FAQ

Gdańskie Studia Azji Wschodniej

Instrukcje dla Autorów

Wymogi redakcyjne

Zapraszamy do składania artykułów do półrocznika naukowego „Gdańskie Studia Azji Wschodniej.


Artykuły należy składać w terminie do 15 marca (numer czerwcowy) oraz do 1 października (numer grudniowy), wysyłając na adres: j.kamien@ug.edu.pl.

 
Prosimy o zastosowanie się do poniższych wymogów redakcyjnych:

 

 1. Tekst
  • objętość do 1 ark. wydawniczego (40 tys. znaków ze spacjami i przypisami, tj. ok. 20 stron A4)
  • format doc lub docx (plik Word, nie PDF)
  • font 12 pkt Times New Roman, interlinia 1,5 wiersza
  • przypisy dolne z odnośnikami w indeksie górnym, font 10 pkt
  • bibliografia załącznikowa na końcu artykułu
  • grafiki bądź zdjęcia należy przesłać w osobnych plikach w rozdzielczości min. 300 dpi,
   ale redakcja przyjmuje wyłącznie materiały graficzne, do których autor ma prawa oraz
   będące niezbędnym elementem artykułu

 2. Cytowanie
  • wszystkie cytaty zawarte w tekście powinny być opatrzone przypisem z odwołaniem do
   numeru cytowanej strony.

 3. Przypisy dolne sporządzone zgodnie z poniższymi zasadami:
  • podajemy podstawowe informacje: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł publikacji kursywą,
   miejsce i rok wydania oraz numer strony lub zakres stron;
  • tytuły czasopism zapisane w pełnej formie (nie stosujemy skrótów) i w cudzysłowie;
  • w przypadku odwołania się do stron internetowych po adresie strony w nawiasie należy
   wskazać dzienną datę dostępu;
  • w przypadku przekładów książek z języków obcych należy podać inicjał imienia i nazwisko
   tłumacza;
  • w opisach publikacji obcojęzycznych stosujemy oznaczenia i skróty właściwe dla danego
   języka, zaczerpnięte z kart tytułowych, np.: No. – ang. number – numer; Vol. – ang. volume
   – tom, rocznik; Bd. – niem. Band – tom; Aufl. – niem. Auflage – wydanie.

   Przykłady zapisu:
   • publikacje autorskie i współautorskie:
    B. Gronowska, T. Jasudowicz, C. Mik, Prawa człowieka. Dokumenty międzynarodowe, Toruń 1993.

   • publikacje zbiorowe (pod redakcją):
    Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin 2001.

   • artykuły w publikacjach zbiorowych:
    A. Markowski, J. Puzynina, Kultura języka [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński,
    Lublin 2001, s. 24.

   • artykuły w czasopismach
    B. Góralczyk, Geostrategia Xi Jinpinga – od skromności do globalnej asertywności,
    „Gdańskie Studia Azji Wschodniej” 2017, z. 11, s. 27-50.

   • artykuły w prasie codziennej (zamiast roku wydania i numeru należy podać datę wydania):
    J. Świeczyński, Sztuka nie zna granic, „Gazeta Sądowa”, 15.08.1996.

 4. Streszczenie
  • Do artykułu proszę dołączyć krótkie streszczenie w języku angielskim obejmujące
   ok. pół strony (max. 1000 znaków)

 5. Notka o autorze
  • Razem z artykułem należy przesłać krótką notkę o autorze wg wzoru: (a) wykształcenie
   (np. historyk, filolog, filozof, prawnik), (b) stopień/tytuł naukowy, (c) szczegółowa afiliacja
   (instytucja/ wydział/instytut/ katedra/ zakład itp.)