez stosowania wewnątrz „spacji” i znaków „enter”, czy znaków specjalnych.

 • Nagłówki i boczki powinny być opisane w jednakowy sposób (z wielkiej litery).

 • W przypadku liczb dziesiętnych w języku polskim stosuje się przecinek, np. 10,89, natomiast w języku angielskim stosuje się kropkę np. 10.89.

 • Tytuł, objaśnienia i ewentualne źródła powinny się znajdować w załączonym spisie tabel.

Rysunki do druku zapisane jako JPG powinny być w rozdzielczości 300 dpi.


Przykład podpisu rysunku

Ryc. 1. Sieć kolejowa w województwie lubelskim w latach 2000–2010

Fig. 1. Railway network in Lubelskie Voivodeship in 2000–2010

Objaśnienia: 1 – granica państwa, 2 – granica województwa, 3 – rzeki.

Explanations: 1 – national borders, 2 – voivodeship borders, 3 – rivers.

 • Znaki kartograficzne powinny być ponumerowane, a objaśnienia do nich należy umieścić pod tytułem rysunku.

 • Rysunki wykonane w programie Excel należy opracować w programie CorelDraw

 • Rysunków z Excel’a nie należy przeklejać przez polecenie „wytnij-wklej” do pliku w programie CorelDraw. Ryciny z programu Excel należy przeklejać do programu CorelDraw przez polecenie: Edycja (z menu głównego) → wklej specjalnie → rysunek (metaplik) lub rysunek (rozszerzony metaplik); następnie należy użyć opcji rozgrupuj (CTRL G), nadać odpowiedni rozmiar i dalej opracować według przyjętych zasad,

 • Każdy rysunek należy zapisać w odrębnym pliku, stosując w nazwie odpowiednią dla niej numerację (np. Kowalski_ryc. 1.cdr, Kowalski_ryc. 1.jpg).


Ważniejsze zasady opracowania rysunków w programie CorelDraw:

 • przy konturach i wypełnieniach należy posługiwać się wyłącznie skalą barw CMYK lub przy rysunkach czarno-białych skalą szarości,

 • minimalna grubość linii stosowana w rysunkach to 0,1 mm, dla oznaczenia linii pomocniczych jest sugerowane zastosowanie linii przerywanej,

 • ramki (jeżeli jest konieczność ich zastosowania), o grubości 0,15 mm, z  opcją „bez skalowania”.

 • w przypadku stosowania skali barwnej lub skali szarości należy przestrzegać następujących wartości odcieni dla:
  • 2 przedziałów: 30%, 50%
  • 3 przedziałów: 10%, 30%, 50%
  • 4 przedziałów: 10%, 30%, 50%, 80%
  • 5 przedziałów: 10%, 25%, 50%, 75%, 100%

 • każda mapa (kartogram, kartodiagram) musi mieć skalę (podziałkę) liniową,

 • przygotowanie ewentualnych „rozkładówek” należy uzgodnić każdorazowo z Pracownią Wydawniczą,

 • należy wskazać, które z dostarczonych rysunków mają być barwne, a które czarnobiałe i określić, które z nich mają być przeznaczone na tzw. rozkładówki.

Fotografie powinny być oddane w rozdzielczości min. 300 dpi zapisanych w formacie TIF lub JPG.


Przykładowy podpis fotografii

Fot. 1. Zamek na Wawelu

Photo 1. Wawel Castle

Zdjęcia wykonane techniką cyfrową należy przesłać w postaci oddzielnych plików.


Skany:

 • fotografie kolorowe (w trybie kolorów CMYK) i czarno-białe (skala szarości) o standardowych rozmiarach (15x10 cm) – min. 300 dpi;

 • slajdy i negatywy filmów małoformatowych – 1200 dpi, jeśli będą w druku znacznie powiększone. Przy wymiarach slajdu (negatywu) 15x10 cm wystarcza rozdzielczość 400–600 dpi;

 • materiały zeskanowane mają być zachowane w formacie TIF z zaznaczoną opcją „bez kompresji”.

Należy zaznaczyć, które z dostarczonych materiałów mają być barwne, a które czarno-białe.

 

RECENZJA KSIĄŻKI

Tekst recenzji książki powinien być napisany z zachowaniem następujących zasad:

 • język – polski
 • długość tekstu – do 5 stron
 • edytor tekstu – MSWord (doc; docx, rtf)
 • format – A4
 • czcionka – Times New Roman CE 12 pkt.
 • interlinia – 1,5
 • marginesy – 2,5 cm
 •  

Recenzja powinna składać się z następujących części:

 1. Notka bibliograficzna recenzowanej książki
  Harvey D., 2003, Paris, Capital and Modernity, Routledge, London and New York, ss. 372 (ISBN 0-415-94421-X).

 2. Dane autora recenzji
  Aleksander Kowalski, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków (e-mail: j.kowalski@uj.edu.pl).

 3. Tekst recenzji

 4. Słowa kluczowe
  Keywords: maksymalnie 6.

Brak opłat za publikowanie

Czasopismo nie pobiera opłat za złożenie, publikację, recenzję, procedowanie artykułów.