FAQ

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG

Cele i zakres

Cele i zakres

Czasopismo Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG wydawane jest obecnie wspólnie przez Komisję Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Zakład Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie mieści się redakcja. Tytuł został założony w 1994 r. W latach 1995-2011 wydanych zostało 18 tomów serii. W 2015 r. zdecydowano o reaktywacji periodyku i przekształceniu go w kwartalnik naukowy z referencyjną wersją elektroniczną. Czasopismo wydawane jest w wersji elektronicznej na Portalu Czasopism Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w wersji drukowanej, za którą odpowiada Wydawnictwo Bernardinum. Poszczególny numery wydawane są na koniec każdego kwartału danego roku.

 

Główne zagadnienia tematyczne, których mogą dotyczyć artykuły:

 • przestrzenne aspekty funkcjonowania różnych gałęzi transportu,
 • rozwój zrównoważonej mobilności,
 • powiązania transportu ze stanem środowiska,
 • efektywność energetyczna transportu,
 • rola transportu i mobilności w integracji przestrzennej obszarów zurbanizowanych,
 • powiązania gałęzi transportu, w tym węzły komunikacyjne,
 • wpływ polityki transportowej na funkcjonowanie miast i regionów,
 • geograficzny wymiar organizacji, funkcjonowania i struktury publicznych i prywatnych przewoźników transportowych,
 • rozwój infrastruktury transportowej,
 • dyfuzja innowacji technologicznych w transporcie i komunikacji,
 • geograficzny wymiar nowoczesnych technologii komunikacyjnych,
 • rozwój metodologiczny badań transportowych,
 • metody przestrzenne i ilościowe w analizach transportowych (w tym GIS, Big data),
 • relacje pomiędzy transportem a turystyką.

Artykuły przesłane do Redakcji czasopisma powinny być oryginalne, autorskie, przygotowane w sposób zgodny z zasadami etyki naukowej, a ponadto nie podlegające równoległemu procesowi recenzji w innych czasopismach. W pierwszej fazie artykuły są weryfikowane przez Redakcję pod względem spełnienia podstawowych kryteriów takich jak tematyka, objętość, sposób przygotowania rycin i tabel. Po akceptacji wstępnej artykuły podlegają podwójnej, ślepej recenzji.

Wydawcą czasopisma są wspólnie Komisja Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Zakład Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Gdańskiego. Za skład, edycję tekstów i wersję drukowaną odpowiada Wydawnictwo Bernardinum.
 
Czasopismo nie pobiera żadnych opłat za proces recenzji i publikację zgłoszonych artykułów.
 
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna. Opublikowane opracowania są archiwizowane na stronie internetowej czasopisma oraz w repozytorium cyfrowym Biblioteki Narodowej. Wersje drukowane czasopisma są archiwizowane w 15 obowiązkowych bibliotekach w Polsce, w tym w Bibliotece Narodowej.

Warunki licencyjne

Artykuły opublikowane w Pracach Komisji Geografii Komunikacji PTG są artykułami o otwartym dostępie rozpowszechnianymi na warunkach licencji Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych. Międzynarodowa Licencja 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0). Prawa autorskie są zachowywane przez autora/autorów. Wydawnictwo umieszcza na końcu opublikowanego tekstu następującą notatkę:
 

© 2021 (Autor/autorzy) Artykuł o otwartym dostępie objęty licencją: Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Oświadczenie nt. otwartego dostępu

Artykuły publikowane w Pracach Komisji Geografii Komunikacji PTG są publikacjami ogólnodostępnymi, umożliwiającymi każdemu użytkownikowi kopiowanie i redystrybucję materiału w dowolnym nośniku i formacie. Wszystkie artykuły opublikowane w tym czasopiśmie są dostępne bezpłatnie od dnia publikacji.
 

Przyjęte artykuły będą publicznie dostępne dla czytelników w Internecie. Czytelnicy mogą bezpłatnie przeglądać streszczenia (format html) oraz pobierać pełne artykuły (format pdf).